LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1994 m. gegužės 24 d. Nr. I-476

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1992, Nr. 1-11, Nr. 3-45, Nr. 15-404; 1993, Nr. 32-727):

1. 16 straipsnio:

1) pirmosios dalies 2 punktą išdėstyti taip:

2) kitiems asmenims, gyvenantiems kaimo vietovėje:

iki 3 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai – asmenims, 1991 m. lapkričio 1 d. dirbusiems to rajono žemės ūkio įmonėse; iki 2 ha žemės ūkio naudmenų – asmenims, dirbantiems arba iki išėjimo į pensiją dirbusiems kaimo gyventojus aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat asmenims, turintiems ūkinių pastatų gyvuliams laikyti ir 1993 m. liepos 1 d. naudojusiems žemę asmeniniam ūkiui (sodybinę žemę); iki 0,3 ha žemės ūkio naudmenų – kitiems asmenims;“;

2) pirmąją dalį papildyti 4 punktu:

4) kitiems asmenims, gyvenantiems miestuose bei miesto tipo gyvenvietėse ir savo privačių namų valdose turintiems ūkinių pastatų gyvuliams laikyti – jų naudojamą žemę asmeniniam ūkiui (sodybinę žemę), suteiktą ne vėliau kaip iki 1993 m. liepos 1 d., bet ne daugiau kaip 2 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai.“;

3) šeštąją dalį išdėstyti taip:

6. Rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą, esamų arba naujai suprojektuotų asmeninio ūkio žemės sklypų išdėstymas gali būti patikslinamas, jeigu taip nusprendė pretendentų gauti žemę toje vietovėje (apylinkėje, žemės masyve prie gyvenvietės, kaime) susirinkimas. Susirinkimo šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Žemės ūkio ministerija.

Tikslinant asmeninio ūkio žemės sklypų išdėstymą arba ženklinant šiuos sklypus naujoje vietoje, toje vietovėje gyvenantiems ir susigrąžinantiems žemę asmenims, jeigu jie pageidauja, asmeninio ūkio žemės sklypai suformuojami turėtosios žemės valdos vietoje.“;

4) septintąją dalį papildyti antrąja pastraipa:

„Asmenims, kurie pagal įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ turi teisę susigrąžinti ne mažesnį kaip asmeniniam ūkiui suteiktos žemės plotą, tačiau pageidauja kompensacijos arba savo teisę susigrąžinti žemę perleidžia kitiems asmenims, arba atsisako šios teisės kitų pretendentų naudai, asmeninio ūkio žemė neparduodama.“;

5) straipsnį papildyti vienuoliktąja dalimi:

11. Sprendimus suteikti žemę gyventojų asmeniniam ūkiui apylinkių tarybos priima ne vėliau kaip iki 1994 m. liepos 1 dienos.“

2. 17 straipsnio pirmąją dalį išdėstyti taip:

1. Žemės reformą vykdo apylinkių agrarinės reformos tarnybos ir miestų (rajonų) valdybos. Jų darbą koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Žemės ūkio ministerija. Agrarinės reformos tarnybų sudarymo tvarką ir jų funkcijas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

3. 19 straipsnį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys apylinkių agrarinės reformos tarnybų sprendimus dėl prašymų gauti žemę tenkinimo gali apskųsti rajono valdybai per mėnesį nuo šių sprendimų gavimo. Rajono valdyba gautą skundą per mėnesį išnagrinėja ir priima sprendimą.

Miestų, rajonų valdybų sprendimai dėl žemės įsigijimo per 20 dienų nuo jų priėmimo gali būti apskųsti teismui.

2. Nustačius įstatymų pažeidimus, žemės reformos metu neteisėtai įsigyta žemė paimama į valstybinį žemės fondą įstatymo nustatyta tvarka, netaikant senaties terminų.“

4. 20 straipsnio antrąją dalį išdėstyti taip:

2. Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir žemėtvarkos darbai atliekami valstybės lėšomis. Jų parengimo grafikus tvirtina Žemės ūkio ministerija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________