LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS DĖL 1972 METŲ EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BAUDŽIAMOJO PROCESO PERDAVIMO RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-583

Vilnius

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 1997 m. lapkričio 14 d. dekretą „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1972 metų Europos konvenciją dėl baudžiamojo proceso perdavimo“, ratifikuoja su išlygomis ir pareiškimais 1972 metų Europos konvenciją dėl baudžiamojo proceso perdavimo, pasirašytą 1997 m. balandžio 17 d. Strasbūre.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimai

Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad:

1) vadovaudamasi Konvencijos 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublika pasilieka teisę reikalauti, jog prie jai pateikiamų prašymų ir su jais susijusių dokumentų, kurie surašyti ne anglų, vokiečių, rusų arba lietuvių kalbomis, būtų pridedami jų vertimai bent į vieną iš šių kalbų;

2) vadovaujantis Konvencijos II priedo antrąja dalimi, Konvencijoje vartojamas terminas „išeivis“ turėtų būti suprantamas kaip asmuo, kuris yra procesą perduodančiosios arba procesą perimančiosios valstybės pilietis pagal tų valstybių įstatymus.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos išlygos

Remdamasi Konvencijos 41 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublika pasilieka teisę:

1) atsisakyti perimti baudžiamąjį procesą (persekiojimą), jei nusikaltimą ji laiko religinio pobūdžio nusikaltimu (I priedo „a“ punktas);

2) atsisakyti perimti baudžiamąjį procesą (persekiojimą) dėl veikos, už kurią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sankciją gali skirti tik administracinė institucija (I priedo „b“ punktas);

3) netaikyti 30 ir 31 straipsnių veikoms, už kurias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sankcijas gali skirti tik administracinė institucija (I priedo „g“ punktas).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________