LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE NUOSTATŲ

 

1999 m. spalio 6 d. Nr. 432/77

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi (Žin., 1998, Nr. 112-3099),

Tvirtiname Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatus (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                                    IRENA DEGUTIENĖ


 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro ir

socialinės apsaugos ir darbo ministrės

1999 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 432/77

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos priežiūros įstaigos socialiniai darbuotojai (toliau – socialiniai darbuotojai) – specialistai, kurių darbo paskirtis yra sustiprinti į sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – įstaigą) besikreipiančio ar joje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atnaujinti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę, ir skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį funkcionavimą.

2. Socialiniai darbuotojai – asmenys, dirbantys socialinį darbą ir turintys reikiamą kvalifikaciją, t. y. įsigiję aukštesniojo ir aukštojo mokslo įstaigos socialinio darbo specialybę. Socialinį darbą gali dirbti ir asmenys, turintys kitą specialybę, bet išklausę specialius socialinio darbo mokymo kursus.

3. Socialiniai darbuotojai teikia socialines paslaugas šiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

3.1. medicinos pagalbos;

3.2. slaugos ir palaikomojo gydymo (slaugos);

3.3. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo.

4. Socialinės paslaugos – pagalbos įvairiomis nepiniginėmis formomis suteikimas asmenims, siekiant užtikrinti sugebėjimus socialiai funkcionuoti.

5. Socialinių paslaugų teikimo atliekant asmens sveikatos priežiūrą tikslas – garantuoti pacientų: vaikų, darbingo amžiaus ir pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų, rizikos grupėms priklausančių asmenų – socialinį saugumą ir reabilitaciją.

6. Socialiniai darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

7. Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 31 ir privalomi asmens sveikatos priežiūros įstaigų socialiniams darbuotojams.

 

II. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TEiSĖS

 

8. Socialiniai darbuotojai turi teisę:

8.1. gauti darbui reikalingą informaciją iš įvairių valstybės, savivaldybių bei kitų įstaigų ir ją analizuoti;

8.2. teikti pasiūlymus įstaigai ir kitoms institucijoms dėl socialinio darbo gerinimo;

8.3. į tinkamas darbo sąlygas;

8.4. turėti darbui reikalingas priemones;

8.5. kelti profesinę kvalifikaciją.

9. Turėti kitų teisių, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 

III. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 

10. Socialiniai darbuotojai, atlikdami savo pareigas, vykdo šias funkcijas:

10.1. įvertina paciento socialinę situaciją:

10.1.1. surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką,

10.1.2. tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento,

10.1.3. sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą,

10.1.4. numato socialinės pagalbos pacientui konkrečias priemones ir būdus;

10.2. teikia informaciją ir konsultuoja pacientą:

10.2.1. apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų,

10.2.2. apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju,

10.2.3. kaip elgtis esant problemų, konfliktų, iškilusių dėl paciento sveikatos būklės pakitimų,

10.2.4. apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti;

10.3. padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus;

10.4. informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones;

10.5. organizuoja ir dirba su pacientų savipagalbos grupėmis;

10.6. bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis:

10.6.1. gali atstovauti ir ginti paciento teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose bei organizuoti juridinę pagalbą,

10.6.2. koordinuoja santykius su šeima, darboviete ir padeda spręsti iškilusius konfliktus,

10.6.3. rengia paciento perkėlimo į globos įstaigą dokumentus,

10.6.4. raštu praneša savivaldybės globos ir rūpybos skyriui apie pacientui reikalingas socialines paslaugas,

10.6.5. sprendžiant paciento socialines problemas, bendradarbiauja su gydytojais, slaugos specialistais,

10.6.6. konsultuojasi su kitų institucijų socialiniais darbuotojais;

10.7. į pagalbos procesą įtraukia paciento šeimą ir artimuosius;

10.8. kontroliuoja ir rekomenduoja socialinių paslaugų tęstinumą;

10.9. tobulina savo veiklą:

10.9.1. domisi socialinio darbo sveikatos apsaugos sistemoje patirtimi ir pasiekimais, taiko pažangią patirtį,

10.9.2. vertina savo pagalbos efektyvumą konkrečiam asmeniui ir siūlo darbo gerinimo priemones,

10.9.3. rengia socialinės veiklos ataskaitas ir pranešimus;

10.10. raštu fiksuoja socialinių paslaugų teikimo eigą tam tikslui skirtame žurnale.

11. Socialiniai darbuotojai savo veikloje privalo laikytis gautos informacijos apie pacientą konfidencialumo.

12. Už pareiginių funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taip pat už padarytą žalą socialiniai darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Socialinių darbuotojų etatų skaičių nustato įstaigos administracija, atsižvelgdama į įstaigos poreikius pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus normatyvus.

14. Socialiniai darbuotojai pavaldūs įstaigos vadovui.

15. Socialiniai darbuotojai aktyviai dalyvauja įstaigos veikloje:

15.1. įstaigos organizuojamuose susirinkimuose, konferencijose, seminaruose, komisijose, bendruose moksliniuose tyrimuose;

15.2. informuoja bendradarbius apie savo veiklą ir darbo metodus;

15.3. įtraukia įstaigos darbuotojus į naujas socialines sveikatos programas.

______________