LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KAZACHSTANO RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE, ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE PROTOKOLAS

 

Lietuvos Respublika ir Kazachstano Respublika, pripažindamos teisinės piliečių teisių ir interesų apsaugos svarbą,

susitarė:

Sutartyje dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (toliau – Sutartis), pasirašytos 1994 m. rugpjūčio 8 dieną, padaryti šiuos pakeitimus ir papildymus:

 

I. 42 straipsnį išdėstyti taip:

„ Jeigu pagal Susitariančiųjų Šalių įstatymus paveldėtinas turtas kaip išmarinis (valstybės paveldimas pagal įstatymą) pereina valstybės nuosavybėn, tai kilnojamasis turtas perduodamas valstybei, kurios piliečiu jo mirties momentu buvo palikėjas, o nekilnojamasis turtas pereina nuosavybėn tos valstybės, kurios teritorijoje jis yra.“

 

II. 44 straipsnio pirmąją ir antrąją dalis išdėstyti taip:

1. Kilnojamojo turto paveldėjimo bylas, išskyrus šio straipsnio 2 punkte nurodytus atvejus, nagrinėja įstaigos Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje palikėjas turėjo paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą.

2. Kai visas kilnojamasis paveldėtinas turtas yra teritorijoje Susitariančiosios Šalies, kurioje palikėjas neturėjo paskutinės nuolatinės gyvenamosios vietos, tai pagal įpėdinio arba nuo palikimo atsisakiusio asmens pareiškimą, jeigu su tuo sutinka visi įpėdiniai, paveldėjimo bylą nagrinėja šios Susitariančiosios Šalies įstaigos.“

 

III. Sutartį papildyti 79 straipsniu:

„Šios Sutarties teksto pakeitimo ir papildymo klausimais Susitariančiosios Šalys konsultuojasi diplomatiniais kanalais. Šie susitarimai turi būti raštiškai įforminti ir įsigalioja Sutarties 80 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

IV. Atitinkamai Sutarties 79 straipsnis tampa 80 straipsniu.

Šis Protokolas yra neatskiriama Sutarties dalis, turi būti ratifikuojamas ir įsigalioja praėjus 30 dienų po pasikeitimo ratifikaciniais raštais.

 

Sudaryta Alma Atoje 1997 m. kovo 7 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir kazachų kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

Kiekvienai Susitariančiajai Šaliai kartu su šio Protokolo egzemplioriumi lieka oficialus teksto vertimas rusų kalba.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

KAZACHSTANO RESPUBLIKOS VARDU

______________