LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS

 

SUTARTIS

Dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

ir

Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybė,

toliau vadinamos Susitariančiomis Šalimis,

siekdamos sureguliuoti keleivių ir krovinių tarptautinius vežiojimus automobiliais tarp abiejų valstybių ir tranzitinius vežiojimus per jų teritorijas, susitarė:

 

1 straipsnis

Taikymo sritis

 

Šios Sutarties nuostatos taikomos keleivių ir krovinių vežiojimams iš arba į vieną iš Susitariančių Šalių ar tranzitu per jų teritorijas automobiliais, kurie registruoti kitoje Susitariančioje Šalyje.

 

2 straipsnis

Sąvokos

 

Pagal šią Sutartį reiškia:

1. „Vežėjas“ yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris Šveicarijoje arba Lietuvos Respublikoje turi teisę vežioti keleivius ar krovinius pagal savo šalyje galiojančius įstatymus.

2. „Automobilis“ – tai kelių transporto priemonė su mechaniniu varikliu, taip pat jos priekaba arba balninė puspriekabė, kurios yra registruotos ir savo konstrukcija bei įrengimu skirtos vežti:

a) daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją;

b) krovinius.

3. „Leidimas“ – tai dokumentas, kurio reikalaujama pagal Susitariančių Šalių nacionalines taisykles.

 

3 straipsnis

Keleivių vežiojimai

 

1. Nereguliariems keleivių vežiojimams, kurie atitinka toliau išvardytas sąlygas, leidimo nereikia:

a) vežant tuos pačius keleivius vienu ir tuo pačiu automobiliu visu kelionės maršrutu, kurio pradinis ir galutinis punktai yra šalyje, kurioje registruotas automobilis, jei pakeliui ar sustojus už šios valstybės teritorijos keleiviai nei įlaipinami, nei išlaipinami (uždarų durų kelionė);

arba

b) vežant keleivių grupę iš šalies, kurioje registruotas automobilis, į kitos Susitariančios Šalies teritoriją, ir jei automobilis grįžta tuščias į šalį, kurioje jis yra registruotas;

arba

c) vežant keleivių grupę iš kitos Susitariančios Šalies teritorijos į Šalį, kurioje automobilis registruotas, jei automobilis įvažiavo tuščias, o keleiviai

- prieš atvykdami į vietą, iš kur bus paimti, surenkami į grupes pagal vežimo sutartį; arba

- prieš tai to paties vežėjo pagal „b“ punkte išvardytas sąlygas buvo nuvežti į kitą Susitariančią Šalį ir dabar vežami dar į kitą šalį; arba

- yra pakviesti išvykti į kitą Susitariančią Šalį, kai kvietėjas apmoka vežimo išlaidas. Keleiviai privalo sudaryti priklausomų asmenų grupę, kuri sudaryta ne vien kelionės tikslui;

d) tranzitinėms kelionėms per Susitariančių Šalių teritorijas.

2. Leidimų nereikia reguliariems keleivių vežiojimams, vykdomiems pagal toliau išvardytas sąlygas:

- švytuokliniams vežimams tranzitu su nakvyne arba į kitos Susitariančios Šalies teritoriją; taip pat

- tuštiems automobiliams, kurie dalyvauja švytuokliniuose vežimuose.

3. 1 ir 2 punktuose išvardytiems vežiojimams reikia turėti kontrolinį dokumentą.

4. Kitiems vežimams, neišvardytiems 1 ir 2 punktuose, reikalingi leidimai pagal Susitariančių Šalių nacionalinius įstatymus. Leidimai išduodami pagal abipusį suinteresuotumą.

 

4 straipsnis

Krovinių vežiojimas

 

Visi Susitariančių Šalių vežėjai turi teisę trumpam įvažiuoti su tuščiu arba pakrautu automobiliu kroviniams vežti į kitos Susitariančios Šalies teritoriją:

a) tarp vienos Susitariančios Šalies teritorijoje esančio punkto ir bet kurio punkto, esančio kitos Susitariančios Šalies teritorijoje; arba

b) iš kitos Susitariančios Šalies teritorijos į trečiąją šalį arba iš trečiosios šalies į kitos Susitariančios Šalies teritoriją; arba

c) tranzitu per kitos Susitariančios Šalies teritoriją.

 

5 straipsnis

Nacionalinių įstatymų taikymas

 

Visais atvejais, kurių nereguliuoja ši Sutartis, vienos Susitariančios Šalies vežėjai ir automobilių vairuotojai kitoje Susitariančios Šalies teritorijoje privalo laikytis ten galiojančių įstatymų ir reglamentų, kurie taikomi nediskriminuojant vežėjų.

 

6 straipsnis

Kabotažas

 

Neleidžiama vežioti krovinių ir keleivių tarp dviejų vietovių, esančių kitos Susistariančios Šalies teritorijoje. 10 straipsnyje sudaryta Bendra komisija šiems klausimams gali susitarti dėl lengvatų.

 

7 straipsnis

Nusižengimai

 

1. Susitariančių Šalių kompetentingos įstaigos rūpinasi, kad vežėjai laikytųsi šios Sutarties nuostatų.

2. Vežėjai ir vairuotojai, kurie pažeidė kitos Susitariančios Šalies teritorijoje šios Sutarties nuostatas arba joje galiojančių vežimų įstatymus ar eismo taisykles, pareikalavus šios Šalies kompetentingai įstaigai, gali imtis priemonių, kurias vykdo Šalies, kurioje registruotas automobilis, įstaiga:

a) įspėjimo;

b) terminuoto, dalinio arba visiško įgaliojimų atėmimo vežioti Susitariančios Šalies teritorijoje, kurioje buvo padarytas nusižengimas.

3. Įstaiga, kuri ėmėsi šių priemonių, apie tai praneša kitos Susitariančios Šalies kompetentingoms įstaigoms.

4. Šios Sutarties nuostatos neatleidžia nuo teisinių sankcijų, kurių, remiantis nacionaline teise, gali imtis šalies, kurios teritorijoje pažeistos taisyklės, teismai ir administracinės įstaigos.

 

8 straipsnis

Kompetentingos įstaigos

 

Susitariančios Šalys praneša viena kitai institucijas, kurios įgaliotos įgyvendinti šią Sutartį. Šios įstaigos bendrauja tiesiogiai.

 

9 straipsnis

Vykdymo sąlygos

 

Šios Sutarties vykdymo sąlygas Susitariančios Šalys nustatys protokole prie šios Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

10 straipsnis

Bendra komisija

 

1. Šios Sutarties įgyvendinimui Susitariančios Šalys paskiria Bendrą komisiją.

2. Ši Komisija yra kompetentinga pakeisti 9 straipsnyje minimą protokolą arba jį papildyti.

3. Vienos Susitariančios Šalies kompetentingos įstaigos gali prašyti sukviesti Bendrą komisiją; ji susitinka paeiliui kiekvienoje iš Susitariančių Šalių teritorijų.

4. Visus ginčus, susijusius su šios Sutarties taikymu ar interpretavimu, sprendžia šio straipsnio 1 punkte paminėta Bendra komisija.

 

11 straipsnis

Pritaikymas Lichtenšteino Kunigaikštystei

 

Pagal oficialų Lichtenšteino Kunigaikštystės pageidavimą ši Sutartis galioja ir Lichtenšteino Kunigaikštystei, kol pastaroji su Šveicarija yra susijusi muitų sąjungos sutartimi.

 

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

 

1. Ši Sutartis įsigalioja praėjus 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Susitariančiosios Šalys, apsikeisdamos diplomatinėmis notomis informuos viena kitą, kad įvykdyti visi jų vidaus teisės reikalavimai, būtini Sutarčiai įsigalioti. Sutartis laikinai taikoma nuo pasirašymo dienos.

2. Sutartis galioja neribotą laiką; ji gali būti nutraukta vienai iš Susitariančių Šalių pateikus raštišką pareiškimą likus 3 mėnesiams iki kalendorinių metų galo.

 

Tai patvirtindami, šią Sutartį pasirašo savo Vyriausybių įgalioti atstovai.

 

Pasirašyta Kopenhagoje 1998 m. gegužės 26 d. dviem egzemplioriais lietuvių ir vokiečių kalbomis, abiem tekstams turint vienodą teisinę galią.

 

Lietuvos Respublikos

Šveicarijos Konfederacijos

Vyriausybės vardu

Vyriausybės vardu

______________