LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. gruodžio 21 d. Nr. VIII-987

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 96-1874; 1995, Nr. 59-1481, Nr. 89-1987)

 

1 straipsnis. 34 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam priskaičiuoto atlyginimo už darbą. Atlyginimo suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, negali būti mažesnė kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio minimalus darbo užmokestis. Nuo 1999 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos nuo priskaičiuoto atlyginimo sumos, neviršijančios trijų su puse Statistikos departamento skelbiamo užpraeito mėnesio Lietuvos Respublikos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. Nuo 2000 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos nuo priskaičiuoto atlyginimo sumos, neviršijančios trijų Statistikos departamento skelbiamo užpraeito mėnesio Lietuvos Respublikos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________