KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2009 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 16 d. Nr. TS- 110

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4705; 2007, Nr. 106-4342), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2007,         Nr. 42-1608)  Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Jonas Jarutis                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Socialinės paramos skyriaus

Savivaldybės administracijos   

vedėja

vyr. specialistė (teisininkė)

 

 

Laima Bartulienė

Vida Mičiūdienė