LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ITALIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Italijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos „Šalimis“:

- patvirtindamos savo ištikimybę Jungtinių Tautų Chartijai;

- pripažindamos, kad Paryžiaus chartijos naujajai Europai, taip pat 1994 metų Vienos dokumento, Sutarties dėl įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje ir „Partnerystės vardan taikos“ principai ir ketinimai nužymėjo svarbų posūkį Europos istorijoje;

- laikydamos Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją stabilumo ir saugumo ramsčiu;

- siekdamos plėtoti kontaktus ir tarpusavio supratimą tarp Lietuvos Respublikos kariuomenės ir Italijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų,

susitaria:

 

1 STRAIPSNIS

 

Šalys veikia sutartinai, pagal savo atitinkamus įstatymus bei tarptautinius įsipareigojimus, siekdamos skatinti, remti ir plėtoti abipusį bendradarbiavimą gynybos srityje.

 

2 STRAIPSNIS

 

Konkrečius bendradarbiavimo gynybos srityje renginius organizuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Italijos Respublikos gynybos ministerija.

Galimos Šalių atstovų konsultacijos vyksta paeiliui Vilniuje ir Romoje, siekiant parengti projektą ir susitarti, jeigu tai tikslinga ir tam yra abipusis pritarimas, dėl galimų konkrečių priemonių šiam Susitarimui papildyti bei įgyvendinti, taip pat dėl galimų bendradarbiavimo programų tarp Lietuvos Respublikos kariuomenės ir Italijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų.

Renginiai, būdai, laikas ir vieta yra nurodomi minėtosiose programose.

 

3 STRAIPSNIS

 

Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta šiose srityse:

1. saugumas ir gynybos politika;

2. gynybos pramonė ir krašto apsaugos (gynybos) ministerijų įsigijimų politika;

3. kariuomenės funkcionavimas demokratinėje visuomenėje, įskaitant teisinius aspektus;

4. taikos palaikymo ir humanitarinės operacijos;

5. tarptautinių sutarčių dėl gynybos, saugumo ir ginklų kontrolės vykdymas;

6. kariuomenės organizacija, karinių dalinių struktūra ir įranga, personalo valdymas;

7. rengimas ir mokymas;

8. aplinkosaugos ir taršos kariniuose objektuose problemos;

9. karo medicininė tarnyba;

10. karinė istorija;

11. karinis sportas.

Karinis bendradarbiavimas neapsiriboja šiomis sritimis. Šalys ieško naujų abipusiai dominančių bendradarbiavimo sričių.

 

4 STRAIPSNIS

 

Bendradarbiavimas bus plėtojamas šiomis formomis:

- krašto apsaugos (gynybos) ministrų, kariuomenių (ginkluotųjų pajėgų) vadų, jų pavaduotojų ir kitų Šalių įgaliotų pareigūnų susitikimai;

- Šalių ekspertų keitimasis patyrimu;

- bendrų renginių pagal Partnerystės vardan taikos programą organizavimas ir įgyvendinimas;

- stebėtojų dalyvavimas karinėse pratybose;

- ryšiai tarp analogiškų karinių institucijų;

- diskusijos, konsultacijos, susitikimai ir dalyvavimas simpoziumuose, konferencijose, kursuose;

- karo laivų, lėktuvų ir kitų karinių struktūrų vizitai;

- keitimasis informacija ir mokomosiomis publikacijomis;

- keitimasis kultūriniais ir sporto renginiais.

 

5 STRAIPSNIS

 

Galimi renginiai finansuojami dvišaliu pagrindu ir remiantis šio Susitarimo 2 straipsniu, būtent:

siunčiančioji Šalis apmoka:

- savo personalo kelionės išlaidas iki nustatyto įvažiavimo į priimančiąją Šalį punkto ir atgal;

- atlyginimus ir visas kitas tokiam personalui priklausančias išmokas pagal savo galiojančias taisykles;

priimančioji Šalis apmoka:

- karinį transportą savo teritorijoje nuo nustatyto įvažiavimo punkto, maitinimą ir apgyvendinimą (pagal galimybę kariniuose objektuose) ir planuotų renginių išlaidas.

Šis bendras abipusiškas principas nėra taikomas didesnėms nei 10 žmonių grupėms. Su tokiomis grupėmis susijusios finansavimo procedūros kiekvienu atveju yra nustatomos atskiru susitarimu tarp Šalių.

Finansiniai aspektai, apimantys, be kita ko, konkrečias išlaidų, susijusių su personalo mainais ir vienos Šalies studentų mokymusi kursuose, pasidalijimo nuostatas, reglamentuojami specialiais, ateityje sudarytinais susitarimais.

Atitinkami Šalių įstatymai reglamentuoja medicininę pagalbą ir su tuo susijusias išlaidas jų teritorijoje.

Būtent, siunčiančioji Šalis apmoka sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei susirgusio asmens repatriacijos išlaidas.

Vienai iš Šalių siunčiant delegaciją ne pagal šį Susitarimą, toji Šalis apmoka visas su tuo susijusias išlaidas.

 

6 STRAIPSNIS

 

Kiekviena Šalis užtikrina saugų naudojimąsi įslaptinta medžiaga, projektais, brėžiniais, specifikacijomis ir informacija, gautais pagal šį Susitarimą. Kiekviena Šalis suteikia tokiai medžiagai ne žemesnę įslaptinimo kategoriją, negu suteiktoji šią medžiagą pateikusios Šalies, ir imasi visų reikalingų priemonių, kad tokia medžiaga ir informacija liktų įslaptinta tiek, kiek to prašo ją pateikusi Šalis.

Įslaptinta informacija, dokumentai ir/arba medžiaga reiškia bet kokią priemonę, kurioje yra slaptos informacijos, bei bet kokį pranešimą, padarytą bet kuriomis aplinkybėmis ir bet kuriomis priemonėmis, kuriame yra tokios informacijos.

Šalys užtikrina, kad dokumentai, kita medžiaga ir informacija, kuriais yra keičiamasi pagal šį Susitarimą, yra naudojami tik konkrečiais tarp Šalių sutartais tikslais ir šio Susitarimo rėmuose.

Tiek įslaptintą, tiek neįslaptintą pagal šį Susitarimą gautą informaciją, dokumentus, techninius duomenis bei medžiagą perduoti trečiajai šaliai galima tik gavus raštišką šią medžiagą pateikusios vyriausybės arba įstaigos sutikimą, jeigu Šalys nėra susitarusios kitaip.

Bendradarbiavimo laikotarpiu įgyta informacija nebus naudojama prieš Šalių interesus.

Jeigu pagal šį Susitarimą slapta informacija keičiasi ne Šalys, o pramoninės įmonės ir/ar kitos organizacijos, atsakingos abiejų Šalių institucijos sudaro atskirus susitarimus. Kol nėra sudaryti tokie susitarimai, šio Susitarimo nuostatos dėl informacijos apsaugos yra taikomos visos slaptos informacijos, kuria yra pasikeista derybų metu, atžvilgiu.

Visus įslaptintos informacijos naudojimo, slaptumo kategorijų atitikimo bei apsaugos klausimus reglamentuos atskiras Vyriausybinis susitarimas.

 

7 STRAIPSNIS

 

Apsikeitimas informacija įgyvendinant šį Susitarimą vyksta per atitinkamas ambasadas.

 

8 STRAIPSNIS

 

Ginčai dėl šio Susitarimo interpretacijos ir įgyvendinimo yra sprendžiami derybomis tarp Šalių.

 

9 STRAIPSNIS

 

Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kada yra gautas antrasis iš dviejų pranešimų, kuriais Šalys informuoja viena kitą apie atitinkamų vidinių procedūrų įvykdymą. Šis Susitarimas yra sudarytas penkerių metų laikotarpiui ir bet kuriuo metu gali būti pataisytas pasikeitus oficialiomis notomis. Bet kokia pataisa įsigalioja ta pačia tvarka kaip ir pats Susitarimas.

Šio Susitarimo galiojimo terminas yra automatiškai pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui, jeigu nė viena iš Šalių nepraneša kitai raštu ir likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki minėtojo šio Susitarimo galiojimo termino pabaigos apie savo ketinimą nutraukti šį Susitarimą.

 

Tai liudydami tinkamai įgalioti savo Vyriausybių atstovai pasirašė šį Susitarimą.

 

Sudaryta Venecijoje 1999 metų kovo 27 dieną dviem egzemplioriais, kuriuos sudaro tekstai lietuvių, italų ir anglų kalbomis ir kurie yra vienodai autentiški. Kilus ginčui dėl Susitarimo interpretavimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Lietuvos Respublikos

Italijos Respublikos

Vyriausybės vardu

Vyriausybės vardu

______________