LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. gruodžio 10 d. Nr. VIII-964

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 96-1874)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio papildymas

Papildyti 41 straipsnio 1 dalį 7 punktu ir šį punktą išdėstyti taip:

7) priima sprendimus dėl kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl įmokų, baudų ir delspinigių nesumokėjimo, vykdymo terminų atidėjimo arba atsiskaitymo už kreditorinius reikalavimus Vyriausybės nustatyta tvarka turtu, akcijomis ir vertybiniais popieriais, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama ar sudaroma taikos sutartis.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________