LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS“ 2 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1249

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 1999, Nr. 48-1524)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;“.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) II skyriuje – Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS