LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. balandžio 28 d. Nr. VIII-719

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 1998, Nr. 28-728)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra juridinis asmuo. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais ir yra atskaitinga Seimui. Komisiją techniškai aptarnauja Komisijos sekretoriatas, kurio nuostatus tvirtina Komisija. Šio sekretoriato struktūrą, etatų sąrašus ir atlyginimus, neviršydama Vyriausybės nustatytų atlyginimų dydžių, nustato Komisija savo sprendimu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________