LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS IR PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 9, 10 IR 16 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. liepos 1 d. Nr. VIII-828

Vilnius

 

(Žin. 1994, Nr. 99-1958; 1995, Nr. 18-406; 1996, Nr. 68-1640)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Jei asmuo mirė ar invalidumas pripažįstamas atsiradusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir faktinis pareigūno arba kario tarnybos laikas mažesnis už 20 metų, tarnybos laikas pensijai skirti prilyginamas 20 metų. Jei asmuo mirė ar invalidumas pripažįstamas atsiradusiu dėl kitų priežasčių, pensija apskaičiuojama pagal faktinį tarnybos laiką pensijai skirti.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją turi mirusiojo (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pareigūno ar kario sutuoktinis bei vaikai, taip pat jiems prilyginti asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 34 ir 35 straipsniuose. Ši pensija skiriama, jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba žuvęs ar miręs nuo sužalojimų asmuo dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, arba dėl invalidumo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę invalidumo pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktų papildymas

Papildyti 16 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktus ir juos išdėstyti taip:

4) viena tarnybos ar darbo diena Krašto apsaugos departamento struktūriniuose padaliniuose nuo 1990 m. balandžio 25 d. ir Valstybės saugumo departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sistemoje nuo 1990 m. kovo 26 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. įskaitoma kaip trys tarnybos dienos;

5) asmenims, pradėjusiems tarnauti ar dirbti krašto apsaugos sistemoje iki 1991 m. gruodžio 31 d., – 80% iki šio laiko turėto darbo stažo;“.

 

4 straipsnis. Pensijų perskaičiavimas

Pensijos perskaičiuojamos per 1 mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________