LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-601

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 51-951)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

4 straipsnyje išbraukti žodžius „iki 1998 m. sausio 1 d.” ir sakinį „Nuo 1998 metų konsulinio mokesčio tarifus tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Mokesčio tarifai

Konsulinio mokesčio tarifus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________