LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAPILDYMO

 

1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-447

Vilnius

 

Papildyti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1992, Nr. 1-11, Nr. 3-45; 1993, Nr. 32- 727):

6 straipsnio 2 punkto antrąją dalį papildyti 4 papunkčiu:

4) Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, žuvusiųjų (mirusiųjų) tokių asmenų sutuoktiniams, o jeigu sutuoktinio nėra, – tėvams arba vaikams, arba jų prašymu suteikiamas žemės sklypas individualiai statybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________