LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Rusijos Federacijos Vyriausybė, toliau vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi 1991 metų liepos 29 dienos Sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir RTFSR dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų ir 1991 metų liepos 29 dienos Susitarimo tarp Lietuvos Respublikos ir RTFSR dėl bendradarbiavimo ekonominėje ir socialinėje-kultūrinėje RTFSR Kaliningrado srities raidoje nuostatomis ir tikslais,

remdamosi 1993 metų lapkričio 18 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl prekybinių ir ekonominių santykių nuostatomis,

atsižvelgdamos į 1985 metų spalio 15 dienos Europos Tarybos vietos savivaldos chartijos ir 1980 metų gegužės 21 dienos Europos bendrosios konvencijos dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorinių bendrijų ir valdžios institucijų nuostatas,

siekdamos stiprinti gerą kaimynystę, savitarpio supratimą, bendradarbiavimo prekybinėje ir ekonominėje, kultūrinėje, humanitarinėje, švietimo, socialinėje, ekologinėje srityse ir teisėsaugos srityje plėtrą,

susitarė:

1 straipsnis

 

1. Šalys jų kompetencijos ribose, kurią apibrėžia kiekvienos iš valstybių įstatymai, sąveikaus palankių ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios plėtros sąlygų kūrimui.

2. Šio bendradarbiavimo sritys yra:

pramonė;

energetika;

transportas, taip pat jo infrastruktūra (pervežimai, įskaitant tranzitinius, automobiliais, geležinkeliu, oro ir upių transportu, keliai ir plentai, jūrų ir upių uostai);

žemės ir miškų ūkis;

prekyba prekėmis ir paslaugomis;

finansai, draudimas ir bankininkystė;

ryšiai (paštas, telekomunikacijos);

statyba;

sienos perėjimo punktų infrastruktūra;

aplinkos apsauga;

žvejyba;

kultūra, mokslas, švietimas, kultūros paveldas;

turizmas, rekreacija ir sportas;

keitimasis informacija ir veiksmų koordinavimas užkertant kelią stichinėms nelaimėms, katastrofoms, pramoninėms avarijoms ir likviduojant jų pasekmes;

tarpusavio teisinė pagalba ir kova su nusikalstamumu;

miestų ir kaimo rajonų vystymas;

sąveika euroregionų rėmuose.

Šalys abipusiu sutarimu gali keisti ar pildyti šį sąrašą.

3. Pasikeitus vienos iš Šalių įstatymams, susijusiems su šio Susitarimo vykdymu, ši Šalis laiku raštu diplomatiniais kanalais informuoja apie tai kitą Šalį.

4. Lietuvos valdžios atitinkamos institucijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities administracija gali rengti bendras bendradarbiavimo programas kiekvienoje iš šiame straipsnyje išvardytų sričių.

 

2 straipsnis

 

Bendradarbiavimą tarp regioninės ir vietinės valdžios Šalys supranta kaip visas suderintas ekonomines, visuomenines, teisines, administracines, technines, mokslines, kultūrines ir kitokias priemones, skirtas plėtoti bendradarbiavimą tarp abiejų valstybių regioninės ir vietinės valdžios.

 

3 straipsnis

 

Abiejų valstybių regioninės ir vietinės valdžios institucijos savo kompetencijos ribose planuoja ir organizuoja ilgalaikį bendradarbiavimą šiame Susitarime numatytose srityse, gali sudaryti taip pat ir ilgalaikio bendradarbiavimo susitarimus, taip pat kurti bendrus koordinacinius ilgalaikio bendradarbiavimo organus.

 

4 straipsnis

 

Šalys skatins Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios bendradarbiavimą su trečiųjų šalių regionine ir vietine valdžia euroregioniniuose susivienijimuose.

 

5 straipsnis

 

Prekių, kilusių iš vienos iš Šalių valstybės muitų teritorijos arba skirtų vienos iš Šalių valstybės muitų teritorijai, tranzitas per kitos Šalies valstybės teritoriją vyks nediskriminacinėmis ir ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei suteiktomis trečiosioms šalims, kaip tai yra numatyta 1993 metų lapkričio 18 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarime dėl prekybinių ir ekonominių santykių ir pagal GATT/PPO principus ir nuostatas.

Ši nuostata netaikoma tranzitui daiktų, gaminių ir prekių, kurių įvežimas, išvežimas ir tranzitas draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos ir/arba Rusijos Federacijos įstatymais ir/arba reikalauja specialių leidimų, jų tarpe specialios paskirties krovinių ir objektų, kurių tranzito klausimai šiuo metu reguliuojami atskirais dvišaliais susitarimais.

 

6 straipsnis

 

Šalys tobulins Lietuvos Respublikos piliečių ir Rusijos Federacijos piliečių, nuolat gyvenančių Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, abipusių kelionių esamo režimo praktiką pagal jų dvišalius susitarimus ir tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant 1995 metų vasario 24 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės laikinąjį susitarimą dėl abiejų valstybių piliečių kelionių ir jo Protokolą.

Šalys pagal savo valstybių įstatymus ir įsipareigojimus, kylančius iš jų dvišalių sutarčių ir susitarimų, plės bendradarbiavimą pasienio klausimais, imsis bendrų kovos su nelegalia migracija priemonių, taip pat paruošdamos susitarimą dėl readmisijos.

 

7 straipsnis

 

Šalys užtikrins nediskriminacines sąlygas energetinių išteklių transportavimui ir tranzitui per savo valstybių teritorijas kiekiais ir apimtimis sutinkamai su sutartimis ir kontraktais, sudarytais tarp Šalių valstybių ūkio subjektų.

 

8 straipsnis

 

1. Lietuvos valdžios atitinkamos institucijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities administracija pariteto pagrindu sudarys Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios ilgalaikio bendradarbiavimo tarybą (toliau vadinamą Taryba), kuriai vadovaus pirmininkai, ir patvirtins tarybos nuostatus.

2. Taryba ir bendri ilgalaikio bendradarbiavimo tarp regioninės ir vietinės valdžios koordinavimo organai veiks atitinkamų nuostatų pagrindu. Bendrų ilgalaikio bendradarbiavimo tarp regioninės ir vietinės valdžios koordinacinių organų nuostatus tvirtina Taryba.

3. Taryba nustatys ir koordinuos bendras ilgalaikio bendradarbiavimo tarp regioninės ir vietinės valdžios kryptis, programas ir formas, jų tarpe rengs ilgalaikio bendradarbiavimo prognozes, ruoš rekomendacijas centrinei, regioninei ir vietinei valdžiai, taip pat spręs ginčytinus klausimus, kliudančius bendradarbiavimui.

 

9 straipsnis

 

Taryba nustatys du kartus per metus pariteto pagrindu rengiamas Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios bendradarbiavimo dienas, organizuojant konferencijas, investicinius tenderius, mažmeninės ir didmeninės prekybos prekėmis (paslaugomis), kilusiomis iš Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, muges ir kitus konkrečius renginius, skatinančius Lietuvos Respublikos regionų ir Kaliningrado srities prekybinių ir ekonominių ryšių plėtrą.

 

10 straipsnis

 

Šis Susitarimas sudaromas penkeriems metams ir įsigalioja nuo paskutinio pranešimo raštu apie tai, kad Šalys įvykdė valstybių vidaus procedūras, būtinas jo įsigaliojimui, datos. Šis Susitarimas bus automatiškai pratęsiamas kitiems penkerių metų laikotarpiams, jeigu nė viena iš Šalių raštu nepraneš kitai Šaliai apie savo ketinimą nutraukti jo galiojimą. Tokiu atveju Susitarimas nustoja galios praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo datos.

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys spręs derybų keliu.

 

Pasirašyta Maskvoje 1999 m. birželio 29 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RUSIJOS FEDERACIJOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

VYRIAUSYBĖS VARDU

______________