LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO PIRKIMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. gruodžio 9 d. Nr. VIII-560

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 5 dalies pakeitimas

9 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

5. Pirkimo sutartys po jų įvykdymo bei kiti pirkimo dokumentai, nurodyti šio įstatymo 2 straipsnio 7 ir 8 dalyse, saugomi 10 metų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________