LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL APDOVANOJIMO VYČIO KRYŽIAUS ORDINAIS

 

1998 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 152

Vilnius

 

1 straipsnis.

Už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę, kovojant dėl Tautos laisvės bei ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje, Rugpjūčio 23-osios – Juodojo kaspino dienos proga Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoju šiuos asmenis:

 

2-ojo laipsnio ordinu

 

Joną BORUTĄ,

Bronių LAURINAVIČIŲ (po mirties),

Feliciją Nijolę SADŪNAITĘ,

Juozą ZDEBSKĮ (po mirties),

 

3-ojo laipsnio ordinu

 

Petrą CIDZIKĄ,

Robertą GRIGĄ,

Joną KAUNECKĄ,

Vladą LAPIENĮ,

Alfonsą SVARINSKĄ,

Antaną TERLECKĄ

 

4-ojo laipsnio ordinu

 

Jadvygą BIELIAUSKIENĘ,

Vytautą BOGUŠĮ,

Joną PETKEVIČIŲ,

Joną PROTUSEVIČIŲ,

Romaldą Juozą RAGAIŠĮ,

Julių SASNAUSKĄ,

Joną VOLUNGEVIČIŲ

 

5-ojo laipsnio ordinu

 

Algirdą MASIULIONĮ,

Danutę KERŠIŪTĘ-PEČELIŪNIENĘ,

Genovaitę ŠAKALIENĘ,

Andrių TUČKŲ.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________