hERBAS_bmp

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKYBOS VIETŲ ATSKIRŲ RŪŠIŲ GYVŪNAIS PATVIRTINIMO

 

2013-11-21 Nr. V35-929

Druskininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,                    Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir                30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Alytaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko  2010 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. VPt-65 „Dėl veterinarinio patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  prekybos vietą atskirų rūšių gyvūnais (išskyrus ūkinius ir laukinius) - Dalės Jakšaitienės veterinarijos vaistinę (įmonės kodas 152065121), adresas – Turgaus g. 3, Druskininkai.

2. P a v e d u Dovilei Ciūnienei, Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjai, paskelbti šį įsakymą Druskininkų savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

 

L.e. savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas                                  Violeta Grigorienė

 

 

 

 

 

 

Parengė                     

 

Agnė Baranauskaitė