LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1383

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 39-702, Nr. 96-1874; 1996, Nr. 98-2232; 1999, Nr. 32-900)

 

1 straipsnis. 45 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas

45 straipsnio 4 dalies 2 punkte po žodžių „sąskaitas bankuose“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) areštuoti draudėjo turtą bei sąskaitas bankuose Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu nesumokėta (nepervesta) valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms įmokos, baudos ir delspinigiai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________