TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠNUOMOJIMO

 

2011 m. rugpjūčio 18 d. Nr. T1-185

Telšiai 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010-06-17 sprendimu Nr.T1-227 patvirtintos Telšių rajono savivaldybės būsto formavimo ir suteikimo tvarkos 35 punktu, atsižvelgdamas į Jūratės Damanskienės prašymą ir Telšių rajono savivaldybės tarybos Buities sąlygų tyrimo komisijos 2011-07-05 posėdžio protokolą, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Išnuomoti vienerių metų laikotarpiui Jūratei Damanskienei (šeimoje trys asmenys: Jūratė Damanskienė, Vilius Savickis ir Gvidas Savickis) butą, esantį Žemaitės g.30-35, Telšiuose. Buto bendras plotas 46,74 kv.m, gyvenamas plotas 27,81 kv.m, unikalus Nr. 7898-8003-1010:0038, butas yra pastate, pažymėtame 7898-8003-1010, 1A5b. Buto registracijos numeris Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų bazėje 80/31153.

2.   Įgalioti SĮ Telšių butų ūkio direktorių A. Liauzginą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą ir užtikrinti, kad nuomos sutartis būtų įregistruota VĮ Registrų centre. Vieną nuomos sutarties bei perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių per 3 dienas po jų pasirašymo perduoti Turto valdymo skyriui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Kleiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima Ežerskienė, tel. (8 444) 56173, faks. (8 444)  52229, el. p. [email protected]