LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4, 7, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1188

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 96-1874; 1995, Nr. 59-1481, Nr. 89-1987; 1996, Nr.53-1250, Nr. 57-1341; 1997, Nr. 67-1651; 1998, Nr. 114-3191, Nr. 115-3242; 1999, Nr. 32-900)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo reglamentavimas

Valstybinį socialinį draudimą reglamentuoja šis, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros, Valstybinių socialinio draudimo pensijų, taip pat kiti Lietuvos Respublikos socialinio aprūpinimo įstatymai.

Šių įstatymų nuostatų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatai, Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklės, Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms taisyklės, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų nuostatai.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 4, 5 punktų pakeitimas

3 straipsnio 4 punkte vietoj žodžių „Gyventojų užimtumo“ įrašyti žodžius „Bedarbių rėmimo“, 5 punkte vietoj žodžio „gamyboje“ įrašyti žodį „darbe“ ir šiuos punktus išdėstyti taip:

4) draudimas nuo nedarbo, kai draudžiama bedarbio pašalpoms pagal Bedarbių rėmimo įstatymą. Iš šio draudimo lėšų taip pat kompensuojama už kitas nedarbo priemones, numatytas Bedarbių rėmimo įstatyme;

5) draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe, kai draudžiama pašalpoms suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais ir kitoms išmokoms, numatytoms Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatyme.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

4 straipsnio 2 dalies 1 punkte po žodžio „sutartis“ įrašyti žodžius „diplomato tarnybos ar terminuotas diplomato tarnybos sutartis“, punktą papildyti žodžiais „bei diplomatų sutuoktiniai“, 3 punkte vietoj žodžio „šeimų“ įrašyti žodį „ūkių“ ir 1, 3 punktus išdėstyti taip:

1) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, diplomato tarnybos ar terminuotas diplomato tarnybos sutartis, taip pat dirbantys narystės pagrindais renkamose institucijose, ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose ir gaunantys atlyginimą už darbą, bei diplomatų sutuoktiniai;“

3) ūkininkai ir dirbantys ūkyje pilnamečiai jų ūkių nariai.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

7 straipsnio 1 dalyje po žodžio „straipsnio“ įrašyti skaičių ir žodį „2 dalies“, vietoj žodžių „yra palaisvinami nuo darbo ar tarnybinių pareigų ir dėl to praranda savo darbo pajamas“ įrašyti žodžius „nedirba arba laikinai perkeliami į kitą darbą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Teisę į ligos pašalpą turi apdraustieji, išvardyti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte, jei jie dėl šio įstatymo 6 straipsnyje numatytų priežasčių nedirba arba laikinai perkeliami į kitą darbą. Šią teisę jie įgyja nuo pirmosios darbo (draudimo) dienos.“

 

5 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies pakeitimas

26 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „tarybos“ įrašyti žodį „valdybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytiems asmenims, kuriems dėl sutrikusių judėjimo funkcijų sunku naudotis visuomeniniu transportu, mokama specialiųjų lengvųjų automobilių arba motorinių vežimėlių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu pagal invalidumą nustatančių komisijų sprendimą ir nustatytos formos pažymą šie asmenys turi teisę įsigyti ir gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius arba motorinius vežimėlius. Šių kompensacijų mokėjimo tvarką ir dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teikimu.“

 

6 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas ir turtas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo finansų pagrindą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas, kuris neįtraukiamas į valstybės ir savivaldybių biudžetus.

Valstybinio socialinio draudimo fondo turtą sudaro ilgalaikis materialusis ir nematerialusis, finansinis turtas (iš jo – lėšų likučiai valstybinio socialinio draudimo fondo sąskaitose, kasoje, indėliai, akcijos ir vertybiniai popieriai), taip pat išankstiniai apmokėjimai bei gautinų ar išieškotinų skolų sumos.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas sudaromas vieneriems metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitytinai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, parengusi valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą, teikia jį svarstyti Vyriausybei kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos išvada.

Vyriausybė apsvarsto kitų metų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto kitų 2 metų prognozuojamus rodiklius ir ne vėliau kaip iki spalio 17 d. pateikia Seimui svarstyti kartu su Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas tvirtinamas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė apsvarsto Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitą ir nustatyta tvarka pateikia ją Seimui. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaita tvirtinama Seime pagal rodiklius, nustatytus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas bei nuostatos, reglamentuotos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 281 straipsniu

Papildyti Įstatymą 281 straipsniu:

281 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos kontrolė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba sudaro sutartį su audito įmone, turinčia licenciją atlikti Lietuvos Respublikoje auditą ir laimėjusia konkursą auditui atlikti.

Kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 15 d., audito įmonė patikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos finansinę atskaitomybę ir pagal tarptautinius apskaitos standartus parengia išvadas dėl biudžetinių metų finansinės veiklos.“

 

8 straipsnis. 30 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos apskaitomos atskirose sąskaitose pagal kiekvienos valstybinio socialinio draudimo rūšies draudimo įmokų dydžius.“

 

9 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis.Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos skirstomos ir apskaitomos pagal valstybinio socialinio draudimo rūšis. Išlaidų straipsnių klasifikaciją nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas.“

 

10 straipsnis. 32 straipsnio 3, 4 dalių pakeitimas

1. 32 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „tarybos“ įrašyti žodį „valdybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Rezervo lėšos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimu gali būti naudojamos išlaidoms, kurių nebuvo galima numatyti tvirtinant biudžetą, apmokėti ir pajamų laikinam trūkumui padengti.“

2. 32 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „Taryba“ įrašyti žodžius „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba privalo užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo rezervo lėšų realiosios vertės išsaugojimą.

 

11 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Drausdamas asmenis, išvardytus šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte, darbdavys privalo mokėti nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam apskaičiuoto atlyginimo už darbą. Atlyginimo suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, negali būti mažesnė kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio minimali mėnesinė alga. Nuo 1999 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos skaičiuojant nuo apskaičiuoto atlyginimo sumos, neviršijančios trijų su puse Statistikos departamento skelbto užpraeito mėnesio Lietuvos Respublikos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. Nuo 2000 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos skaičiuojant nuo apskaičiuoto atlyginimo sumos, neviršijančios trijų Statistikos departamento skelbto užpraeito mėnesio Lietuvos Respublikos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.

Asmenys, išvardyti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka patys:

1) individualių (personalinių) įmonių savininkai ir jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus patentus įsigijusius asmenis, draudžiasi valstybinei socialinio draudimo pensijai. Šie asmenys moka įmokas, apskaičiuotas nuo jų deklaruojamų pajamų, bet ne mažesnių kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio minimali mėnesinė alga;

2) patentus įsigiję asmenys draudžiasi valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai. Vyriausybės nustatyta tvarka atskiros šių asmenų kategorijos gali draustis pusei bazinės valstybinio socialinio draudimo pensijos ir mokėti proporcingai mažesnę valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį. Jiems įskaitomas draudimo stažas pagal faktiškai sumokėtas įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

3) ūkininkai save ir dirbančius ūkyje pilnamečius jų ūkių narius draudžia valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai. Vyriausybės nustatyta tvarka ekonomiškai silpnų ūkių ūkininkai, drausdami save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkių narius, turi teisę mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį. Kita valstybinio socialinio draudimo įmokos dalis dengiama iš valstybės biudžeto lėšų.

Įsigiję patentus asmenys ir ūkininkai už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius jų ūkių narius gali įmokų nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio draudimo stažą) tik tada, jeigu jie yra Valstybinio socialinio draudimo fondo pensininkai arba I ar II grupių invalidai nuo vaikystės, gaunantys šalpos pensiją, taip pat jei yra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba turi būtinąjį stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

Įmokų dydis valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai gauti apskaičiuojamas pagal aktuarinius skaičiavimus ir Vyriausybės teikimu tvirtinamas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Įmokų mokėjimo tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas.“

 

12 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

35 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai

Bendrasis privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas ir jo dydžiai atskiroms draudimo rūšims, taip pat apdraustųjų, išvardytų šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte, įmokų tarifas Vyriausybės teikimu tvirtinami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

 

13 straipsnis. 36 straipsnio 3, 4, 5 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Iš 36 straipsnio 3 dalies išbraukti žodžius „Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba turi teisę perimti akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, siekiančios išvengti bankroto bylos iškėlimo už nesumokėtas įmokas, turto dalį, proporcingą bendrovės įsiskolinimui Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar įsigyti jos akcijų. Bendrovės turto perėmimo, akcijų įsigijimo, jų įvertinimo, apskaitos bei realizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

2. 36 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „taryba“ įrašyti žodį „valdyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba gali atidėti privalomųjų įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą sumokėjimą iki 1 metų.“

3. Pakeisti 36 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Įmokų mokėjimo ir jų mokėjimo atidėjimo tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas.“

 

14 straipsnis. 38 straipsnio 3, 5 dalių pakeitimas

1. 38 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „taryba“ įrašyti žodį „valdyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudėjams gali atidėti delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai pervestas įmokas, išieškojimo laiką arba atleisti juos nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo, jei šie dėl nuo jų pačių veiklos nepriklausančių priežasčių negalėjo laiku sumokėti įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą.“

2. Iš 38 straipsnio 5 dalies išbraukti žodžius „Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba gali atleisti draudėjus nuo baudų mokėjimo, jei draudėjas įrodo, kad apskaičiavo per mažas įmokas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Kad kaltės nėra, draudėjas turi įrodyti pats. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą.“

 

15 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:

1) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri nustato perspektyvinius ir einamuosius valstybinio socialinio draudimo uždavinius, organizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos patikrinimus;

2) Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

3) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai;

4) draudėjai.“

 

16 straipsnis.40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

40 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba

Valstybinio socialinio draudimo fondo, kaip savarankiškos finansų sistemos grandies, veiklą Lietuvos Respublikoje prižiūri 15 narių taryba. Ji sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms (profesinėms sąjungoms, susivienijimams, asociacijoms ir kt.), darbdavių organizacijoms (susivienijimams, asociacijoms ir kt.) bei valstybės valdymo institucijoms. Apdraustųjų ir darbdavių atstovus deleguoja atstovaujamos organizacijos, o valstybės valdymo institucijų atstovus (viceministrus) skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarybos sudėtį tvirtina Vyriausybė.

Tarybai vadovauja socialinės apsaugos ir darbo ministras arba jo įgaliotas tarybos narys.“

 

17 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos kompetencija

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba:

1) prižiūri, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

2) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, rezervo fondo formavimo;

3) svarsto ir teikia išvadą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei jo vykdymo ataskaitos;

4) svarsto ir teikia išvadą dėl darbuotojų skaičiaus ir valstybinio socialinio draudimo organizavimo išlaidų normatyvų, taip pat darbo apmokėjimo schemų;

5) tvirtina Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytų vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų apskaičiavimo metodiką;

6) nagrinėja ir pareiškia nuomonę dėl kitų valstybinio socialinio draudimo bei jo organizavimo ir veiklos klausimų.

Tarybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, Tarybos pirmininko balsas yra lemiamas. Tarybos darbas organizuojamas pagal jos pačios patvirtintą reglamentą.“

 

18 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kurios pagrindinis uždavinys – operatyvus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų tvarkymas ir apskaita, užtikrinant įmokų surinkimą bei išmokų paskyrimą ir pristatymą gavėjams.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas bankuose bei antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

Valdyba yra išlaikoma iš valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų ir veikia pagal šį įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamus Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų nuostatus.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos funkcijos:

1) vykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

2) sudaro sutartis su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl kai kurių draudimo funkcijų atlikimo, išskyrus įmokų rinkimą;

3) užtikrina šiame įstatyme numatytą apdraustųjų aprūpinimą;

4) priima sprendimus dėl kreditinių reikalavimų, atsiradusių dėl įmokų, baudų ir delspinigių nesumokėjimo, vykdymo terminų atidėjimo arba atsiskaitymo už kreditinius reikalavimus Vyriausybės nustatyta tvarka turtu, akcijomis ir vertybiniais popieriais, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama ar sudaroma taikos sutartis;

5) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką valstybinį socialinį draudimą;

6) kita veikla, numatyta Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise naudoja, valdo Valstybinio socialinio draudimo fondo turtą bei juo disponuoja.

Valdyba turi teisę:

1) įsigyti arba išsinuomoti Lietuvoje ar užsienyje turtą, reikalingą socialinio draudimo veiklai;

2) įsigyti vertybinių popierių ir jais disponuoti;

3) savarankiškai sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio ūkio subjektais, atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kokia sutarta forma;

4) įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones veiklai, susijusiai su socialiniu draudimu;

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti.

Valdybai vadovauja direktorius, kurį socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu, įvertinusi Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos rekomendacijas, skiria Vyriausybė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius yra tiesiogiai atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.“

 

19 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 1999 m. birželio 1 d. parengia patentus įsigijusių asmenų valstybinio socialinio draudimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 1999 m. rugsėjo 1 d. parengia metodiką, pagal kurią nustatomi ekonomiškai silpni ūkininkų ūkiai. Pagal šią metodiką apskričių viršininkų administracijų kaimo reikalų departamentų rajonų žemės ūkio skyriai kasmet nustato ekonomiškai silpnus ūkininkų ūkius ir jų sąrašus pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms ir Žemės ūkio ministerijai. Kartu su metodika Vyriausybė parengia ekonomiškai silpnų ūkių ūkininkų valstybinio socialinio draudimo tvarką, kurioje būtų nustatyta, kad ekonomiškai silpnų ūkių ūkininkai save ir pilnamečius ūkių narius draudžia valstybiniu socialiniu draudimu, mokėdami įmokos dalį. Likusi įmokos dalis dengiama iš valstybės biudžeto.

3. Patentus įsigijusiems asmenims už laikotarpį iki šio įstatymo įsigaliojimo delspinigiai ir baudos už nesumokėtas privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas neskaičiuojami.

4. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostata dėl valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies padengimo iš valstybės biudžeto įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 d.

5. Ūkininkų bei jų šeimų narių socialinio draudimo už laikotarpį nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d. stažas įskaitomas pagal faktiškai įmokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą sumas.

6. Įsigaliojus šiam įstatymui, ūkininkai atleidžiami nuo nesumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų mokėjimo už laikotarpį nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1999 m. sausio 1 d.

7. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 1999 m. rugsėjo 1 d. parengia ir pateikia Seimui Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo projektą, kitus su šiuo įstatymu susijusius įstatymų pakeitimus, taip pat priima teisės aktus, kurių reikia įstatymui įgyvendinti.

8. Iki Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo įsigaliojimo nuostatas, kurias pagal šį įstatymą reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas, reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________