TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PANAUDOS SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. T1-49

Telšiai 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. S-6871 10 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2012-02-03 raštą Nr. (3.26-151) 10-1150, Telšių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.   Pratęsti Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto 2011-02-24 panaudos sutartį Nr. S-6871, nustatant panaudos terminą  iki 2022 m. vasario 24 d.

2.   Įgalioti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl sutarties pratęsimo.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Kleiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Janulienė, tel. (8444) 56173, faks. (8444)52229, el. p. turtas@telsiai.lt