LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. vasario 17 d. Nr. VIII-627

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 21-506; 1995, Nr. 107-2398)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimas

10 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžių „neapmokestinamos muito mokesčiu“ įrašyti žodžius „atleidžiamos nuo muitų Muitų tarifų įstatymo nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Labdarai ar paramai skirtos materialinės vertybės, įvežamos į Lietuvos Respubliką arba išvežamos iš jos, atleidžiamos nuo muitų Muitų tarifų įstatymo nustatyta tvarka. Iš Lietuvos Respublikos išvežamų labdarai skirtų materialinių vertybių išvežimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1998 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS