LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR VYRIAUSYBĖS VADOVŲ, SEIMO NARIŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ATIDĖJIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-594

Vilnius

 

1 straipsnis.         Lietuvos Respublikos valstybės ir Vyriausybės vadovų, Seimo narių, valstybės ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo įsigaliojimo atidėjimas

Lietuvos Respublikos valstybės ir Vyriausybės vadovų, Seimo narių, valstybės ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 109-2472; 1997, Nr. 64-1501) įsigaliojimas atidedamas iki 1998 m. liepos 1 d.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Seimui priėmus Valstybės tarnybos įstatymą, Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir Vyriausybės vadovų, Seimo narių, valstybės ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo nuostatomis, iki 1998 m. liepos 1 d. parengia ir pateikia Seimui Valstybės politikų darbo apmokėjimo įstatymo projektą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________