LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1595

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 71-1706, Nr.121-2848; 1997, Nr. 91-2271)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

1. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau - LRT) - valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji ne pelno institucija, veikianti pagal Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą.

2. LRT finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų iš valstybės rinkliavos už LRT teikiamas visuomenei paslaugas, už radijo ir televizijos laidų pardavimą, reklamą, leidybą, taip pat iš rėmimo, labdaros lėšų ir pajamų, gautų iš komercinės ūkinės veiklos. Didėjant valstybės rinkliavos LRT įplaukoms, atitinkamai mažinamas LRT finansavimas iš valstybės biudžeto.

3. LRT pajamas, reklamos laiką ir jos transliavimo tvarką LRT programose nustato Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas.

4. Valstybės rinkliavos už LRT teikiamas visuomenei paslaugas dydis nustatomas remiantis įstatymu.

5. Aukščiausioji LRT valdymo institucija yra taryba, atstovaujanti visuomenės interesams. Ji sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Pirmajai tarybos, sudaromos šio įstatymo nustatyta tvarka, kadencijai 4 narius šešeriems metams skiria Respublikos Prezidentas; 4 narius ketveriems metams skiria Seimas (2 nariai skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų); 4 narius (po vieną) dvejiems metams deleguoja šios organizacijos: Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos vyskupų konferencija. Pasibaigus tarybos nario įgaliojimų laikui, jį paskyrusi ar delegavusi institucija (organizacija) naują narį skiria šešeriems metams. LRT tarybos sudėtį tvirtina Seimas.

6. LRT tarybos sudarymą organizuoja Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Jis kviečia pirmąjį tarybos posėdį, kuriame tarybos nariai iš savo tarpo paprasta visų tarybos narių balsų dauguma trejiems metams išsirenka tarybos pirmininką. Tarybos nutarimai priimami paprasta visų tarybos narių balsų dauguma.

7. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta jam atsistatydinus arba jį atšaukus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. Taryba turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai. Jeigu taryba atsistatydina, tarybos ir visų jos narių įgaliojimai nutrūksta naujai sudarytai tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

8. Taryba formuoja LRT programų valstybinę strategiją, tvirtina programų mastus ir struktūrą, konkursų LRT laidoms rengti rezultatus; prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir laikomasi teisės aktuose transliuotojams keliamų reikalavimų; tvirtina metines LRT direkcijos veiklos ataskaitas, LRT metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas; viešo konkurso būdu penkeriems metams skiria LRT generalinį direktorių, motyvuotu nutarimu jį atleidžia; generalinio direktoriaus teikimu skiria ir atleidžia jo pavaduotojus; vykdo kitas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo jai numatytas funkcijas.

9. Minimalius LRT transliavimo mastus nustato Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas.

10. LRT taryba LRT ūkinės ir finansinės veiklos klausimams svarstyti steigia ekspertų administracinę komisiją. Ši komisija sudaroma ketveriems metams ir veikia pagal tarybos patvirtintus nuostatus.

11. LRT taryba kasmet spaudoje paskelbia metinę veiklos ataskaitą, o tarybos pirmininkas kartą per metus už LRT veiklą atsiskaito Seimo plenariniame posėdyje.

12. Lėšos LRT už programų siuntimą skiriamos iš valstybės biudžeto, o jų suma nurodoma atskiroje valstybės biudžeto įstatymo eilutėje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________