LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS“ 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU IR 7 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1184

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti norminiai teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį, papildyti straipsnį nauja 2 dalimi, buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, neturintys visuotinės reikšmės Konstitucinio Teismo sprendimai šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra „Valstybės žiniose“ gali būti neskelbiami. Nepaisant to, ar šie aktai paskelbti „Valstybės žiniose“, jie turi būti išsiunčiami juose minimoms valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra gali būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančių žinių, „Valstybės žiniose“ neskelbiami. Šie aktai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančiomis žiniomis.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

7 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

8 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „pasirašyti Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti“, dalį papildyti žodžiais „jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data“, 2 dalyje po žodžių „pasirašymo dieną“ įrašyti žodžius „nors jie ir paskelbti „Valstybės žiniose“ , vietoj žodžio „diena“ įrašyti žodį „data“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, taip pat Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, nors jie ir paskelbti „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose ir potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis

Konstitucinio Teismo sprendimas priimti nagrinėti Respublikos Prezidento teikimą ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, arba sprendimas priimti nagrinėti Seimo nutarimą, kuriame prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, įsigalioja nuo Konstitucinio Teismo to sprendimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos.

Konstitucinio Teismo priimtas nutarimas, kad ginčijamas aktas neprieštarauja Konstitucijai, įsigalioja tą dieną, kurią jis buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“.“

 

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

10 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų teisės aktai“ įrašyti žodžius „Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai“, 2 dalyje po žodžio „institucijų“ įrašyti žodžius „vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai“, išbraukti žodžius „priimti teisės aktai“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

10 straipsnis

Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

Šiame straipsnyje nurodytų valstybės institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu

Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:

101 straipsnis

Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ turi būti paskelbti Seimo ir juos priėmusios institucijos interneto tinklapiuose.

Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos turi būti paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklapyje.

Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančių žinių, interneto tinklapiuose neskelbiami.“

 

8 straipsnis. 15 straipsnio 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) VII skyrius. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti norminiai teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai.“

 

9 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis

„Valstybės žinių“ redakcija atskirais leidiniais leidžia „Valstybės žinių“ priedą „Informaciniai pranešimai“.

Šiame leidinyje skelbiami:

1) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų individualūs teisės aktai, t.y. vienkarčiai teisės taikymo aktai, skirti konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibrėžtų subjektų grupei;

2) informacija bei pranešimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai;

3) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai ir pranešimai;

4) įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, kurie Seimo nutarimu skelbiami svarstyti visuomenei;

5) informaciniai pranešimai apie Seime ir jo komitetuose vykusius reikšmingesnius renginius – posėdžius, delegacijų priėmimus, vizitus.“

 

10 straipsnis. 17 straipsnio 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) VII skyriuje – ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti norminiai teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai.“

 

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Vyriausybė iki 1999 m. rugsėjo 1 d. parengia Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymų ir įsakymais patvirtintų kitų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklapiuose tvarką.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS