LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE APLINKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE TEIKIMO VISUOMENEI TVARKOS

 

1999 m. spalio 22 d. Nr. 1175

Vilnius

 

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas visuomenei dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus aplinkos formavimo ir apsaugos srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarką (pridedama).

2. Pavesti ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms, disponuojančioms informacija apie aplinką, iki 2000 m. birželio 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai jų turimos informacijos apie aplinką sąvadus.

3. Rekomenduoti vietos savivaldos institucijoms, disponuojančioms informacija apie aplinką, iki 2000 m. birželio 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai jų turimos informacijos apie aplinką sąvadus.

4. Aplinkos ministerija, remdamasi šio nutarimo 2 ir 3 punktuose nurodytų institucijų pateiktais informacijos apie aplinką sąvadais, turi parengti bendrąjį ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir vietos savivaldos institucijų turimos informacijos apie aplinką sąvadą ir pateikti jį šioms institucijoms.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Danius Lygis

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175

 

INFORMACIJOS APIE APLINKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE teikimo visuomenei TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios tvarkos tikslas – užtikrinti visuomenei galimybes naudotis informacija apie aplinką Lietuvos Respublikoje, padaryti ją prieinamesnę visuomenei ir nustatyti šios informacijos teikimo sąlygas.

2. Ši tvarka taikoma valstybės valdymo ir kitoms valstybės institucijoms, vietos savivaldos institucijoms ir savivaldybių įsteigtoms biudžetinėms bei viešosioms įstaigoms, kurios įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, vykdydamos tiesiogines funkcijas, specifinius įpareigojimus ar įgaliojimus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų bei fondų, sukuria informaciją apie aplinką arba ja disponuoja (toliau vadinama – valstybės ir savivaldybių institucijos), išskyrus Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, kitus teismus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą, Valstybės kontrolę, Lietuvos banką, Valstybės saugumo departamentą ir prokuratūras.

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. informacija apie aplinką – tai rašytinėje, vaizdo, garso, elektroninėje, kartografinėje ar kitokioje materialioje laikmenoje turima informacija apie:

3.1.1. aplinkos elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) būklę, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę (įskaitant genetiškai kintančius organizmus) bei jų tarpusavio sąveiką;

3.1.2. energiją, triukšmą, vibraciją, jonizuojančiąją ir nejonizuojančiąją radiaciją, kitus fizikinės taršos veiksnius;

3.1.3. veiklą arba priemones (įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkos apsaugos srityje, teisės aktus, planus ir programas), kurios veikia arba gali veikti aplinkos elementus, nurodytus šios tvarkos 3.1.1 punkte;

3.1.4. ekonomines ir finansines analizes bei išankstines sąlygas, susijusias su priimamais sprendimais aplinkos apsaugos srityje;

3.1.5. visuomenės sveikatą, kurią veikia arba gali veikti, šios tvarkos 3.1.2–3.1.4 punktuose nurodytieji aplinkos elementai ar kintanti jų būklė, veiksniai, veikla arba priemonės;

3.1.6. kultūros vertybių bei statinių būklę, kurią veikia arba gali veikti šios tvarkos 3.1.2–3.1.4 punktuose nurodytieji aplinkos elementai ar kintanti jų būklė, veiksniai, veikla arba priemonės;

3.2. klausėjas – vienas arba daugiau fizinių, juridinių asmenų ar įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių.

 

II. Teikiančių informaciją apie aplinką VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VEIKSMAI

 

4. Vadovaudamosi šios tvarkos nuostatomis, 2 punkte išvardytos valstybės ir savivaldybių institucijos pasitvirtina savo institucijose informacijos apie aplinką teikimo visuomenei procedūrą, nurodydamos:

4.1. turimos informacijos apie aplinką sąvadą (nurodomi informacijos pavadinimai);

4.2. informacijos fiksavimo formą (rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė, kartografinė ar kitokia materiali laikmena);

4.3. informacijos pateikimo klausėjui terminus;

4.4. informacijos teikimo paslaugų kainas ir paslaugų apmokėjimą pagal šios tvarkos 23-24 punktų nuostatas;

4.5. padalinį arba darbuotoją, atsakingą už informacijos pateikimą;

4.6. kitus reikalavimus.

5. Valstybės ir savivaldybių institucijos, pasitvirtinusios savo institucijose informacijos apie aplinką teikimo procedūrą, turi sudaryti visuomenei galimybę susipažinti su jos nuostatomis.

6. Valstybės ir savivaldybių institucijos užtikrina, kad informacija apie aplinką būtų lengvai prieinama visuomenei per viešąsias telekomunikacijos priemones (jeigu ši informacija turima elektroninėje laikmenoje ir yra reikiama techninė įranga).

 

III. INFORMACIJOS TEIKIMas PAGAL paklausimą

 

7. Informacija apie aplinką teikiama pagal rašytinį paklausimą, kuriame nurodoma:

7.1. klausėjo (juridinio asmens ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių) pavadinimas arba (fizinio asmens) vardas ir pavardė, taip pat adresas ir telefono numeris, jeigu klausėjas juos turi;

7.2. tikslus prašomos informacijos apibūdinimas;

7.3. pageidaujama informacijos pateikimo forma.

8. Paklausimus registruoja valstybės ir savivaldybių institucijos.

9. Informacija teikiama klausėjams neatsižvelgiant į jų pilietybę, tautybę ir gyvenamąją vietą (jeigu klausėjas yra juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, – neatsižvelgiant į jo registracijos arba pagrindinės veiklos vietą) ir nereikalaujant nurodyti, kuriam tikslui šios informacijos reikia.

10. Informacija teikiama klausėjo pageidaujama forma (raštu, žodžiu, sudaromos sąlygos susipažinti su dokumentais, kompiuterine laikmena, telekomunikacijos priemonėmis ir kt.).

11. Jeigu klausėjas nenurodo informacijos pateikimo formos arba jeigu jo nurodyta forma negalima pateikti informacijos dėl techninių priežasčių, arba informacija visuomenei jau buvo pateikta kita forma, arba valstybės ar savivaldybės institucija mano, jog būtų tikslingiau pateikti informaciją kita forma, informacija pateikiama valstybės ar savivaldybės institucijos pasirinkta forma (nurodžius priežastis).

12. Jeigu paklausimą raštu gavo valstybės ar savivaldybės institucija, kuri neturi prašomos informacijos ir pagal kompetenciją nėra įpareigota ją turėti, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos persiunčia paklausimą kompetentingai institucijai, pranešdama apie tai klausėjui; jeigu iš valstybės ar savivaldybės institucijos žodžiu prašoma informacijos, kurios ji neturi, ji nurodo kompetentingą instituciją, į kurią turėtų kreiptis klausėjas.

13. Jeigu klausėjas mano, kad atsakyta nepakankamai tiksliai ar išsamiai, jis gali prašyti papildyti informaciją. Valstybės ar savivaldybės institucija pateikia papildytą informaciją per 15 darbo dienų nuo kartotinio paklausimo gavimo dienos. Jeigu valstybės ar savivaldybės institucija per nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos arba motyvuotai atsisako ją pateikti, klausėjas šios institucijos veiksmus arba neveikimą gali apskųsti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Jeigu paklausimas suformuluotas neaiškiai, valstybės ir savivaldybių institucijos turi prašyti klausėją patikslinti paklausimą arba papildyti jį reikiamais duomenimis.

 

IV. INFORMACIJOS NETEIKIMO ATVEJAI

 

15. Valstybės ir savivaldybių institucijos gali neteikti informacijos apie aplinką, jeigu:

15.1. prašoma informacijos, kuria valstybės ar savivaldybės institucija nedisponuoja ir teisės aktais neįpareigota jos turėti;

15.2. paklausimas yra labai abstraktus arba nelogiškai suformuluotas ir klausėjas, paprašytas raštu, jo nepatikslina;

15.3. paklausimas susijęs su informacija ir duomenimis, kurie dar tik kaupiami, rengiami arba yra neapdoroti;

15.4. paklausimas yra anoniminis;

15.5. klausėjas atsisako mokėti už informacijos teikimo paslaugas, kaip numatyta šios tvarkos 23–24 punktuose.

16. Valstybės ir savivaldybių institucijos taip pat neteikia informacijos apie aplinką, jeigu teikdamos šią informaciją jos pažeistų įstatymus, susijusius su:

16.1. valstybės paslaptimi ir jos apsauga;

16.2. tarnybos paslaptimi ir jos apsauga;

16.3. komercine ir pramonine paslaptimi ir jos apsauga;

16.4. kvotos, parengtinio tyrimo, drausminių bylų medžiaga, uždarajame teismo posėdyje nagrinėjama arba išnagrinėta byla;

16.5. asmens duomenų teisine apsauga, asmens sveikatos būklės konfidencialumu bei jo privataus gyvenimo apsauga;

16.6. saugomų rūšių ir bendrijų radviečių išsaugojimo reikalavimais.

17. Apie tai, kad nebus teikiama informacija, susijusi su išimtimis, numatytomis šios tvarkos 15 ir 16 punktuose, klausėjui pranešama per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, – nurodoma informacijos neteikimo priežastis ir paaiškinama galimybė apskųsti šį sprendimą įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Jeigu informacijos dalis gali būti atskirta nuo šios tvarkos 15–16 punktuose nurodytos neteiktinos informacijos, valstybės ar savivaldybės institucija, nepažeisdama neskelbtinos informacijos konfidencialumo reikalavimų ir pranešdama apie tai klausėjui, pateikia prašomos informacijos skelbtiną dalį (ypač tais atvejais, kai būtina užtikrinti informacijos, susijusios su teršalų išmetimu į aplinką arba teršalų kenksmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimu, viešumą).

 

V. INFORMACIJOS TEIKIMO TERMINAI

 

19. Valstybės ir savivaldybių institucijos į paklausimą atsako kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo gavimo dienos.

20. Jeigu atsakymui parengti nereikia papildomos medžiagos ar tikrinimo, valstybės ir savivaldybių institucijos atsako klausėjui per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

21. Jeigu paklausimas susijęs su informacija, kuri buvo spausdinta bei platinta, ir valstybės ar savivaldybės institucija tai žino, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos ji praneša klausėjui, kur šią informaciją galima gauti.

22. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ir sudėtingumo valstybės ar savivaldybės institucija negali atsakyti klausėjui per mėnesį, atsakymo terminą šios institucijos vadovas gali pratęsti, tačiau ne ilgiau kaip iki 2 mėnesių nuo paklausimo gavimo dienos. Klausėjui reikia pranešti kiekvienu atveju, kad ir koks būtų sprendimas dėl šio laikotarpio pratęsimo, taip pat turi būti nurodoma pratęsimo priežastis.

 

VI. UŽMOKESTIS UŽ INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGAS

 

23. Visa informacija apie aplinką, sukurta šios tvarkos 2 punkte nurodytų valstybės ir savivaldybių institucijų vykdant tiesiogines funkcijas, specifinius įpareigojimus ar įgaliojimus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų bei fondų, yra nemokama.

24. Klausėjas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi sumokėti tik už informacijos apie aplinką teikimo paslaugas (kopijavimą, leidybą ir panašiai).

 

______________