LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. spalio 14 d. Nr. VIII-1355

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 96-1874; 1995, Nr. 59-1481, Nr. 89-1987; 1998, Nr. 115-3242; 1999, Nr. 50-1599)

 

1 straipsnis. 34 straipsnio 2 dalies papildymas ir pakeitimas

34 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje po žodžio „skaičiuojamos“ įrašyti žodžius „ir mokamos“, išbraukti du paskutinius sakinius ir šią dalį išdėstyti taip:

„Įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo kiekvienam apdraustajam apskaičiuoto atlyginimo už darbą. Atlyginimo suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, negali būti mažesnė kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio minimali mėnesinė alga.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________