WILLIAMS INVESTICIJŲ Į NAFTOS ĮMONIŲ

KOMPLEKSĄ EKONOMINIS EFEKTAS

LIETUVOS ŪKIUI

 

 

 

Skaičiavimai atlikti remiantis Bangue Paribas Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktais duomenimis, akcinių bendrovių “Mažeikių nafta”, “Naftotiekis” ir “Būtingės nafta” skaičiavimais, o taip pat ūkio raidos prognozėmis.

 

Pirmuosius 5 metus (1998 - 2002) prognozuojama, kad pelno mokestis į biudžetą nebus mokamas - pelnas bus reinvestuojamas (kas sudarys 4,4 proc. nuo visų kitų mokamų mokesčių į biudžetą), tačiau tai bus keleriopai kompensuojama gaunamomis padidėjusiomis biudžeto pajamomis iš padidėjusių naftos perdirbimo apimčių ir atitinkamai didėjant kasmet 5 -10 proc. naftos produktų suvartojimui Lietuvos rinkoje (akcizo ir PVM mokesčių masės didėjimas).

Prognozuojama, kad 1998-2002 metų grynojo pelno suma, liekanti įmonėse ir naudojama investicijoms, sudarys 1492 mln. litų arba 373 mln. USD.  2002 metais, lyginant su 1998 metais, pelnas padidės 3,2 karto. Įvykdžius planuojamas investicijas (įvedus į eksploataciją Būtingės terminalą, atlikus AB “Mažeikių nafta” ir AB “Naftotiekis” modernizaciją), biudžeto pajamas padidintų pradėtas mokėti pelno mokestis.

Prognozuojama, kad bendroje sumoje mokesčių (akcizas, PVM, fizinių asmenų pajamų, nekilnojamojo turto, kelių, žemės ir kt. mokesčiai) į biudžetą per 1998 - 2002 metus bus sumokėta 8426,7 mln. litų. Nuo 2003 metų, pradėjus mokėti pelno mokestį ir atitinkamai didėjant kitiems mokesčiams, mokesčių suma į biudžetą padidės ir per 2003 - 2007 metus sudarys 10064,8 mln. litų. Didžiąją dalį biudžeto pajamų sudarys mokami PVM ir akcizo mokesčiai - 1,2 - 1,4 mlrd. litų kasmet.

Numatoma jungtinės bendrovės įstatinio kapitalo iki emisijos vertė sudarys apie 800 mln. litų. Įvykdžius planuojamą apie 400 mln. litų akcijų emisiją ir įvertinant tai, kad už šias akcijas kompanija Williams įsipareigojusi sumokėti 150 mln. USD, arba 600 mln. litų, tai reikštų, kad vieno lito vertės akcija yra vertinama 1,5 lito.

Skaičiuojamas kapitalo rentabilumas pagal grynąjį pelną, įvertinant kapitalo padidėjimą po Williams investicijos, 2002 metais, lyginant su 1998 metais, padidėja 2,14 karto, o grynojo pelno apimtis padidėja 3 kartus. Todėl galime daryti išvadą, kad atitinkamai apie 2 kartus išaugs ir akcijos, tame tarpe ir priklausančios valstybei, vertė. Todėl už turimas 800 mln. litų vertės akcijas Lietuvos akcininkai (didžiąja dalimi valstybė, kaip pagrindinio akcijų paketo turėtoja) 2002 metais gautų apie 2,4 mlrd. litų.

Taigi, būtų akivaizdus biudžeto laimėjimas tiek iš mokesčių, tiek iš valstybei priklausančių akcijų pardavimo. Todėl galima daryti išvadą, kad naftos komplekso vertė nuolat didės ir jis kasmet bus vis patrauklesnis potencialiems investuotojams.

Be ekonominio efekto turi būti įvertintas politinis ir socialinis šios investicijos efektas.

 

PRIEDAS. Prognozuojamų pelno ir mokesčių į biudžetą suvestinė.

 

Ministras                                                                                                                     V.Babilius

 

 

Prognozuojamų

Pelno ir mokesčių į biudžetą suvestinė

 

mln. Lt

 

Pavadinimas

1998

1999

2000

2001

2002

Už 5

metus

2003

2004

2005

2006

2007

Už 10

metų

Grynas pelnas:

AB “Naftotiekis”

 

33,7

 

51,2

 

70,9

 

73

 

73

 

301,8

 

72,3

 

71,7

 

71

 

70,2

 

69,5

 

656,5

AB “Būtingės nafta”

-33,4

-26,2

60,8

66

74,5

141,7

56,2

58,6

60,6

62,5

64,6

444,2

AB “Mažeikių nafta”

96,5

121,2

144,2

145,5

165,1

672,5

236,6

278,0

284,2

326,2

328,8

2126,3

Viso:

96,8

146,2

275,9

284,5

312,6

1116

365,1

408,3

415,8

458,9

462,9

3227

Pelno mokestis  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB “Naftotiekis”

13,8

20,9

29

29,8

29,8

123,3

29,5

29,3

29

28,7

28,4

268,2

AB “Būtingės nafta”

0

0

0

0

0

0

23

24,0

24,7

29,5

26,4

123,6

AB “Mažeikių nafta”

17

49,5

58,9

59,4

67,4

252,2

96,6

113,6

116,1

133,2

134,3

846

Viso:

30,8

70,4

87,9

89,2

97,2

375,5

149,1

166,9

169,8

187,4

189,1

1237,8

Mokesčiai į biudžetą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB “Naftotiekis

7,5

18,1

18,1

18,1

18,1

79,9

47,6

47,4

47,1

46,8

46,5

315,3

AB “Būtingės nafta”

0,7

14

13,5

13

12,4

53,6

35,4

36,4

37,1

37,9

38,8

239,2

AB “Mažeikių nafta”

1477,7

1619,3

1680,6

1705,6

1810,0

8293,2

1906,6

1923,6

1926,1

1943,2

1944,3

17937

Viso:

1494,1

1651,4

1712,2

1736,7

1840,5

8426,7

1989,6

2007,4

2010,3

2027,9

2029,6

18491,5

 

 

 

*  1998-2002 m.m. pelno  mokestis nemokamas - visas pelnas reinvestuojamas. 2003 m. - 2007 m. pelno mokesčio suma, lentelėje išskirta atskira eilute, įskaičiuota į mokesčių į biudžetą sumas.

 

 

 

 

 

 

KETINIMŲ PROTOKOLAS

tarp

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos

ir

Williams International Company

 

 

 

Šis Ketinimų Protokolas (toliau "KP") tarp Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerijos (toliau "Ministerija"), atstovaujančios Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ir Williams International Company (toliau "Williams") yra pasirašytas 1998 metų liepos mėn. 29 d.

 

PREAMBULĖ

 

 

A. Šalys susitarė dėl sandorio, kuriuo Williams įsigyja 33 procentus Projekto bendrovės akcijų (toliau "Williams investicija"), struktūros ir vertės, ir Williams vadovavimo Projektui ir Projekto bendrovei.

 

B. Šiuo Ketinimų Protokolu Šalys siekia išdėstyti papildomas nuostatas dėl Williams investicijų ir dėl Galutinių Sutarčių (susidedančių iš Investicijos sutarties, Akcininkų sutarties, Sutarties dėl valdymo paslaugų teikimo, Laikino susitarimo dėl valdymo paslaugų teikimo, Akcijų pasirašymo sutarties ir kitų     Šalių sutartų dokumentų, užbaigiančių čia nurodytą sandorį), bei dėl Projekto bendrovės valdymo ir laikino Energetikos bendrovių valdymo sąlygų.

 

Šalys susitarė dėl žemiau išdėstytų abipusių įsipareigojimų:

 

 

 

 

1 DALIS. STRUKTŪRA

 

1 . Sujungimas. Prieš Williams investiciją, pasirašius Investicijos Sutartį, numatančią Williams investicijos sąlygas (‘Investicijos sutartis’) bei Lietuvos Respublikos Seimui pritarus, Ministerija inicijuos AB Būtingės nafta, AB Naftotiekis, AB Mažeikių nafta bei jų filialų ir dukterinių įmonių (toliau "Energetikos bendrovės") sujungimą į vieną naują Projekto bendrovę. Ministerija dės visas pastangas, kad šis sujungimas įvyktų kaip įmanoma greičiau, kas yra numatoma 1998 m. lapkričio mėn. Susijungimo metu bus atskirtas ir išskirtas iš Projekto bendrovės turto šis turtas (tam, kad nekiltų abejonių, į Projekto bendrovės apibrėžimą šis turtas nebus įtrauktas): (a) UAB Ventus nafta mažmeninės degalinės, (b) AB Galnafta Ventus - bendra su Ukraina didmeninė ir marketingo bendrovė, (c) AB Naftotiekio medienos gamybos padalinys ir (d) Plinkšių viešbučio valdymas.

2. Williams akcijų pirkimas. Sutinkamai su Anksčiau Pasirašyta Sutartimi ir šiuo Protokolu, bei su sąlyga, kad prieš užbaigiant sandorį, aprašytą šiame dokumente galutiniam pirkimo variantui pritars Williams Direktorių valdyba ir Lietuvos Respublikos Seimas, Wi1liams nupirks akcijų kiekį lygų 33 procentams visų išleistų ir galiojančių Projekto bendrovės akcijų, sutinkamai su Investicijos sutartimi, kuri bus pasirašyta kartu su kitomis taikytinomis Galutinėmis sutartimis, prieš sujungiant bendroves, bet ne vėliau, kaip 1998 m. spalio mėn. 5 d., nebent Šalys susitartų kitaip.

 

3. Pirmumo teisė. Atsižvelgiant į žemiau nurodytas sąlygas, Vyriausybė ar jos paskirtas atstovas turi teisę laisvai parduoti (privatizuoti) iki 49 procentų Projekto bendrovės akcijų. Vyriausybė įsipareigoja ir sutinka, kad jai visą laiką priklausys akcijų dalis Projekto bendrovėje, ne mažesnė, kaip 18 procentų. Tuo atveju, jeigu (a) Vyriausybė ar jos atitinkama institucija ketintų parduoti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti savo akcijų Projekto bendrovėje dalį, kad ši taptų mažesnė negu 18 procentų, (b) Williams nepardavė ar kitaip nesumažino savo akcijų dalies Projekto bendrovėje, ir (c) bendra Williams ir Vyriausybės ar jos atitinkamos institucijos akcijų dalis Projekto bendrovėje taptų mažesnė nei 51 procentas dėl Vyriausybei ar jos atitinkamai institucijai priklausiusių akcijų pardavimo, perdavimo ar kitokio perleidimo, tuomet Williams turės pirmumo teisę pirkti ar kitu būdu įsigyti Vyriausybei ar jos atitinkamai institucijai priklausančią akcijų dalį, kuri yra siūloma perdavimui ar pardavimui už tą pačią kainą tomis pačiomis sąlygomis, kaip aptarta abipusėse derybose, arba bona fide pasiūlytą trečios šalies, kad Williams turėtų galimybę padidinti savo akcijų dalį iki 51 procento. Atitinkamai, jeigu Williams ketintų parduoti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti savo akcijų Projekto bendrovėje dalį, ir tai sąlygotų bendros Williams ir Vyriausybės ar jos atitinkamos institucijos akcijų dalies Projekto bendrovėje sumažėjimą iki mažiau nei 51 procento, tuomet Vyriausybė ar jos atitinkama institucija turės pirmumo teisę pirkti ar kitu būdu įsigyti tokią Williams akcijų dalį, kuri yra siūloma pardavimui ar perdavimui už tą pačią kainą tomis pačiomis sąlygomis, kaip aptarta abipusėse derybose, arba borra fide pasiūlytą trečios šalies, kad Vyriausybė ar jos atitinkama institucija turėtų galimybę padidinti savo nuosavybės dalį iki 51 procento. Bet kokios kitos akcijos, priklausančios šalims, ga1ės būti laisvai parduodamos arba perleidžiamos be pirmumo teisių.

 

2 DALIS. FINANSINĖS SĄLYGOS

 

l. Vertinimas. Williams investicija bus pagrįsta 300 mln. JAV dolerių Projekto bendrovės bendru akcinio kapitalo vertinimu. Šis vertinimas atspindi turto, nurodyto I dalies 1 punkte, išskyrimą iš Projekto bendrovės.

 

2. Williams investicija. Pritarus Williams Direktorių valdybai, Williams investuos 300 mln. JAV dolerių tokia tvarka:

 

(a) Pradinis įnašas. Williams įneš l50 mln. JAV dolerių už 33 procentus Projekto bendrovės akcijų. Šį įnašą sudarys (a) 75 mln. JAV dolerių mokėjimas                                                     pinigais, plius (b) 75 mln. JAV dolerių garantuotas beprocentinis vekselis, kuris bus apmokėtas per 30 dienų po Projekto bendrovės audituotos finansinės 2001 metų ataskaitos pateikimo, numatomo 2002 m. kovo mėn., ir (a) ir (b) bus pateikti Projekto bendrovei sandorio užbaigimo metu. Vekselyje bus numatyta, kad mokestinio įsipareigojimo suma bus sumažinta atitinkamai doleris už dolerį, atsižvelgiant į Projekto bendrovės faktinio audituoto sukaupto PELNO PRIEŠ PALŪKANAS, MOKESČIUS, AMORTIZACIJĄ

1999-2001 m. laikotarpyje trūkumą, lyginant su Banko Paribas apskaičiuotu 1999-2001 m. PELNU PRTES PALŪKANAS, MOKESČIUS,

 

AMORTIZACIJĄ (trims Energetikos bendrovėms), nurodytu jų 1998 m. liepos 7 d. ataskaitoje (išdėstytoje šio dokumento 1 Priedo 3 psl., 2 Priedo 2 psl. ir 3 Priedo 2 psl.). Dėl tikslų, nurodytų 2 Dalies 2 (a) punkte, valdymo mokestis, nurodytas 2 Dalies 5 punkte nebus įtrauktas į kaštus, įvertinant PELNĄ PRIEŠ PALŪKANAS, MOKESČTUS, AMORTIZACIJĄ.

(b) Apyvartinis kapitalas. Sandorio užbaigimo metu, Projekto bendrovės auditoriai, išrinkti pagal 2 Dalies 4 punktą, taikydami JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (įskaitant, bet neapsiribojant atsargų vertės pagal rinkos vertę koregavimą, gautinų sumų dėl neapmokamų sąskaitų ir kito trumpalaikio turto, kurio tikroji vertė yra mažesnė už apskaitinę vertę, vertės mažinimą), nustatys Projekto bendrovės grynąjį apyvartinį kapitalą sandorio užbaigimo metu ("Grynasis apyvartinis kapitalas sandorio užbaigimo metu"). Tuo atveju, jeigu Grynasis apyvartinis kapitalas sandorio užbaigimo metu yra mažesnis ("Apyvartinio kapitalo trūkumas"), negu tas apyvartinis kapitalas (Projekto bendrovės atžvilgiu), kurį savo ataskaitoje Vyriausybei 1997 m. gruodžio 31 d. nustatė Ernst & Young ir kuris turėjo būti suderintas su JAV Visuotinai pripažintais apskaitos principais ("Pradinis grynasis apyvartinis kapitalas"), tada Vyriausybė papildys Pradinį grynąjį apyvartinį kapitalą, išleisdama vekselį, kuriuo Vyriausybė pasižadės pervesti Projekto bendrovei lėšas, lygias Apyvartinio kapitalo trūkumui ("Apyvartinio kapitalo trūkumo vekselis"). Apyvartinio kapitalo trūkumo vekselis bus apmokėtas (a) po trijų metų nuo sandorio užbaigimo arba (b) pardavus Vyriausybei priklausantį bet kokį Projekto bendrovės akcijų kiekį, priklausomai nuo to, kuri iš aplinkybių įvyks anksčiau. Terminas "Apyvartinis kapitalas" (taikytinas terminuose `Pradinis grynasis apyvartinis kapitalas' ir `Galutinis grynasis apyvartinis kapitalas') turės tą pačią reikšmę, kaip apibrėžta Ernst & Young Vyriausybei pateiktoje ataskaitoje pagal 1997 m. gruodžio 31 d. būklę. Jeigu šioje ataskaitoje šis terminas nėra apibrėžtas, tada bus vadovaujamasi terminu, apibrėžtu JAV Visuotinai priimtų apskaitos principų (`US GAAP'), kurį Williams supranta kaip trumpalaikį turtą ir trumpalaikius įsipareigojimus, atėmus visas trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas. Trumpalaikiu turtu bus laikomas tas turtas, kurį pagrįstai galima tikėtis realizuoti už pinigus arba parduoti arba suvartoti per normalų verslo veiklos ciklą, o trumpalaikiais įsipareigojimais bus laikomi įsipareigojimai, kurių įvykdymas, kaip pagrįstai galima tikėtis, pareikalaus esam išteklių, tinkamai priskirtų trumpalaikio turto grupei, naudojimo arba kitų trumpalaikių įsipareigojimų prisiėmimo. Nuo šio KP pasirašymo iki šio sandorio užbaigimo Energetikos bendrovės be Williams leidimo neprisiims jokių papildomų trumpalaikių ar ilgalaikių paskolų, nebent jos būt4 skirtos Būtingės kapitaliniams įdėjimams finansuoti. AB Mažeikių nafta be WiIliams 1eidimo nesiskolins jokių pinigų veiklos nuostoliams finansuoti bei potencialiems apyvartinio kapitalo trūkumams kompensuoti. Dėl Investicijų sutartyje naudojamo apyvartinio kapitalo apibrėžimo šalys susitars atskirai.

(c) Kapitaliniąi įdėjimai. Williams kapitalinių įdėjimų į Projekto bendrovę dalis sudarys apie 150 mln. JAV do1erių.

 

 

Pelno reinvestavimas. Williams ir Vyriausybė bei kiti investuotojai turi reinvestuoti visą savo pelną, gautą iš Projekto bendrovės per pirmus penkeris jos veiklos metus.

 

4. PELNO PRIEŠ PALŪKANAS, MOKESČIUS, AMORTIZACIJĄ nustatymas. PELNĄ PRIEŠ PALŪKANAS, MOKESČIUS, AMORTIZACIJĄ (t.y. sukauptą veiklos pinigų srautą prieš mokesčius) nustatys pasaulyje pripažinta audito firma, kurią paskirs Šalys tarpusavio susitarimu ir kuri taps Projekto bendrovės auditore. Parenkant šią audito firmą Vyriausybė turės teisę nurodyti tris didžiojo šešeto audito firmas, iš kurių Williams pasirinks vieną, arba pasirinkti vieną firmą iš trijų Williams nurodytų didžiojo šešeto audito firmų. Kol Vyriausybė turi Projekto bendrovės akcijų dalį ne mažesnę kaip 18 procentų, ji turi atskirą teisę (nepažeidžiant Lietuvos akcinių bendrovių įstatyme numatytų akcininkų teisių), vykdyti auditą (kurį atliktų nepriklausoma audito firma, kuri nėra Projekto bendrovės auditorė, pasirinkta Vyriausybės viena iš šešių didžiausių audito firmų) bet kuriuo metu, siekiant audituoti PELNO PRIEŠ PALŪKANAS, MOKESČIUS, AMORTIZACIJĄ  apskaičiavimą.

 

5.Valdymo mokesčiai, laikinas objektų valdymas Po sandorio užbaigimo Williams gaus 5 JAV centų nuo barelio valdymo mokestį už naftą, perdirbtą "Mažeikių naftos", ir 3 JAV centų nuo barelio valdymo mokestį už naftą, eksportuotą per Būtingę. Praėjus 3 metams po čia aprašyto sandorio užbaigimo, kasmet kiekviena šalis turi teisę reikalauti valdymo mokesčių peržiūrėjimo, informuodama kitą šalį, kad esami valdymo mokesčiai ženkliai skiriasi nuo tarptautinių panašių paslaugų mokesčių standartų. Williams negaus papildomos kompensacijos už pridėtines išlaidas, susijusias su JAV vadybininkų Projekto bendrovės priežiūra. Po šio KP pasirašymo, Williams kaip įmanoma greičiau pradės savo personalo mobilizavimą ir taps atsakingu už Energetikos įmonių bei Projekto bendrovės, kai tokia bus sukurta, bei jų filialų ir dukterinių įmonių, veiklos valdymą. Toks laikinas Williams valdymo paslaugų teikimas tęsis kol (a) čia aprašytas sandoris nebus užbaigtas, arba (b) iki 1998 m. gruodžio 31 d., arba vė1iau, jei dė1 to raštu susitartų abi Šalys. Iškart po šio KP pasirašymo, Šalys užbaigs derybas bei pasirašys

Laikiną susitarimą dėl valdymo paslaugų tiekimo.

 

6.Laikotarpis kai nemokami dividendai. Per pirmuosius penkeris Projekto bendrovės veiklos metus, prasidėsiančius paskutinę kalendorinę dieną kalendorinių metų, kai Projekto bendrovė užbaigs savo veiklos pirmuosius kalendorinius metus, Vyriausybė nereikalaus iš Projekto bendrovės  mokėti dividendų.

 

7.Reinvestuoto pelno neapmokestinimas, mokesčiu perkėlimas. Vyriausybė turi siūlyti ir paremti priėmimą įstatymų, kurie (i) numatys nedidinti mokesčių Projekto bendrovei ir Williarns 10 metų laikotarpiu, lyginant su šio KP pasirašymo dieną galiojančiais mokesčiais, su sąlyga, kad Williams investuos arba reinvestuos 100 mln. JAV dolerių į Projekto bendrovę, ir (ii) pratęs nuostolio mokesčiams apskaičiuoti perkėlimą į kitus metus nuo 3 iki 5 metų bet kokiai kompanijai, per vienerius metus investuojančiai 100 mln. JAV dolerių.

 

 

3 DALIS. PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

 

1.Papildant    kitas išankstines sąlygas, išdėstytas Ankstesnėje Šalių Sutartyje, Williams investicija priklauso nuo Williams ir Ministeriją patenkinančio susitarimo Investicijos sutartyje bei Galutiniame susitarime dėl šių da1ykų:

(a) Williams eksploatuos ir valdys naująją Projekto bendrovę pagal Susitarimą dėl valdymo paslaugų teikimo arba, Šalims susitarus, šios eksploatavimo ir valdymo sąlygos turi būti įtrauktos į Akcininkų sutartį;

 

(b) Williams eksploatavimo ir valdymo kiekvienos iš Energetikos bendrovių, vadovaujantis Laikinąja valdymo paslaugų teikimo sutartimi. 1998 m. rugsėjo 4 dieną arba iki šios datos šalys turi susitarti ir pasirašyti Laikinąją valdymo paslaugų teikimo sutartį (šios Sutarties projektas buvo Williams pateiktas Vyriausybei 1998 m. liepos 29 d.). Šalys susitaria gera valia toliau derėtis dėl šios išankstinės sąlygos įgyvendinimo;

 

(c) Investicijų sutartyje ar Galutiniame susitarime bus nuostata dėl Williams ir Projekto bendrovės atleidimo nuo atsakomybės už bet kokius neperimtus ar neatskleistus AB Būtingės nafta, AB Naftotiekis ir AB Mažeikių nafta įsipareigojimus, įskaitant, pavyzdžiui, praeityje nesumokėtus mokesčius;

 

(d) Investicijų sutartyje ar kitoje iš Galutinių Sutarčių bus nuostatos, vadovaujantis Lietuvos įstatymais ir Pasaulio banko standartais, dėl: (i) aplinkosauginių normatyvų, taikytinų Projekto bendrovės eksploatavimui pagal Lietuvos įstatymus ir Pasaulio banko standartus, (ii) geležinkelių tarifų, (iii) servitutų ir žemės naudojimo klausimų, susijusių su vamzdynais, (iv) išeitinių pašalpų politikos, susijusios su etatų mažinimu, (v) abiejų šalių susitarimo dėti visas įmanomas pastangas rasti kitas darbo vietas darbuotojams, kurie buvo priverstinai atleisti; (vi) akcininkų klausimų (įskaitant Projekto bendrovės akcininkų mažumos ekonominių ir valdymo teisių patikslinimą);

 

(e) Visos įmanomos Vyriausybės pastangos paveikti Preussag Wasser & Rohrtechnik GmbH priklausančių AB Būtingės nafta akcijų pardavimą arba kitokį perdavimą AB Būtingės nafta, Vyriausybei, Projekto bendrovei, ar pardavimą, ar perdavimą kokiu kitu būdu, kad po susijungimo Preussag Wasser & Rohrtechnik GmbH nebebūtų Projekto bendrovės akcininku;

 

(f) Susitarimas su Vyriausybe išlaikyti ir taikyti Projekto naudai bet kokias prieš pat susijungimą galiojančias Vyriausybės garantijas (kurių suma šiuo metu yra apytiksliai 175 mln. JAV dolerių), susijusias su AB Būtingės nafta, AB Naftotiekis ir AB Mažeiki nafta, jei Šalys nesusitars kitaip;

 

(g) Ir Williams, ir Ministerija gauna jas abi tenkinančią audito ataskaitą (1) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybės kontrolės departamento, patvirtinančią ir pažyminčią, kad aptariamos sutarties pasirašymo dieną nėra galiojančių ir neapmokėtų mokesčių įsipareigojimų, ir (2) iš Socialinio draudimo įstaigos (SoDros), patvirtinančią ir pažyminčią, kad aptariamo sandorio užbaigimo dieną nė viena Energetikos bendrovė ar Projekto bendrovė neturi galiojančių ir neapmokėtų (ar nefinansuotų) socialinio draudimo įsipareigojimų.

 

 

 

(h) Williams ir Ministerija pasirašo pradinio apyvartinio kapitalo ir pradinių skolų limito sutartį, leidžiančią Projekto bendrovę valdyti įprastinėmis sąlygomis.

 

(i) Vyriausybė vadovaudamasi įstatymais persekios praeities ir būsimus korupcijos atvejus, susijusius su kiekviena iš Energetikos bendrovių ir jų filialais ar dukterinėmis įmonėmis.

 

2. Pasibaigimas. Šis KP netenka galios, pasirašius Investicijos sutartį ar Galutines sutartis, arba 1998 m. gruodžio 31 d., prik1ausomai nuo to, kas pirmiau vyksta. Šiam KP vienodai taikomos 1998 m. kovo 17 d. Susitarimo dėl Principų (‘Ankstesnis susitarimas’) 8 straipsnio sąlygos dėl galiojimo ir atšaukimo.

 

3. Ankstesnis susitarimas. Išskyrus šiame memorandume išdėstytus pakeitimus, Ankstesnis Williams ir Ministerijos susitarimas išlieka nepakitęs ir galiojantis, o šis KP bus traktuojamas ir interpretuojamas pagal ir sutinkamai su tokio Ankstesnio susitarimo sąlygomis. Didžiąja raide rašomi terminai, panaudoti nepateikus jų apibrėžimo, bus vartojami reikšme, apibrėžta tokiame Ankstesniame susitarime (tame tarpe ir 1998 m. kovo 17 d. Susitarime dėl Principų) bei Laikiname susitarime dėl valdymo paslaugų teikimo. Šis KP papildo Ankstesnį susitarimą. Kur įmanoma, šio KP sąlygos bus traktuojamos ir interpretuojamos, neprieštaraujant tokio Ankstesnio susitarimo sąlygoms, tačiau, jei kiltų ginčas dėl dalykų, skirtingai aiškinamų prieštaraujančiomis nuostatomis, galios šio KP nuostatos.

 

4. Seimo patvirtinimas. Šis KP turi būti patvirtintas Lietuvos Seimo, kuris kartu priims čia reikalaujamus įstatymų pakeitimus ir paves Vyriausybės atstovui pasirašyti Galutinius susitarimus.

 

5. Taikomi įstatymai. Šis KP turi atitikti ir jam taikomi (esami ir būsimi) Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašo keturis KETINIMŲ PROTOKOLO originalius egzempliorius, du iš jų - anglų kalba, ir du - lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekviena kalba kiekvienai Šaliai. Jei pasitaikytų skirtumų, interpretuojant anglišką ir lietuvišką tekstus, pirmenybė turi būti teikiama angliškam tekstui.

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                      WILLIAMS INTERNATIONAL

 

ŪKIO MINISTERIJA                                                                         COMPANY