LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 1, 17, 18, 20, 27, 32, 34, 35, 46 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1526

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809, Nr. 86-2565)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „valstybinių“ įrašyti žodžius „valstybės pinigų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) valstybės valdžios bei savivaldos institucijų, įmonių (įskaitant nurodytas šios dalies 3 punkte), įstaigų ar organizacijų atliekamus prekių ar paslaugų viešuosius pirkimus, kurių vertė per finansinius metus yra ne mažesnė kaip 75 tūkst. litų, ar darbų viešuosius pirkimus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 300 tūkst. litų, už valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšas, taip pat už valstybės vardu gautą labdarą ar kitą piniginę paramą, kurią suteikęs subjektas nenurodo, kaip ją panaudoti, už valstybės vardu gaunamas paskolas arba už paskolas su valstybės garantija, jei sutartyse dėl šių paskolų naudojimo nėra numatyta kitokių sąlygų;”.

2. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių ar pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą įmonių filialų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, bei įmonių, turinčių valstybės ar savivaldybės suteiktą specialiąją ar išimtinę teisę vykdyti veiklą šiose srityse, neatsižvelgiant į įmonių rūšies ir jų nuosavybės formas, atliekamus prekių ar paslaugų viešuosius pirkimus, kurių vertė per finansinius metus yra ne mažesnė kaip 1,8 mln. litų, ar darbų viešuosius pirkimus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 1 mln. litų, už šių įmonių ar įmonių filialams perduotas lėšas.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 6 punkto pakeitimas

17 straipsnio 6 punkte po žodžio „dokumentų“ įrašyti žodį „rengimo“, po žodžių „tiekėjams (rangovams)“ įrašyti žodį „faktiškos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) jeigu perkančioji organizacija už konkurso dokumentus ima užmokestį, - užmokesčio dydis ir jo mokėjimo tvarka. Šį užmokestį sudaro dokumentų rengimo, kopijavimo ir jų pateikimo tiekėjams (rangovams) faktiškos išlaidos. Už dokumentų vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis, kurį sudaro vertimo išlaidos;“.

 

3 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje po žodžio „dokumentų“ įrašyti žodį „rengimo“, po žodžių „tiekėjams (rangovams)“ įrašyti žodį „faktiškos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija pageidaujantiems dalyvauti konkurse tiekėjams (rangovams) konkurso dokumentus pateikia kvietime dalyvauti konkurse nurodyta tvarka. Už konkurso dokumentus iš visų tiekėjų (rangovų) gali būti imamas vienodo dydžio užmokestis, kurį sudaro dokumentų rengimo, kopijavimo ir jų pateikimo tiekėjams (rangovams) faktiškos išlaidos. Už konkurso dokumentų vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis, kurį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.“

 

4 straipsnis. 20 straipsnio 4 dalies pakeitimas

20 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „perkelti susitikimą“ įrašyti žodžius „perkelti pasiūlymų pateikimo terminą“, vietoj žodžio „terminui“ įrašyti žodį „laikui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Jeigu perkančioji organizacija konkurso dokumentus paaiškina (patikslina) arba surengia susitikimą su tiekėjais (rangovais) likus mažiau kaip 9 dienoms iki konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą tokiam laikui, per kurį tiekėjai (rangovai), rengdami konkurso pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus.“

 

5 straipsnis. 27 straipsnio 3 dalies 5 punkto pakeitimas

27 straipsnio 3 dalies 5 punkte po žodžio „dokumentų“ įrašyti žodį „rengimo“, po žodžių „tiekėjams (rangovams)“ įrašyti žodį „faktiškos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) kokį užmokestį (jeigu jis imamas) perkančioji organizacija ima už išankstinės kvalifikacinės atrankos dokumentus, kokia jo mokėjimo tvarka. Šį užmokestį sudaro dokumentų rengimo, kopijavimo ir jų pateikimo tiekėjams (rangovams) faktiškos išlaidos. Už dokumentų vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis, kurį sudaro vertimo išlaidos;“.

 

6 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies papildymas

Papildyti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 150 tūkst. litų, o darbų - 500 tūkst. litų, pirkimas iš vienintelio šaltinio galimas tik esant bent vienai iš šio straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai perkant iš vienintelio šaltinio šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis paslaugų pradinio ir papildomų pirkimų kainų suma viršija 150 tūkst. litų, o darbų - 500 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas Lietuvos bankui už jo lėšas vykdomiems pirkimams. Šioje dalyje nustatytus pirkimus Lietuvos bankas vykdo Lietuvos banko valdybos sprendimu. Įmonėms, veikiančioms vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas reikalingas, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimų vertė viršija nurodytą šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas karšto ir šalto vandens, elektros, šiluminės energijos, vamzdynais tiekiamų dujų ir laidinio ryšio paslaugų pirkimams bei įmonių, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, atliekamiems pirkimams pagal šio straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas VĮ Ignalinos AE pagrindinei veiklai naudojamų žaliavų, medžiagų, komplektuojančių dalių, pirminių energijos išteklių ir su jų tiekimu susijusių paslaugų, specialiosios įrangos, atsarginių dalių pirkimams.“

 

7 straipsnis. 34 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Draudžiama didinti pirkimo kainą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką ir keisti privalomas konkurso metu nustatytas sudarytos pirkimo sutarties sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitę mokesčiai arba kai prekių ir paslaugų rinkos kainos pokytis yra ne mažesnis kaip 10 procentų ir to nebuvo galima numatyti sudarant pirkimo sutartį. Šiais atvejais perkančioji organizacija privalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Perkančioji organizacija pirkimo kainą  taip pat gali didinti atsižvelgus į kainos indeksavimą dėl infliacijos antraisiais ir vėlesniais metais, kai pirkimo sutartis sudaryta dėl viso objekto statybos, kurios trukmė ilgesnė nei 1 metai.“

 

8 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

35 straipsnio 1 dalyje 9 punktą pripažinti netekusiu galios, buvusį 10 punktą laikyti 9 punktu ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo arba po pirkimų procedūrų pasibaigimo pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitą pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą. Ataskaitoje nurodoma:

1) perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris;

2) trumpas pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo kaina;

3) pasiūlymus pateikusių tiekėjų (rangovų) pavadinimai ir adresai;

4) pirkimo procedūrose dalyvavusių tiekėjų (rangovų) kvalifikaciniai duomenys;

5) kiekvieno pasiūlymo kaina;

6) pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas ir Komisijos išvados dėl laimėjusio pasiūlymo, pasiūlymą pateikusio tiekėjo (rangovo) pavadinimas ir motyvai, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pasirinktas;

7) jeigu buvo taikomas ne konkurso, o kitas pirkimo būdas, - jo taikymo pagrindas;

8) jeigu buvo atmesti pasiūlymai, - atmetimo priežastys;

9) kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija.“

 

9 straipsnis. 46 straipsnio 2 dalies pakeitimas

46 straipsnio 2 dalyje po žodžio „paskelbti“ įrašyti žodžius „(kvietimą paskelbus spaudoje arba jį išsiuntus tiekėjams (rangovams)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo paskelbti (kvietimą paskelbus spaudoje arba jį išsiuntus tiekėjams (rangovams) pirkimai vykdomi ir iki šio įstatymo III skyriaus įsigaliojimo gauti skundai nagrinėjami pagal 1996 m. rugpjūčio 13 d. priimto Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo Nr.I-1491 nuostatas (Žin., 1996, Nr.84-2000; 1997, Nr.117-3000).“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________