LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO 12 IR 282 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. sausio 4 d. Nr. VIII-1519

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr.24-596; 1995, Nr.18-404, Nr.47-1136;

1996, Nr.57-1344; 1997, Nr.69-1744 )

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 7 punkto papildymas

12 straipsnio 7 punkte po žodžio „nuosavybės“ įrašyti žodžius „(Lietuvos banko likutinis pelnas, mokestis už valstybinius gamtos išteklius, palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą, gautos palūkanos už paskolas ūkio subjektams, dividendai už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas)“  ir šį punktą išdėstyti taip:

7) pajamos iš valstybės nuosavybės (Lietuvos banko likutinis pelnas, mokestis už valstybinius gamtos išteklius, palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą, gautos palūkanos už paskolas ūkio subjektams, dividendai už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas);“.

 

2 straipsnis. 282 straipsnio 1 punkto papildymas

282 straipsnio 1 punkte  po žodžio „(nuosavybės)“ įrašyti  žodžius „(palūkanos už savivaldybės kapitalo naudojimą, dividendai už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) pajamos iš savivaldybių turto (nuosavybės) (palūkanos už savivaldybės kapitalo naudojimą, dividendai už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas);“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________