LIETUVOS RESPUBLIKOS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1994 m. sausio 20 d. Nr. I-381

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (Žin., 1991, Nr. 23-593):

1. Preambulės antrąją dalį išdėstyti taip:

„Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo sistemos sandaros, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos ir valdymo pagrindus.“

2. 2 straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Lietuvos švietimo sistema

Lietuvos švietimo sistema apima ikimokyklinį ugdymą, bendrąjį vaikų ir jaunimo lavinimą, profesinį ir aukštesnįjį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą, įgyvendinamą šių tipų švietimo įstaigose:

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose,

bendrojo lavinimo mokyklose,

profesinio mokymo įstaigose,

aukštesniosiose mokyklose,

aukštosiose mokyklose,

papildomo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose.

Lietuvos švietimo sistemoje įgyvendinamas mokymosi perimamumas tarp atitinkamo tipo (lygio) švietimo įstaigų.

Švietimo įstaiga – tai nuolat arba su pertraukomis veikianti nesiekianti pelno institucija, vykdanti ir organizuojanti ugdymo, mokymo arba savišvietos procesą pagal atitinkamas programas.“

3. 3 straipsnio pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Ikimokyklinio amžiaus vaikai, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, ugdomi lopšeliuose, darželiuose ir darželiuose-mokyklose. Našlaičiai ir beglobiai vaikai ugdomi vaikų globos įstaigose.“

4. 4 straipsnį pakeisti taip:

1) straipsnį papildyti tokiomis antrąja ir trečiąja dalimis:

„Bendrojo lavinimo žinios kartu su pradiniais darbo įgūdžiais yra teikiamos jaunimo mokyklose.

Atskiras bendrojo lavinimo mokyklų tipas yra gimnazija.“;

2) straipsnio antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją dalis laikyti atitinkamai ketvirtąja, penktąja, šeštąja, septintąja dalimis;

3) penktąją dalį išdėstyti taip:

„Suaugusieji bendrąjį išsilavinimą gali įgyti suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklose (mokymo centruose), bendrojo lavinimo mokyklų suaugusiųjų skyriuose (klasėse).“

5. 6 straipsnį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Aukštesnysis išsilavinimas

Specialistus su aukštesniuoju išsilavinimu rengia aukštesniosios mokyklos (kolegijos, konservatorijos ir kt.). Į aukštesniąsias mokyklas stojantys asmenys privalo turėti vidurinį išsilavinimą.

Studijos šiose mokyklose trunka nuo dvejų iki ketverių metų.

Aukštesniosios mokyklos gali turėti bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo skyrius.

Aukštesniosios mokyklos gali rengti studentus bakalauro kvalifikaciniam laipsniui, kurį suteikia aukštosios mokyklos.“

6. 9 straipsnį pakeisti taip:

1) trečiąją dalį išdėstyti taip:

„Nevalstybines švietimo įstaigas steigia, reorganizuoja ir likviduoja, Kultūros ir švietimo ministerijai leidus, Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ar paskiri Lietuvos piliečiai. Kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys gali steigti švietimo įstaigas ar būti bendrų švietimo įstaigų steigėjai, gavę Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos leidimą.“;

2) straipsnį papildyti tokia ketvirtąja dalimi:

„Valstybinės švietimo įstaigos gali steigti bendras su užsieniu švietimo įstaigas, gavusios steigėjo sutikimą bei Kultūros ir švietimo ministerijos leidimą.“;

3) straipsnio ketvirtąją, penktąją, šeštąją dalis laikyti atitinkamai penktąja, šeštąja, septintąja dalimis.

7. 14 straipsnį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Materialinė parama moksleiviams ir studentams

Moksleiviams ir studentams, kuriems reikia materialinės paramos, valstybė teikia pašalpas bei skiria lėšų stipendijoms ir kreditams.“

8. Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Pedagogų rengimas

Pedagogus Lietuvos švietimo sistemai rengia aukštosios ir aukštesniosios mokyklos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Aukštosiose mokyklose rengtinų pedagogų skaičių, atsižvelgdama į valstybės reikmes, užsako Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kultūros ir švietimo ministerijos teikimu.

Aukštesniosiose mokyklose rengiamų pedagogų skaičių bei specialybes nustato Kultūros ir švietimo ministerija.“

9. 17 straipsnio trečiąją dalį išdėstyti taip:

„Nelankantiesiems tikybos pamokų dėstomi etikos kurso dalykai.“

10. 19 straipsnio 2 punktą išdėstyti taip:

2) laikytis švietimo įstaigos taisyklių, nuolat lankyti mokymo įstaigą.“

11. 21 straipsnio 3 punktą išdėstyti taip:

3) bendrauti su švietimo įstaigomis sprendžiant vaikų bei moksleivių mokymosi klausimus, užtikrinti pagrindinio išsilavinimo įgijimą arba bendrojo lavinimo ar kito tipo mokyklos lankomumą iki 16 metų.“

12. 22 straipsnį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Teisė dirbti pedagoginį darbą

Teisę dirbti pedagoginį darbą atitinkamo tipo (pakopos) švietimo įstaigoje turi asmenys, įgiję pedagoginį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat asmenys, įgiję nepedagoginį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir valstybės nustatytą pedagoginę kvalifikaciją.

Teisę mokyti profesijos profesinio mokymo įstaigose turi ir asmenys tik su profesiniu išsilavinimu. Šie asmenys privalo įgyti pedagoginę kvalifikaciją Kultūros ir švietimo ministerijos nustatyta tvarka.“

13. Papildyti Įstatymą 221 straipsniu:

221 straipsnis. Pedagogų atestacija

Pedagogams, švietimo įstaigų vadovams, inspektoriams sudaromos sąlygos atestuotis. Atestavimo tvarką ir kvalifikacines kategorijas nustato Kultūros ir švietimo ministerijos patvirtinti atestavimo nuostatai.

Atestuotis privaloma ne rečiau kaip kas penkeri metai.

Švietimo įstaigų vadovai ir inspektoriai, per penkerius darbo metus nepatvirtinę žemiausios kvalifikacinės kategorijos, netenka teisės užimti šių pareigų. Pedagogai, per penkerius metus nepatvirtinę mokytojo (pedagogo) kvalifikacinės kategorijos, netenka teisės dirbti pedagoginį darbą.“

14. 23 straipsnį pakeisti taip:

1) 4 punktą išdėstyti taip:

4) į kasmetines pailgintas atostogas;“;

2) 5 punktą išdėstyti taip:

5) dalyvauti valstybinių švietimo įstaigų savivaldoje;“;

3) 6 punktą išdėstyti taip:

6) jungtis į profesines sąjungas ir kitas visuomenines organizacijas;“;

4) papildyti 7 punktu:

7) gauti iki vienerių metų mokamų atostogų vadovėliams rašyti.“

15. 26 straipsnio pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos švietimo įstaigos dirba pagal Kultūros ir švietimo ministerijos patvirtintus arba jos nustatyta tvarka suderintus mokymo planus ir bendrąsias programas. Mokymo turinys ir metodai turi atitikti švietimo įstaigai keliamus uždavinius bei visuomenės poreikius. Atskirų mokyklų tipų ir pakopų ugdymo turinys derinamas tarpusavyje.“

16. 28 straipsnį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Švietimo įstaigų veiklos nuostatai

Valstybinės švietimo įstaigos savo darbe vadovaujasi jų savivaldos institucijų aprobuotais ir steigėjo patvirtintais įstaigos nuostatais, kurie turi neprieštarauti šiam ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei atitinkamo tipo švietimo įstaigų bendriesiems veiklos nuostatams.

Nevalstybinių švietimo įstaigų veiklos nuostatai derinami Kultūros ir švietimo ministerijos nustatyta tvarka.“

17. 30 straipsnio pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Visų švietimo įstaigų pedagoginę veiklą prižiūri vieninga valstybinė švietimo inspekcija, sudaryta iš Kultūros ir švietimo ministerijos bei aukštesniosios pakopos savivaldybių švietimo padalinių inspektorių ir veikianti pagal Kultūros ir švietimo ministerijos patvirtintus nuostatus. Valstybinė švietimo inspekcija periodiškai informuoja visuomenę apie Lietuvos ir atskirų jos regionų švietimo būklę, švietimo įstaigų teikiamo ugdymo kokybę Kultūros ir švietimo ministerijos nustatyta tvarka.“

18. 31 straipsnį pakeisti taip:

1) 6 punktą išdėstyti taip:

6) tvirtina bendrąjį mokymo turinį (mokymo planus, bendrąsias programas, vadovėlius) valstybinėms švietimo įstaigoms;“;

2) 8 punktą išdėstyti taip:

8) kartu su darbdavių ir dirbančiųjų atstovais nustato visų lygių (išskyrus aukštąjį išsilavinimą ir doktorantūrą) išsilavinimo valstybinius standartus;“;

3) 10 punktą išdėstyti taip:

10) rūpinasi švietimo darbuotojų rengimu, jų kvalifikacijos tobulinimu bei perkvalifikavimu, organizuoja sistemingą pedagogų, švietimo įstaigų vadovų bei Valstybinės mokyklų inspekcijos inspektorių atestaciją;“;

4) papildyti straipsnį 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktais:

13) nustato bendruosius švietimo įstaigų finansavimo principus;

14) finansuoja valstybines švietimo programas;

15) nustato pedagogų išsilavinimo standartą;

16) nustato ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus, kiek ir kokių specialybių pedagogų turėtų rengti aukštosios mokyklos;

17) derina ir kartu su aukštosiomis mokyklomis tvirtina jų pedagogikos bakalauro ir pedagogikos magistro studijų planus;

18) organizuoja bendrojo vidurinio išsilavinimo pagrindinių mokymo dalykų baigiamuosius egzaminus, sudaro komisijas egzaminų užduotims parengti, egzaminams prižiūrėti ir darbams vertinti;

19) organizuoja švietimo įstaigų ir aukštesniojo bei profesinio mokymo specialybių registravimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

19. 32 straipsnio 5 punktą išdėstyti taip:

5) dalyvauja nustatant pavaldžių profesinių bei aukštesniųjų mokyklų teikiamo išsilavinimo standartus;“.

20. 33 straipsnį pakeisti taip:

1) 1 punktą išdėstyti taip:

1) Kultūros ir švietimo ministerijai sutikus, steigia, reorganizuoja, likviduoja kultūros ir švietimo padalinius bei pavaldžias švietimo įstaigas;“;

2) 5 punktą išdėstyti taip:

5) organizuoja kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toliau nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą į mokyklą ir atgal;“.

21. 35 straipsnį pakeisti taip:

1) pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Kiekvienoje valstybinėje švietimo įstaigoje turi veikti savivaldos institucijos – švietimo įstaigos taryba ir pedagogų taryba, gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.“;

2) straipsnį papildyti tokia antrąja dalimi:

„Savivaldos institucijos:

1) aprobuoja švietimo įstaigos nuostatus;

2) nustato pagrindines švietimo įstaigos finansinės-ūkinės veiklos perspektyvas;

3) kontroliuoja švietimo įstaigos finansinę-materialinę veiklą.“;

3) šio straipsnio antrąją ir trečiąją dalis laikyti atitinkamai trečiąja ir ketvirtąja dalimis.

22. 36 straipsnį pakeisti taip:

1) straipsnį papildyti tokia antrąja dalimi:

„Steigiant bendras su užsieniu švietimo institucijas, užsienio kapitalo dydis neribojamas.“;

2) straipsnio antrąją dalį laikyti trečiąja dalimi ir ją išdėstyti taip:

„Nevalstybines švietimo įstaigas išlaiko steigėjai. Nevalstybinėms švietimo įstaigoms valstybinio standarto išsilavinimą suteikiančioms programoms finansuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skiriamos biudžeto lėšos, kaip atitinkamo profilio valstybinėms švietimo įstaigoms. Lėšų dydis nustatomas atsižvelgiant į išlaidas, numatytas vienam vaikui, moksleiviui atitinkamo profilio valstybinėse ugdymo įstaigose.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________