LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL KVĖDARNOS HERBO PATVIRTINIMO

 

2000 m. kovo 23 d. Nr. 824

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl miestų herbų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos išvadą, tvirtinu KVĖDARNOS herbą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________