TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

dėl telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2013 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-2220

Telšiai 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431; 2012, Nr. 72-3708) 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57- 2297) 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 dalimi bei Telšių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2013 – 2015 metų programos priemonių plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2013 – 2015 metų programos ir programos priemonių plano patvirtinimo“, 7 punktu,

t v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                     Saulius Urbonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Edmundas Vaitkevičius

2013-12-27

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. A1-2220

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Telšių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų (toliau – Valstybės tarnautojai) nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūros, kai iškyla interesų konfliktas.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

 

II. PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 

 

3. Administracijos padalinių vadovai privalo:

3.1. susipažinti su pavaldžių Valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis;

3.2. neskirti Valstybės tarnautojams užduočių, susijusių su įmonėmis, kuriose jie turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;

3.3. remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis, teikti pavaldiems Valstybės tarnautojams jų prašymu rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;

3.4. priimti tik raštu pateikiamus pavaldžių Valstybės tarnautojų nusišalinimus nuo jiems interesų konfliktų sukeliančių klausimų sprendimo;

3.5. jei Valstybės tarnautojas nepaiso jam pateiktų rekomendacijų, inicijuoti jo nusišalinimą nuo tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoti jo tarnybinės veiklos patikrinimą;

3.6. vienerius metus nuo Įstatymo pažeidimo paaiškėjimo dienos nesiūlyti skatinti ar skirti į aukštesnes pareigas pažeidimus padariusių Valstybės tarnautojų;

3.7. paaiškėjus, kad pavaldus Valstybės tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškinti jam visus Įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai (apribojimus sudaryti darbo sutartį, sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis, atstovavimo apribojimus);

3.8. esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų Įstatymo nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su Vyriausiąja tarnybine etikos komisija.

 

III. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIEVOLĖ NUSIŠALINTI

 

 

4. Valstybės tarnautojai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą:

4.1. rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su tiesioginės naudos gavimu sau ir (ar) artimiems asmenims;

4.2. kai sprendimai susiję su asmenimis, iš kurių valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo (ar jam artimi asmenys) gauna bet kokios naudos ar su kuriais jį (ar jam artimus asmenis) sieja sutartiniai ar kiti įsipareigojimai (susiję su kreditoriais, skolininkais, sutarties šalimis ir pan.);

4.3. rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl asmenų, su kuriais valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo (jam artimi asmenys) yra susijęs akcijomis, naryste, einamomis pareigomis ar kitais ryšiais;

4.4. negali prisidėti prie kontrolės, tyrimų komisijų ar kitų tokio pobūdžio institucijų darbo, jeigu tai sukelia interesų konfliktą.

5. Valstybės tarnautojai turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:

5.1. atsiradus interesų konfliktą keliančioms privačių interesų deklaracijoje nenurodytoms aplinkybėms. Šiuo atveju Valstybės tarnautojas privalo nedelsdamas papildyti privačių interesų deklaraciją;

5.2. prieš pradedant interesų konfliktą galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie galimą interesų konfliktą raštu pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims bei Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tokių atvejų registravimą, ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje;

5.3. jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos, darbo grupės veikloje, apie tai raštu pranešti komisijos ar darbo grupės pirmininkui, o jeigu asmuo buvo paskirtas komisijos ar darbo grupės pirmininku, raštu informuoti tiesioginį vadovą, o žodžiu pranešti kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims bei Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tokių atvejų registravimą, ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje;

5.4. nedalyvaudami interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (esant kolegialiam svarstymui, išeiti iš posėdžių salės ir pan.);

5.5. įsitikinti, kad nusišalinimo faktas yra tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole).

6. Valstybės tarnautojo rašytinį nusišalinimą gavęs Administracijos padalinio vadovas arba komisijos, darbo grupės pirmininkas apie nusišalinimą informuoja Administracijos direktorių.

7. Administracijos direktorius sprendžia dėl valstybės tarnautojo nusišalinimo priėmimo. Administracijos direktorius gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti Valstybės tarnautoją dalyvauti tolesnėje procedūroje.

8. Nesant Valstybės tarnautojo nusišalinimo, Administracijos direktorius gali nušalinti Valstybės tarnautoją nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu pakankamas pagrindas manyti, kad šio Valstybės tarnautojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

9. Valstybės tarnautojas, šio Aprašo 8 punkte nurodytu atveju nušalintas nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, apie nušalinimą praneša Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tokių atvejų registravimą.

10. Valstybės tarnautojas privalo vykdyti Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti. Šios rekomendacijos, remiantis metinėmis deklaracijomis arba asmens prašymu, yra sudaromos konkrečiai situacijai.

11. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo registruoja valstybės tarnautojų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus ir kaupia su jais susijusią dokumentaciją.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

12. Valstybės tarnautojai atsako už privačių interesų deklaracijose pateikiamų duomenų teisingumą, tiesioginio vadovo ir kitų šiame tvarkos apraše numatytų asmenų informavimą apie interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes bei nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

13. Valstybės tarnautojai už Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

__________________________