LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL PILVIŠKIŲ HERBO PATVIRTINIMO

 

1999 m. kovo 16 d. Nr. 355

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl miestų herbų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos išvadą, tvirtinu PILVIŠKIŲ herbą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________