LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 32 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. kovo 21 d. Nr. VIII-1577

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809, Nr. 86-2565; 2000, Nr. 7-177)

 

1 straipsnis. 32 straipsnio 2 ir 3 dalių papildymas

1. Papildyti 32 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) iš įkalinimo įstaigų, valstybės įmonių, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ar Teisingumo ministerija, ir kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų, bei įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai yra mažesnės vertės už nurodytą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.“

2. Papildyti 32 straipsnio 3 dalį sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 150 tūkst. litų, o darbų - 500 tūkst. litų, pirkimas iš vienintelio šaltinio galimas tik esant bent vienai iš šio straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai perkant iš vienintelio šaltinio šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis paslaugų pradinio ir papildomų pirkimų kainų suma viršija 150 tūkst. litų, o darbų - 500 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas Lietuvos bankui už jo lėšas vykdomiems pirkimams. Šioje dalyje nustatytus pirkimus Lietuvos bankas vykdo Lietuvos banko valdybos sprendimu. Įmonėms, veikiančioms vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas reikalingas, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimų vertė viršija nurodytą šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas karšto ir šalto vandens, elektros, šiluminės energijos, vamzdynais tiekiamų dujų ir laidinio ryšio paslaugų pirkimams bei įmonių, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, atliekamiems pirkimams pagal šio straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas VĮ Ignalinos AE pagrindinei veiklai naudojamų žaliavų, medžiagų, komplektuojančių dalių, pirminių energijos išteklių ir su jų tiekimu susijusių paslaugų, specialiosios įrangos, atsarginių dalių pirkimams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas perkant prekes, darbus arba paslaugas šio straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytu atveju.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________