LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO BEI OPERATYVINĖS VEIKLOS DALYVIŲ, TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ APSAUGOS NUO NUSIKALSTAMO POVEIKIO ĮSTATYMO 5 IR 15 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1024

Vilnius

 

(Žin.,1996, Nr. 20-520)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies papildymas

5 straipsnio 2 dalyje po pirmojo sakinio įrašyti: „Tais atvejais, kai pagal bylos aplinkybes yra pagrindas skirti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, bet asmuo dėl savo fizinės ar (ir) psichinės būsenos negali pareikšti savo sutikimo, šiam asmeniui turi būti skiriama apsauga, o pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus galimybei pareikšti savo valią, jam apie tai turi būti pranešama ir gaunamas jo sutikimas. Asmeniui atsisakius apsaugos priemonių, paskirta apsauga nutraukiama“, paskutiniajame sakinyje po žodžio „nesutinka“ įrašyti žodžius „galintis pareikšti savo valią“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vieną arba kelias konkrečias apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones parenka Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento vadovas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes bei saugotino asmens pageidavimus. Tais atvejais, kai pagal bylos aplinkybes yra pagrindas skirti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, bet asmuo dėl savo fizinės ar (ir) psichinės būsenos negali pareikšti savo sutikimo, šiam asmeniui turi būti skiriama apsauga, o pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus galimybei pareikšti savo valią, jam apie tai turi būti pranešama ir gaunamas jo sutikimas. Asmeniui atsisakius apsaugos priemonių, paskirta apsauga nutraukiama. Draudžiama skirti tokią apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonę, su kuria nesutinka galintis pareikšti savo valią saugotinas asmuo.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies papildymas

15 straipsnio 1 dalyje po žodžio „prašymą“ įrašyti žodžius „arba esant aplinkybėms, nurodytoms šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, asmeniui atsisakius jam paskirtos apsaugos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Išnykus šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems pagrindams, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento ar miesto (rajono) policijos komisariato vadovas, generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai, apygardos vyriausiasis prokuroras ar jo pavaduotojai, apylinkės vyriausiasis prokuroras pagal asmens, kuriam paskirtos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, prašymą arba esant aplinkybėms, nurodytoms šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, asmeniui atsisakius jam paskirtos apsaugos, gali panaikinti savo ankstesnį sprendimą paskirti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones. Jei saugomas asmuo nesutinka su sprendimo paskirti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones panaikinimu, šį klausimą sprendžia generalinis prokuroras.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS