LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUTEISTŲJŲ, SAUGOMŲ RUSIJOS FEDERACIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GINKLUOTOS PALYDOS, VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

1997 m. gruodžio 30 d. Nr. 591/89

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1997 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1210 bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimo, pasirašyto 1993 m. lapkričio 18 d., 3 straipsnio 7 punktą, ĮSAKAU:

1. Patvirtinti nuteistųjų, saugomų Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos ginkluotos palydos, vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją instrukciją (pridedama).

2. Įpareigoti Vidaus reikalų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos pareigūnus vadovautis šioje instrukcijoje nustatyta tvarka išduodant leidimus vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją nuteistuosius, saugomus Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos ginkluotos palydos, bei užtikrinant specialiojo vagono apsaugą.

3. Apie 1997 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1210 ir patvirtintoje instrukcijoje nustatytą vykdymo tvarką informuoti Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministeriją.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                           VIDMANTAS ŽIEMELIS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

______________


PATVIRTINTA

Vidaus reikalų ministerijos ir

Užsienio reikalų ministerijos

1997 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 591/89

 

Priedas

 

Nuteistųjų, saugomų Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos ginkluotos palydos, vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją instrukcija

 

I. Bendrieji teiginiai

 

1. Nuteistuosius, saugomus Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos (toliau – RF VRM) ginkluotos palydos, vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiama gavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – LR VRM) leidimą, suderintą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – LR URM).

2. Nuteistieji, saugomi RF VRM ginkluotos palydos, per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šioje instrukcijoje numatytos tvarkos.

3. Nuteistieji, saugomi RF VRM ginkluotos palydos, per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami specialiajame vagone.

4. RF VRM ginkluota palyda laikoma konvojaus pareigūnų grupė, kurią sudaro ne daugiau kaip 10 sargybinių.

5. Nuteistieji, saugomi RF VRM ginkluotos palydos, per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami tik geležinkeliu, maršrutais Kybartai-Vilnius-Kena ir Kena-Vilnius-Kybartai.

 

II. Kompetentingos institucijos

 

6. Nuteistųjų, saugomų RF VRM ginkluotos palydos, vežimą per Lietuvos Respublikos teritoriją organizuoja bei kontroliuoja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos tarnyba (toliau – PD prie VRM VPT), pasienio kontrolę vykdo Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PPD prie VRM), specialiojo vagono apsaugą užtikrina Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Transporto policijos tarnyba (toliau – PD prie VRM TPT).

7. Leidimus vežti nuteistuosius, saugomus RF VRM ginkluotos palydos, išduoda LR VRM, suderinusi su LR URM.

 

III. Leidimų išdavimo tvarka

 

8. RF VRM ar jos įgaliota įstaiga ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamo nuteistųjų vežimo per Lietuvos Respublikos teritoriją LR VRM pateikia paraišką.

9. Paraiškoje turi būti nurodyta:

9.1. specialiojo vagono planuojamo vykimo per Lietuvos Respublikos teritoriją data bei Lietuvos Respublikos valstybinės sienos kirtimo laikas ir traukinio numeris, maršrutas;

9.2. palydos sudėtis: sargybos vyresnysis, sargybiniai (vardas, pavardė, tarnybinio pažymėjimo numeris), kiti specialųjį vagoną aptarnaujantys asmenys (vardas, pavardė, užsienio paso numeris);

9.3. nuteistųjų, vežamų per Lietuvos Respublikos teritoriją, sąrašas, kuriame nurodyta nuteistojo pilietybė, vardas, pavardė, gimimo metai, BK straipsnis bei bausmės terminas;

9.4. RF VRM palydos ginkluotė: ginklų kiekis, ginklo rūšis ir numeris, šaudmenų kiekis;

9.5. RF VRM įsipareigojimas pagal LR įstatymus atlyginti LR fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą;

9.6. RF VRM įsipareigojimas suteikti tris sėdimas vietas traukinio vagone, esančiame greta specialiojo vagono, apsaugą užtikrinantiems PD prie VRM TPT pareigūnams;

9.7. paraiškos pateikėjo deklaravimas, jog RF VRM ginkluotos palydos nariai yra susipažinę su šios instrukcijos reikalavimais.

10. LR VRM, gavusi RF VRM ar jos įgaliotos įstaigos paraiškas dėl nuteistųjų vežimo per Lietuvos Respublikos teritoriją, per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo pateikia dokumentus derinti su LR URM.

11. LR URM per 2 darbo dienas pateikia savo nuomonę dėl leidimo išdavimo Rusijos Federacijos specialiajam vagonui vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją ir grąžina paraišką LR VRM.

12. Suderinusi su LR URM, LR VRM išduoda leidimą (priedai Nr. 1 ir Nr. 2) specialiajam vagonui vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją ir apie tai informuoja RF VRM ar jos įgaliotą įstaigą.

13. LR VRM ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki specialiojo vagono planuojamo vykimo per Lietuvos Respublikos teritoriją datos informuoja RF VRM ar jos įgaliotą įstaigą apie priimtą atitinkamą sprendimą.

14. Leidimo kopija ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki specialiojo vagono vykimo perduodama PPD prie VRM, PD prie VRM TPT pareigūnams bei specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – SPAB „Lietuvos geležinkeliai“).

15. Nuteistiesiems, saugomiems RF VRM ginkluotos palydos, vežti per Lietuvos Respublikos teritoriją taikomi šie apribojimai:

15.1. leidimas vežti nuteistuosius per Lietuvos Respublikos teritoriją gali būti išduotas ne daugiau kaip 2 kartus per mėnesį maršrutu Kena-Vilnius-Kybartai ir 2 kartus maršrutu Kybartai-Vilnius-Kena;

15.2. specialiuoju vagonu draudžiama vežti nuteistus asmenis per Lietuvos Respublikos teritoriją Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių dienomis ir greitaisiais bei firminiais traukiniais.

 

IV. Reikalingi dokumentai

 

16. RF VRM ginkluota palyda, vykdama per Lietuvos Respublikos teritoriją, privalo turėti šiuos dokumentus:

16.1. asmens dokumentus:

16.1.1. karininkai ir eiliniai – kario asmens dokumentus;

16.1.2. kiti specialųjį vagoną aptarnaujantys asmenys – galiojantį užsienio pasą;

16.2. LR VRM išduoto leidimo vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją kopiją;

16.3. nuteistų asmenų sąrašą, kuriame nurodyta nuteistojo pilietybė, vardas, pavardė, gimimo metai, BK straipsnis, bausmės terminas;

16.4. nuteisto asmens bylą su fotonuotrauka;

16.5. turimų ginklų sąrašą, kuriame nurodyta ginklų kiekis, ginklo rūšis, numeris, šaudmenų kiekis.

 

V. Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos palyda, jos šaunamieji ginklai

 

17. RF VRM palydai leidžiama vežtis ginklus tik tuo atveju, jeigu tai buvo numatyta paraiškoje ir nurodyta leidime.

18. Leidžiama RF VRM palydos sudėtis:

18.1. specialiajame vagone gali būti ne daugiau kaip 10 ginkluotų sargybinių.

 

VI. Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiksmai

 

19. PPD prie VRM pareigūnai Lietuvos Respublikos pasienyje tikrina specialųjį vagoną, ar nuteistųjų skaičius, palydos sudėtis bei jų ginkluotė atitinka paraiškoje nurodytus duomenis. Rastus nesutikimus šie pareigūnai nurodo leidime ir praneša PPD prie VRM bei PD prie VRM budėtojų skyriams. PD prie VRM budėtojų skyrius apie tai skubiai informuoja LR VRM vadovybę, kuri priima sprendimą sustabdyti ar tęsti specialiojo vagono vykimą per Lietuvos Respublikos teritoriją. Priėmus sprendimą sustabdyti specialiojo vagono vykimą per Lietuvos Respublikos teritoriją, informuojama SPAB „Lietuvos geležinkeliai“.

20. Atlikę specialiojo vagono patikrinimą, pasieniečiai jo duris užantspauduoja dalyvaujant LR VRM TPT pareigūnams. Antspaudai tikrinami traukiniui sustojus bei pervažiavus visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

 

VII. Muitinis patikrinimas

 

21. RF VRM specialiojo vagono muitinis patikrinimas atliekamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Transporto policijos tarnybos ginkluotoji palyda

 

22. Rusijos Federacijos specialųjį vagoną, vežantį tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją nuteistuosius, saugomus RF VRM ginkluotos palydos, saugo PD prie VRM TPT ginkluota palyda (ne mažiau kaip trys pareigūnai), vykstanti traukinio sąstato vagone, esančiame greta specialiojo vagono.

23. Traukiniui sustojus Vilniuje, jo sustiprintą apsaugą organizuoja bei vykdo papildomos Transporto policijos tarnybos pajėgos.

24. PD prie VRM TPT palydos vyresnysis apie specialiojo vagono vykimo per Lietuvos Respublikos teritoriją eigą Kybartų ir Kenos stotyse informuoja PD prie VRM TPT budėtoją. PD prie VRM TPT budėtojas pranešimus įrašo į informacijos registravimo žurnalą.

 

IX. Informacijos patikslinimas

 

25. Pasikeitus nuteistųjų vežimo specialiuoju vagonu per Lietuvos Respublikos teritoriją laikui, RF VRM ar jos įgaliota įstaiga ne vėliau kaip prieš 2 dienas apie tai praneša LR VRM. Apie pasikeitimus informuojama ir SPAB „Lietuvos geležinkeliai“.

 

X. Vežimas geležinkeliu

 

26. Traukinys turi būti formuojamas taip, kad specialusis vagonas su nuteistaisiais sąstate būtų pirmas arba paskutinis.

27. SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ nustačius specialiojo vagono gedimą, šios įmonės tarnybos imasi priemonių, kad jis būtų remontuojamas neatkabinus. Remonto metu specialiojo vagono apsaugą užtikrina LR VRM padaliniai.

28. Jei sugedusio specialiojo vagono neįmanoma pataisyti neatkabinus, kol gedimas šalinamas, jo apsaugą užtikrina LR VRM padaliniai.

 

XI. Draudimai

 

29. RF VRM ginkluotai palydai ir kitiems specialųjį vagoną aptarnaujantiems asmenims draudžiama:

29.1. specialiajame vagone vežti daugiau nei 100 nuteistų asmenų;

29.2. traukiniui vykstant per Lietuvos Respublikos teritoriją, RF VRM ginkluotai palydai kategoriškai draudžiama atidaryti specialiojo vagono užantspauduotas duris bei iš jo išlipti;

29.3. vykstant per Lietuvos Respublikos teritoriją, naudoti šaunamąjį ginklą;

29.4. stabdyti važiuojantį traukinį, jeigu nėra pavojaus saugiam eismui, žmonėms;

29.5. vežti paraiškoje nenurodytus asmenis bei pašalinius daiktus, kurie nėra skirti specialiajam vagonui aptarnauti.

 

XII. Medicininis aprūpinimas ir higienos reikalavimai

 

30. Už medicininį ir sanitarinį vykstančių per Lietuvos Respublikos teritoriją RF VRM ginkluotos palydos bei nuteistų asmenų aprūpinimą atsako Rusijos Federacija.

31. Avarijų ar kitų ekstremalių situacijų atvejais medicinos pagalba nukentėjusiesiems, kuriems būtinas skubus stacionarinis gydymas, suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

XIII. Jurisdikcija

 

32. RF VRM ginkluota palyda, kiti specialųjį vagoną aptarnaujantys asmenys ir nuteistieji, vykdami per Lietuvos Respublikos teritoriją, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, šioje instrukcijoje nustatytų reikalavimų. Už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus baudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIV. Padarytos žalos atlyginimas

 

33. Vežant per Lietuvos Respublikos teritoriją Rusijos Federacijos nuteistus asmenis, padarytos žalos atlyginimo klausimai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

XV. Ekstremalios situacijos

 

34. Jei vežant Rusijos Federacijos nuteistus asmenis susidaro ekstremali situacija, įvyksta avarija ar katastrofa, LR VRM ir RF VRM nedelsdamos privalo pateikti visą reikiamą informaciją gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbus atliekančioms Lietuvos Respublikos institucijoms.

35. Įvykus incidentui specialiajame vagone, RF VRM ginkluota palyda per traukinio viršininką apie tai praneša juos lydintiems LR PD prie VRM TPT pareigūnams, kurie sprendžia, ar atidaryti specialiojo vagono duris, apie tai informuojant PD prie VRM TPT budėtoją. Atvykus į pasienio kontrolės punktą, PD prie VRM TPT pareigūnai apie incidentą praneša PPD prie VRM pareigūnams.

LR VRM apie įvykusį incidentą informuoja LR URM, kuri apie įvykį praneša Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvoje.

36. Tais atvejais, kai pažeidžiamos leidime nurodytos sąlygos, šios instrukcijos reikalavimai, sukeliama grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai, eismo saugumui, materialinėms vertybėms, teršiama aplinka, Rusijos Federacijos nuteistų asmenų vežimas sustabdomas, o kalti asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

37. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, LR VRM imasi papildomų priemonių specialiojo vagono saugumui užtikrinti.

______________


VRM ir URM 1997 m. gruodžio 30 d.

įsakymo Nr. 591/89

priedo 1 priedėlis

 

Lietuvos Respublikos                                                                   LEIDIMAS

vidaus reikalų                                                                               serija A, Nr. ..........................

ministerija                                                                                     199__ m. ______ mėn. __ d.

Vilnius

 

Pagal paraišką Nr._____________, išduotas (kam) _________________________________

traukiniui Nr.________ 199__m. _________________ mėn.___d. važiuoti per Lietuvos Respublikos

teritoriją maršrutu Kybartai-Vilnius-Kena, kertant Lietuvos Respublikos sieną Kenoje __________ val., Kybartuose val., vežant _________________________ nuteistų asmenų.

 

Ginkluota palyda:

 

vyresnysis _______________________________________________________________________

                                                       (pareigos, vardo raidė, pavardė, ginklo rūšis, numeris, šaudmenų kiekis)

sargybiniai _______________________________________________________________________

                                                        (pareigos, vardo raidė, pavardė, ginklo rūšis, numeris, šaudmenų kiekis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

kiti specialųjį vagoną lydintys asmenys:

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardo raidė, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Ministras                                                                                                                                                 

                                                                 (parašas)                                                                   (vardo raidė, pavardė)

______________


VRM ir URM 1997 m. gruodžio 30 d.

įsakymo Nr. 591/89

priedo 2 priedėlis

 

Lietuvos Respublikos                                                                   LEIDIMAS

vidaus reikalų                                                                               serija B, Nr. ...........................

ministerija                                                                                     199__ m. ______ mėn. __ d.

Vilnius

 

Pagal paraišką Nr._____________, išduotas (kam) _________________________________

traukiniui Nr.________ 199__m. _________________ mėn.___d. važiuoti per Lietuvos Respublikos

teritoriją maršrutu Kena-Vilnius-Kybartai, kertant Lietuvos Respublikos sieną Kenoje _________val., Kybartuose _________ val., vežant ______________________________________________________  nuteistų

asmenų.

 

Ginkluota palyda:

 

vyresnysis _______________________________________________________________________

                                                       (pareigos, vardo raidė, pavardė, ginklo rūšis, numeris, šaudmenų kiekis)

sargybiniai: ______________________________________________________________________

                                                        (pareigos, vardo raidė, pavardė, ginklo rūšis, numeris, šaudmenų kiekis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

kiti specialųjį vagoną lydintys asmenys:

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardo raidė, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Ministras                                                                                                                                                 

                                                                 (parašas)                                                                    (vardo raidė, pavardė)

______________