RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. T-641

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 35 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971; 2010, Nr. 51-2479; 2013, Nr. 79-3988) 13 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2013 m. spalio 15 d. teikimą Nr. 3-67 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-807“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Triukšmo prevencijos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-06-15 sprendimą Nr. T-807 „Dėl Triukšmo prevencijos Radviliškio rajono viešosiose vietose, privačiose valdose ir būstuose taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Darius Brazys

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-641

 

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Triukšmo prevencijos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais triukšmo valdymą.

2.   Taisyklės nustato triukšmo prevencijos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas ir triukšmo kontrolės tvarką.

3. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant viešosiose vietose skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio.

4.Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje.

5. Šių Taisyklių Radviliškio rajono savivaldybėje privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas:

7. Dirginimas – per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimas dėl triukšmo.

8. Fizikinė tarša – aplinkos teršimas triukšmu.

9. Įvertinimas – triukšmo rodiklio dydžio arba triukšmo kenksmingumo poveikio žmogui nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo ar matavimo metodą.

10. Gyvenamoji aplinka – nuolatinis bei laikinasis būstas, gyvenamųjų namų bendro naudojimo ir viešosios paskirties patalpos, gyvenamosios bei rekreacinės teritorijos.

11. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

12. Triukšmingos transporto priemonės ir mechanizmai – traktoriai, šiukšliavežės, motoriniai pjūklai, žoliapjovės.

13. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

14. Triukšmo prevencijos zona – gyvenamųjų vietovių teritorijos, kuriuose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

15. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

16. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

17. Tylioji viešoji zona urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo.

18. Tylioji gamtos zona – zona, netrikdoma transporto, pramonės ar kitų mechanizmų skleidžiamo triukšmo ir buitinės veiklos, kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo ar rekreacinės veiklos triukšmo.

19. Urbanizuota teritorija – teritorija, užimta statinių ir jų priklausinių (su naudojamais žemės sklypais, inžinerinėmis komunikacijomis ir bendrojo naudojimo želdynais), taip pat valstybinių kelių ir geležinkelių kompleksų teritorija.

20. Viešoji vieta – miesto aikštės, skverai, parkai, gatvės, paplūdimiai, gyvenamųjų namų kiemai, viešasis transportas ir kt. visuomenės reikmėms naudojama teritorija, gyvenamoji aplinka.

21. Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, transporto priemonių triukšmingas  veikimas.

 

III. TRIUKŠMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

22. Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 8.00 val. iki 22.00 val., penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 9 val. iki 23 val., tačiau šis laikas gali būti prailgintas Savivaldybės administracijos seniūnijos atskiru leidimu. Triukšmo šaltinių naudojimo trukmė neturi viršyti 4 valandų.

23. Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose organizuojamuose masiniuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose pailginti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę gali Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

24. Arčiau nei 300 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų, bibliotekų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti nuo 8.00 val. iki 22.00 val.

25. Arčiau nei 300 m atstumu nuo ligoninių įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti nuo 10.00 val. iki 18.00 val.

26. Gyvenamųjų namų kvartaluose triukšmingas transporto priemones ir mechanizmus darbo dienomis leidžiama naudoti nuo 7.00 val. iki 22.00 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 10.00 val. iki 18.00 val.

27. Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose draudžiama:

27.1. naudoti pirotechnikos priemones, išskyrus švenčių dienas bei renginius, kurių metu pirotechninės priemonės naudojamos turint nustatyta tvarka išduotą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą;

27.2. laikinosiose ir stacionariosiose prekybos vietose naudoti lauko garsinę informaciją ir reklamą;

27.3. nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama:

27.3.1. naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai sukelia dirginimą lankytojams ar aplinkiniams gyventojams;

27.3.2. vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus turgavietėse ir prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų.

28. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, namus administruojančioms įmonėms rekomenduojama namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus. Jie privalomi visiems daugiabučių namų patalpų savininkams.

29. Kaimo turizmo sodybų, įvairių patalpų, skirtų nuomai, pirčių savininkai patalpose ir lauke šalia tų patalpų privalo užtikrinti triukšmo prevencijos priemones.

30. Patvirtintose tyliosiose viešosiose zonose nustačius triukšmo šaltinių keliamą pavojų žmonių sveikatai, aplink viešųjų zonų triukšmo šaltinį 50 m atstumu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu gali būti nustatytas žemesnis leidžiamas triukšmo lygis.

31. Tyliosiose viešosiose ir gamtos zonose draudžiama:

31.1. naudoti transporto priemones, įvairių veiklų įrenginius ir kitą techniką, kuri sukelia didesnį nei 50 decibelų lygio triukšmą, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės ir mechanizmai naudojami avarijoms likviduoti, su seniūnija suderintu laiku valyti, tvarkyti teritoriją, išvežti atliekas ;

31.2. vykdyti ūkinę veiklą, kuri kelia didesnį nei 50 decibelų lygio ekvivalentinį triukšmo lygį, naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus be Radviliškio rajono savivaldybės administracijos leidimo;

31.3. organizuoti masinius sporto, pramogų renginius be Radviliškio rajono savivaldybės administracijos leidimo;

31.4. skleisti garsinę informaciją ar reklamą, leisti muziką, naudoti civilines pirotechnikos priemones, neturint  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos leidimo.

 

IV. TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PAREIGOS

 

32. Triukšmo šaltinių valdytojų pareigos:

32.1. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių;

32.2. naudojant įrangą ir prietaisus, kurie naudojimo metu kelia triukšmą, pasirinkti tokį būdą, kuris neviršytų triukšmo ribinių dydžių;

32.3. naudoti technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės arba savivaldybės institucijos, suderinusios su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

32.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas valstybės institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti.

33. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Radviliškio rajono urbanizuotose viešosiose vietose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti raštu Radviliškio rajono savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

34. Nepateikus triukšmo šaltinio valdytojui informacijos apie numatomą triukšmingą veiklą, darbai negali būti pradėti, jau pradėti darbai, raštu ar žodžiu perspėjus atsakingą asmenį, turi būti nedelsiant nutraukti.

35. Triukšmo šaltinio valdytojas privalo per nustatytą terminą įvykdyti Savivaldybės administracijos, Visuomenės sveikatos centro, Sveikatos apsaugos ministerijos ar kito viešojo administravimo subjekto nustatytus reikalavimus triukšmui mažinti.

36. Daugiabučiuose namuose įsikūrusios įmonės, parduotuvės, barai, kavinės ir kitos įstaigos, kurių veikloje naudojami triukšmo šaltiniai sukelia aplinkinių gyvenamųjų patalpų gyventojų dirginimą, kontroliuojančių pareigūnų reikalavimu privalo tikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir laiką.

37. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

38. Kontroliuojantiems pareigūnams motyvuotai pareikalavus, triukšmo šaltinio valdytojai privalo patikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.

39. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys tyliosiose zonose naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

 

V. TAISYKLIŲ KONTROLĖ

 

40. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus, Radviliškio rajono policijos komisariato atsakingi pareigūnai.

41. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys privalo kontroliuoti, kad fiziniai, juridiniai asmenys laikytųsi šių Taisyklių;

42. Savivaldybės administracija privalo reikalauti, kad triukšmo šaltinių valdytojai organizuotų keliamo triukšmo matavimus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius teisės aktus. Viršijant didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius, triukšmo šaltinių valdytojai privalo tikslinti ir keisti triukšmo šaltinių naudojimo trukmę, vykdomos veiklos laiką.

43. Savivaldybės administracija, išduodama leidimą statyti, privalo reikalauti, kad statinių projektų sprendiniuose būtų numatytos teisės aktų nustatytos apsaugos nuo triukšmo priemonės, o užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

44. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie statybų keliamą triukšmą:

44.1 patikrina gautą pranešimą ir pareikalauja, kad triukšmo šaltinių valdytojai taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką, nustato reikalavimo įvykdymo terminą;

44.2. pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir šių taisyklių pažeidimo, jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimai nevykdomi;

45. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie galimai padidintą gyvenamųjų patalpų ar visuomeninės paskirties pastatų patalpų triukšmą dėl ūkinės-komercinės veiklos, ją persiunčia Šiaulių visuomenės sveikatos centrui Radviliškio skyriui:

45.1. gavusi informaciją iš Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus apie padidintus triukšmo lygius gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose, Savivaldybės administracija pareikalauja, kad triukšmo šaltinių valdytojai taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę, konkretų šių šaltinių veiklos pradžios bei pabaigos laiką ir nustato reikalavimo įvykdymo terminą;

45.2. jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimai nevykdomi, pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir taisyklių pažeidimo;

45.3. jei įsigaliojus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Triukšmo valdymo įstatymo ar taisyklių pažeidimą vis dar nėra įvykdyti nurodyti reikalavimai, Savivaldybės administracija nurodo laikinai apriboti stacionaraus triukšmo šaltinio veiklą arba taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

46. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) triukšmą:

46.1. organizuoja keliamo triukšmo instrumentinius matavimus;

46.2. pareikalauja, kad fiziniai ir juridiniai asmenys taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę, konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką, nustato reikalavimų įvykdymo terminus;

46.3. pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir šių taisyklių pažeidimo, jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimai nevykdomi;

 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

 

47. Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų turi teisę:

47.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

47.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

47.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

48. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

49. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________