1

 

r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS MIŠKUI PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 30 d.   Nr. T-184

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 28 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 6 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760) 4 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a patvirtinti Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarką (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
                                                                                                 Akmenės rajono savivaldybės tarybos
                                                                           2012 m. rugpjūčio 30 d.
                                                                sprendimu Nr. T-184

 

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS MIŠKUI PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO AKMENĖS RAJONO SAVIAVLDYBĖJE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarka (toliau – tvarka) galioja visoje Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje ir jos privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys gauti kompensaciją už įdiegtas prevencijos priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

2. Ši tvarka reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių (toliau – prevencijos priemonės) Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą.

3. Šios tvarkos nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

 

II. FINANSAVIMO OBJEKTAS

4. Miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, valdytojų, savininkų arba naudotojų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, prevencijos priemonės finansuojamos iš Akmenės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Šios priemonės yra:

4.1. želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis;

4.2. želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, auginimas;

4.3. kitos priemonės padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

 

III. LĖŠŲ ŠALTINIS

5. Lėšos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms finansuoti numatomos Akmenės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje (toliau – Specialioji programa). Šias lėšas sudaro 70 procentų mokamo mokesčio, kurį moka medžioklės plotų naudotojai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

6. Šios tvarkos 5 punkte nurodytos lėšos naudojamos 4 punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

 

IV. LĖŠŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMUI KOMPENSUOTI SKYRIMAS

7. Miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, valdytojai, savininkai arba naudotojai šios tvarkos 1 priede nurodytas paraiškas planuojamų įgyvendinti prevencijos priemonių išlaidoms kompensuoti Akmenės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) pateikia 2012 metais iki spalio 1 d., o ateinantiems metams – iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Vėliau pateiktos paraiškos nesvarstomos.

8. Paraiškose nurodomos numatytos vykdyti prevencijos priemonės, lėšos ir terminai, reikalingi joms įgyvendinti.

9. Paraiškose nurodytos prevencijos priemonės turi būti įdiegtos pilnai ir numatytais terminais. Nevisiškai ar ne laiku įdiegtų prevencijos priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

10. Specialiosios programos lėšos, nurodytos šios tvarkos 5 punkte, kurios nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms įgyvendinti ir paskirstomos bendra tvarka.

11. Jei paraiškose nurodytos lėšos, reikalingos prevencijos priemonėms įgyvendinti, viršija Specialiosios programos lėšas, jos paskirstomos proporcingai miškų sklypų plotams, kuriuose bus taikomos prevencijos priemonės.

12. Prevencijos priemonių įgyvendinimui kompensuoti skiriamas lėšas miškų sklypų valdytojai, savininkai, naudotojai gali kooperuoti. Apie tokį tarpusavio susitarimą Savivaldybės administracija informuojama raštu pateikiant paraišką.

13. Lėšos prevencijos priemonių įgyvendinimui kompensuoti numatomos Specialiosios programos sąmatoje, kurią tvirtina rajono Savivaldybės taryba.

14. Paraiškas planuojamoms prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina ir lėšas jų kompensavimui skiria Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių vertinimo komisija (toliau – vertinimo komisija). Vertinimo komisija taip pat sprendžia ir visus kitus klausimus, susijusius su prevencijos priemonių įgyvendinimu ir lėšų paskirstymu.

15. Paraiškas pateikę miškų sklypų valdytojai, savininkai ar naudotojai apie vertinimo komisijos išvadas informuojami 2012 m. – iki spalio 20 d., o ateinančiais metais – iki einamųjų metų spalio 1 d.

16. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių įgyvendinimo atliktų darbų aktą (2 priedas) pasirašo seniūnijos, kurioje yra miško sklypas, seniūnas ir miškų sklypų valdytojas ar savininkas, įgyvendinęs prevencijos priemones. Jei prevencijos priemones įgyvendino miškų sklypų naudotojas, atliktų darbų aktą taip pat pasirašo miškų sklypų valdytojas ar savininkas.

17. Prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidos kompensuojamos įvykdžius paraiškoje

numatytus darbus, patikslinus turėtas išlaidas.

18. Miško sklypų valdytojai, savininkai ir naudotojai, įgyvendinę prevencines priemones, Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų gruodžio pirmos dienos pateikia biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2), atliktų darbų aktą (2 priedas), mokėjimo dokumentų, įrodančių medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimą kopijas. Išlaidos kompensuojamos per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo.

 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

prevencijos priemonių įgyvendinimo

Akmenės  rajono savivaldybėje tvarkos

1 priedas

 

____________________________________________________________________________

(Pareiškėjo (miško sklypo savininko, valdytojo, naudotojo) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio

asmens pavadinimas, kodas)

___________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, sąskaitos numeris)

 

AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

 

PARAIŠKA

DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS

MIŠKUI PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

__________________

(data)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 6 str., _______ metais numatau

įdiegti šias medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones ir prašau skirti

……………Lt finansinę paramą.

________________________________________________________________________________

(medžioklės plotų vieneto pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(prevencijos priemonės (-ių) pavadinimas, miško sklypo adresas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(prevencijos priemonės apimtis, plotas ir pan.)

________________________________________________________________________________

(numatomos lėšos, reikalingos prevencijos priemonei (-ėms) įgyvendinti

________________________________________________________________________________

(prevencijos priemonės (-ių) įvykdymo terminas (-ai))

Pateikiami šie dokumentai:

1. Miško sklypo planai (schema) su pažymėtomis planuojamomis prevencijos priemonėmis.

2. Detalus numatomų atlikti darbų aprašymas su preliminariais paskaičiavimais (sąmata).

3. Kiti dokumentai:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ ________________________________

(parašas)                                  ( vardas , pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

prevencijos priemonių įgyvendinimo

Akmenės  rajono savivaldybėje tvarkos

2 priedas

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

_______________________ SENIŪNIJA

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS MIŠKUI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ DARBŲ

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

AKTAS

_____________________

(data)

Miško sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti) perduoda, o

________________________________________________________________ seniūnijos seniūnas

priima

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(medžioklės ploto vieneto pavadinimas, miško sklypo adresas)

atliktus medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įdiegimo darbus:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(prevencijos priemonių apimtis, plotas, atlikti darbai ir pan. )

_______________________________________________________________________________

(prevencijos priemonių įdiegimo kompensuotinos išlaidos Lt, numatytos specialiųjų lėšų sąmatoje)

PRIDEDAMA.

Dokumentai, patvirtinantys medžiagų, paslaugų, darbų atlikimą (…… lapai)

Rekvizitai (paramai pervesti)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Perdavė

Miško savininkas, valdytojas, naudotojas

(reikalingą pabraukti)

_______________________ _______________________________

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

 

Priėmė

__________________ seniūnijos

Seniūnas ____________________ __________________________

(parašas)                                (vardas, pavardė)

 

A. V.