KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASKOLOS

 

2004 m. gruodžio 9 d. Nr. TS-263

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;   2000, Nr. 91-2832;   2003, Nr. 17-704)  6 straipsnio 13 punktu ir atsižvelgdama į  kooperatyvo „Pieno puta “ prašymą  bei Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos 2004 m lapkričio 26  d. posėdžio protokolą  Nr. 6, Kupiškio rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a :

1. Padengti  2500 litų nepalūkaninę paskolą, suteiktą kooperatyvo „Pieno puta“ steigėjams pagal paskolos sutartį Nr.B3-56 , iš Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų.

2. Atidėti 2500 litų paskolos, suteiktos kooperatyvo „ Pieno puta“ steigėjams pagal paskolos sutartį Nr.B3-56, grąžinimą iki 2005 m. gruodžio 31 d.

 

Meras                                                                                                             Leonas Apšega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkininkų ir žemės kooperatyvų rėmimo

programos lėšų skirstymo komisijos sekretorė   

 

Vanda Vida Mastavičienė

 

 

Savivaldybės administracijos

vyr. specialistė  (teisininkė)

 

Daiva Praniauskienė