LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL ČEKIŠKĖS HERBO PATVIRTINIMO

 

1999 m. sausio 12 d. Nr. 290

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl miestų herbų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos iđvadŕ, tvirtinu ČEKIŠKĖS herbą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________