KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ NORMATYVŲ                  2009 METAIS

 

2008 m. rugsėjo 25 d.  Nr.TS- 250

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-221 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.2002, Nr. 76-3274; Žin., 2004, Nr. 13-394), Lietuvos higienos norma HN 125:2004 „Socialinių paslaugų įstaigos: bendrieji  saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-57  (Žin., 2004, Nr. 32-1026), ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio socialinių paslaugų centro 2008 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. 97, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti finansinius normatyvus Kupiškio socialinių paslaugų centro ilgalaikės socialinės globos gyventojui parai 2009 metais:

mitybos išlaidos – 9,5 Lt;

medikamentų išlaidos – 3,0 Lt;

materialinių vertybių atsargų  ir inventoriaus išlaidų (minkšto inventoriaus, higienos prekių, chemijos ir dezinfekcijos prekių) – 2,10 Lt.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Jonas Jarutis

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 

Laima Bartulienė