LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

 

DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS MINDAUGO KARŪNAVIMO - LIETUVOS VALSTYBĖS DIENOS PROGA

 

1998 m. liepos 1 d. Nr. 111
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis.

Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos proga už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją Lietuvos  valstybės ordinais ir medaliais  a p d o v a n o j u:

 

Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu

 

Mykolą NAUJOKAITĮ - buvusį rezistencinio pogrindžio ryšininką (JAV);

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

2-ojo laipsnio ordinu

 

Paul GOBLE - “Laisvosios Europos” radijo direktoriaus pavaduotoją, buvusį JAV Valstybės departamento pareigūną Baltijos šalims;

Bronislovą LUBĮ - daktarą, akcinės bendrovės “ACHEMA” prezidentą ir bendrovės valdybos pirmininką, Pramonininkų konfederacijos prezidentą;

Reginą Gytę NARUŠIENĘ - daktarę, JAV lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkę;

Algirdą ŠOCIKĄ - Lietuvos kūno kultūros instituto Dvikovinių sporto šakų katedros docentą;

Sigitą TAMKEVIČIŲ - Kauno arkivyskupą metropolitą, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didįjį kanclerį;

 

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

3-ojo laipsnio ordinu

 

Vytautą ANDZIULĮ - Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyresnįjį muziejininką, pogrindinės spaustuvės įkūrėją;

Algirdą AVIŽIENĮ - habilituotą daktarą, Kalifornijos universiteto profesorių, atkurto Vytauto Didžiojo universiteto pirmąjį rektorių, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų organizatorių (JAV);

Oną ČINČIKAITĘ - ilgametę partizanų globėją (Švenčionių raj.);

Vytautą GUSTAITĮ  - Vilkaviškio parapijos kleboną;

Birutę JASAITIENĘ - JAV lietuvių bendruomenės valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininkę;

Petrą KISIELIŲ - daktarą, gydytoją, lietuvių išeivijos veikėją (JAV);

Rimgaudą NEMICKĄ - profesorių, gydytoją kardiologą, Čikagos Ilinojaus Masonų medicinos centro direktorių;

Antaną RAZMĄ - daktarą, gydytoją, Lietuvių fondo įkūrėją, lietuvių išeivijos veikėją (JAV);

Gabrielių ŽEMKALNĮ - Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininką, PLB atstovą Lietuvoje.

 

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

4-ojo laipsnio ordinu

 

Vytautą AMBRAZĄ - habilituotą daktarą, profesorių, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininką;

Justiną KAZAKEVIČIŲ - Tardymo poskyrio prie Molėtų rajono policijos komisariato tardytoją;

Vytautą KUBILIŲ  - habilituotą daktarą, profesorių, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo tarybos pirmininką;

Juliją SINKIENĘ - Julijos ir Emilio Sinkių fondo Lietuvai remti įkūrėją ir vadovę (JAV);

Jevgenijų VASILEVSKĮ  - Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistą;

 

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

5-ojo laipsnio ordinu

 

Steponą AŠMONTĄ - habilituotą daktarą, profesorių, Puslaidininkių fizikos instituto direktorių;

Oną BALIUKONYTĘ  - rašytoją, poetę;

Eleną BEKERIENĘ  - smuikininkę, pedagogę;

Alfredą BIELIAUSKĄ - Plungės rajono ūkininką;

Danielių BUČINSKĄ - Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM Vilniaus miesto sukarintos priešgaisrinės apsaugos dalinio viršininką;

Vytautą Aleksandrą CINAUSKĄ  - rašytoją, Lietuvos Respublikos Seimo narį;

Margaritą DVARIONAITĘ  - dirigentę, pianistę, pedagogę;

Algimantą ELIJOŠIŲ - Šilutės rajono ūkininką;

Giedrą GUDAUSKIENĘ-NASVYTYTĘ - kompozitorę, muzikologę (JAV);

Leoną KADŽIULĮ - habilituotą daktarą, profesorių, Lietuvos mokslų akademijos narį korespondentą, Lietuvos mokslo tarybos pirmininką;

Jaronimą KAROSĄ - Kėdainių rajono ūkininką;

Vincentą KUPRĮ  - Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistą;

Alvydą LIDEIKĮ - Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos komisarą;

Aleksandrą MACIJAUSKĄ - Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininką;

Georges MATORE  - buvusį Lietuvos aukštųjų mokyklų lektorių, knygų apie Lietuvą autorių (Prancūzija);

Algirdą MEŠKO - Širvintų rajono ūkininką;

Eleną MIKNEVIČIENĘ - gydytoją pediatrę, Kauno medicinos akademijos Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus neetatinę konsultantę;

Mykolą MORKŪNĄ  - daktarą, ekonomistą, spaustuvininką, lietuviškos spaustuvės steigėją (JAV);

Vytautą PAUKŠTĘ  - Klaipėdos dramos teatro aktorių;

Albiną PRUNSKIENĘ - daktarę, Lietuvos našlaičių globos komiteto pirmininkę (JAV);

Birutę PŪKELEVIČIŪTĘ  - rašytoją, poetę, aktorę (JAV);

Alfonsą RUDĮ - Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių namai” direktorių;

Daną RUTKUTĘ - teatrologę;

Kazimierą SAJĄ - rašytoją;

Šarūną SAUKĄ - dailininką;

Angeliką SUNGAILIENĘ - Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos centro valdybos pirmininkę;

Eimutį Valentiną SVENTICKĄ - Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininką;

Vytautą Baltramiejų VALIŲ - dailininką;

Algirdą VIZGIRDĄ - Muzikos akademijos profesorių, Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblio “Musica humana” meno vadovą;

Albiną ZUZEVIČIŲ - Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus komisarą;

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino

1-ojo laipsnio medaliu

 

Joną AMBRUKAITĮ  - profesorių, Šiaulių universiteto Specialiojo ugdymo mokslinio centro direktorių;

Bernhard BERG-JENSEN - gydytoją,  Norvegijos pagalbos Lietuvai draugijos “Norge-Litauenhjelpen” organizatorių;

Vincentą DIENĮ - habilituotą daktarą, profesorių, Profesinio mokymo metodikos centro direktorių;

Vaclovą JUODPUSĮ - muzikologą, Kultūros ministerijos Menų departamento vyriausiąjį specialistą;

Simoną KACILAUSKĄ - Kauno taikomosios dailės mokyklos mokytoją ekspertą;

Reginą KOIKY  - labdaros ir paramos Lietuvai organizatorę (Vokietija);

Audronę Reginą MAKSIMAITIENĘ - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro tiflopedagogę ekspertę;

Dalią Lidiją MATAITIENĘ - Lietuvių folkloro teatro dailininkę;

Povilą MATAITĮ - Lietuvių folkloro teatro vadovą;

Alain MESNIL - Kalė miesto ligonių kasos gydytoją konsultantą, Prancūzijos ir Baltijos šalių draugystės asociacijos prezidentą;

Ireną MISIŪNIENĘ  -  buvusią ilgametę Trakų istorijos muziejaus direktorę;

Julę PALIULIENĘ - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų skyriaus viršininkę;

Leonardą PATAŠIENĘ - buvusią ilgametę Kauno aklųjų mokyklos internato auklėtoją;

Michel PELCHAT - Senatorių, buvusį ilgametį Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos deputatą, Baltijos šalių ir Prancūzijos draugystės grupės pirmininką;

Leoną Gediminą PERKUMĄ  - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus viršininką;

Petrą Antaną PIPIRĄ - Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuro vedėją;

Tatjaną SEDUNOVĄ - Lietuvos operos ir baleto teatro baleto meno vadovę;

Andre SILVAIRE - literatūros leidėją, draugijos “O. Milašiaus bičiuliai” įkūrėją (Prancūzija);

Petrą STAUSKĄ  - muziejininką, tapytoją, buvusį ilgametį Nacionalinio M.K. Čiurlionio muziejaus direktorių;

Janiną ŠILANSKIENĘ - buvusią ilgametę Suaugusiųjų aklųjų vidurinės mokyklos direktorę (Kauno m.);

Jefimijų TAŠKINĄ - M.K. Čiurlionio menų gimnazijos Pučiamųjų skyriaus vedėją, fleitos klasės mokytoją ekspertą;

Oną VAISBUTIENĘ  - buvusią ilgametę Kauno aklųjų mokyklos internato mokytoją;

Algimantą VALATKĄ - Kauno aukštesniosios technikos mokyklos dėstytoją;

Juozą Gintautą VYŠNIAUSKĄ - Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro vedėją;

Algirdą VOLUNGEVIČIŲ - ilgametį Leipalingio vidurinės mokyklos mokytoją, muziejaus vadovą;

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino

2-ojo laipsnio medaliu

 

Reginą Zosę DIMIENĘ  - akcinės bendrovės “Lelija” finansų direktorę;

Nadeždą FILIPOVĄ  - akcinės bendrovės firmos “Rožė” direktorę;

Edvardą STAPONKŲ - Tardymo valdybos prie Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininką;

 

Dariaus ir Girėno medaliu

 

Algirdą AUKŠTUOLĮ - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vyresnįjį inžinierių, S. Dariaus ir S. Girėno tėviškių atstatymo organizatorių;

Klemą INTĄ - Naujosios Akmenės rajono savivaldybės sekretorių, buvusį Lietuvos aeroklubo prezidentą;

Dalę NAUJALIENĘ - Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio istorijos sektoriaus vedėją;

Gytį RAMOŠKĄ - Lietuvos aviacijos muziejaus Aviacijos istorijos skyriaus vedėją.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS