LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 IR 1996 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 812 DALINIO PAKEITIMO

 

1998 m. lapkričio 16 d. Nr. 1331

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73, Nr. 74-1396; 1996, Nr. 66-1586; 1997, Nr. 65-1581, Nr. 97-2454):

1.1. išdėstyti 1 punkto antrąją pastraipą taip:

„Nurodytųjų premijų dydis 340 kartų viršija minimalų gyvenimo lygį“;

1.2. nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatuose:

1.2.1. papildyti 1 punktą šiuo sakiniu:

„Komitetas savo veikloje vadovaujasi šiuo nutarimu, taip pat savo reglamentu“;

1.2.2. papildyti 6 punktą šiuo sakiniu:

„Komitetas gali neskirti visų įsteigtų premijų“;

1.3. nurodytuoju nutarimu patvirtintus Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatus papildyti šiuo 8 punktu:

8. Komiteto ir sekcijų posėdžių protokolai, recenzentų sąrašai, recenzijos ir atsiliepimai apie darbus yra konfidenciali komiteto medžiaga (išskyrus šio nutarimo 3.3 punkte numatytus atvejus) iki perdavimo archyvui“.

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos mokslo premijų komiteto sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 66-1586; 1997, Nr. 97-2454):

2.1. išbraukti iš Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų sekcijos P. Kūrį, R. Mikutavičių ir A. Šliogerį ir įrašyti į ją A. J. Ambrasą ir P. Vaičekonį;

2.2. išbraukti iš Technikos mokslų sekcijos L. Ašmantą ir įrašyti į ją V. A. Bumelį.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                  KORNELIJUS PLATELIS