KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS PRAŠYMO

 

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. TS-284

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.73-3357) 17 straipsnio 28 punktu, viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. spalio 10 d. sprendimu Nr.93, 9.11 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2007 m. gruodžio 6 d. raštą Nr.S-464 ir 2007 m. gruodžio 12 d. raštą Nr.12-530, Kupiškio rajono savivaldybės taryba          n u s p r e n d ž i a :

1. Leisti viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei nurašyti nusidėvėjusį, morališkai pasenusį ir netinkamą naudoti ilgalaikį turtą – automobilį pagal viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės        2007 m. gruodžio 12 d. defektinį aktą (pridedama).

2. Pavesti viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vyriausiajam gydytojui Povilui Rimkui nurašytą turtą realizuoti įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Jonas Jarutis

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja

 

Marijona Pečkuvienė