LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO IR GENERALINIO PROKURORO 2004 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-195/i-114 „DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL EUROPOS AREŠTO ORDERĮ tAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. 1R-313/I-331

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1R-195/I-114 „Dėl Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 134-4886; 2009, Nr. 122-5263) ir išdėstome jas nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. į paklausimus, prašymus pateikti vertimus ar kitus su Teisingumo ministerijos iki 2013 m. gruodžio 31 d. išduotais Europos arešto orderiais susijusius prašymus atsako Teisingumo ministerija iki asmenų perdavimo Lietuvos Respublikai arba iki kito galutinio sprendimo dėl Europos arešto orderio priėmimo, vadovaudamasi Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklėmis, galiojusiomis Europos arešto orderio išdavimo metu. Prireikus pakeisti Teisingumo ministerijos išduotą Europos arešto orderį, kreipiamasi dėl naujo Europos arešto orderio išdavimo pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytas taisykles.

2.2. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinys, atsakingas už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą, kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia užpildytą Europos Sąjungos Tarybos patvirtintą tipinį klausimyną dėl kiekybinės informacijos apie Europos arešto orderio veikimą.

3. S i ū l o m e  Nacionalinei teismų administracijai iš apygardos teismų rinkti ir nuo 2015 m. kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos Teisingumo ministerijai teikti užpildytą  Europos Sąjungos Tarybos patvirtintą tipinį klausimyną dėl kiekybinės informacijos apie Europos arešto orderio veikimą.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                     Juozas Bernatonis

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                           Darius Valys  

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro

2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1R-195/I-114

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro

2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-313/I-331

redakcija)

 

 

EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL EUROPOS AREŠTO ORDERĮ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Europos arešto orderio dėl Lietuvos Respublikoje ieškomų asmenų išdavimo ir pagal išduotą Europos arešto orderį Lietuvos Respublikai perduodamų asmenų perėmimo iš kitos valstybės tvarką.

2. Taisyklės įgyvendina 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 34) nuostatas ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/299/TVR, iš dalies keičiančio Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinančio asmenų procesines teises bei skatinančio tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL 2009 L 81, p. 24), nuostatas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) sąvokas.

4. Ikiteisminio tyrimo ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu Europos arešto orderį dėl nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo pasislėpusio įtariamojo ar kaltinamojo išduoda Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Šiuo atveju Europos arešto orderis išduodamas esant šioms sąlygoms:

4.1. baudžiamasis procesas yra pradėtas dėl nusikaltimo, numatyto 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnių atitikmenys nurodyti Taisyklių 2 priede), arba dėl kito nusikaltimo, už kurį pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą numatyta bent vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, išskyrus nesunkų nusikaltimą, kuriuo nepadaryta didelė turtinė žala. Jeigu baudžiamasis procesas yra pradėtas dėl kelių nusikalstamų veikų, iš kurių bent viena atitinka šiuos kriterijus, kartu su Europos arešto orderiu užsienio valstybei pateikiamas prašymas dėl asmens perdavimo ir dėl kitų nusikalstamų veikų;

4.2. yra pagrindas manyti, kad įtariamasis ar kaltinamasis gali būti Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje valstybėje, kuri taiko asmenų perdavimo pagal Europos arešto orderį tvarką;

4.3. gauta ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartis dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.

4.4. išnaudotos kitos galimybės užtikrinti įtariamojo ar kaltinamojo dalyvavimą procese ar išnagrinėti bylą kaltinamajam nedalyvaujant;

4.5. asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį atitinka proporcingumo ir proceso ekonomiškumo principus, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdį ir mastą, įtariamojo ar kaltinamojo asmenybę.

5. Europos arešto orderį dėl laisvės atėmimo bausme nuteisto ir nuo šios bausmės vykdymo pasislėpusio asmens išduoda apygardos teismas pagal nuosprendį ar nutartį panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą, nutartį panaikinti lygtinį atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ar neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimą švelnesne bausme arba nutartį dėl lygtinai iš pataisos įstaigos paleisto asmens pasiuntimo į pataisos įstaigą atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės priėmusio teismo veiklos teritoriją (toliau – apygardos teismas). Šiuo atveju Europos arešto orderis išduodamas esant šioms sąlygoms:

5.1. likusi laisvės atėmimo bausmė yra keturi mėnesiai ar ilgesnis terminas;

5.2. yra pagrindas manyti, kad nuteistasis gali būti Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje valstybėje, kuri taiko asmenų perdavimo pagal Europos arešto orderį tvarką;

5.3. asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį atitinka proporcingumo ir proceso ekonomiškumo principus, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdį ir mastą, nuteistojo asmenybę.

 

II. KREIPIMASIS DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO

 

6. Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjus, kad yra 4 punkte (išskyrus 4.3 punktą) nustatytos sąlygos išduoti Europos arešto orderį, ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 123 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo įtariamajam. Gavęs ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį suimti įtariamąjį, prokuroras surašo motyvuotą prašymą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai dėl Europos arešto orderio išdavimo. Prie prašymo pridedamas ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo įtariamajam nuorašas ir Europos arešto orderio (išskyrus (i) punktą) projektas pagal Taisyklių 1 priede nustatytą formą.

7. Tais atvejais, kai baudžiamoji byla yra perduota teismui ir yra 4 punkte nustatytos sąlygos išduoti Europos arešto orderį, nutarties nuorašą paskirti kardomąją priemonę – suėmimą nuo teismo pasislėpusiam kaltinamajam, teismas perduoda Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. Kartu su nutartimi teismas perduoda ir Europos arešto orderio (išskyrus (i) punktą) projektą.

8. Jeigu apkaltinamasis nuosprendis priimtas kaltinamajam nedalyvaujant arba gaunama duomenų, kad nuteistasis, kuris iki nuosprendžio įsiteisėjimo nebuvo suimtas, pasislėpė nuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo, ir yra 5 punkte nustatytos sąlygos išduoti Europos arešto orderį, įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, kuriuo buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, nuorašą kartu su Europos arešto orderio (išskyrus (i) punktą) projektu nuosprendį priėmęs apylinkės teismas siunčia apygardos teismui. Jeigu nuosprendį priėmė apygardos teismas, nuosprendžio nuorašas kartu su Europos arešto orderio (išskyrus (i) punktą) projektu pateikiami apygardos teismo pirmininkui ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui.

9. Tais atvejais, kai yra priimta ir įsiteisėjusi nutartis panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą, nutartis panaikinti lygtinį atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ar neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimą švelnesne bausme arba nutartis dėl lygtinai iš pataisos įstaigos paleisto asmens pasiuntimo į pataisos įstaigą atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės, ir yra 5 punkte nustatytos sąlygos išduoti Europos arešto orderį, nutarties nuorašą kartu su Europos arešto orderio (išskyrus (i) punktą) projektu apygardos teismui siunčia šią nutartį priėmęs apylinkės teismas.

10. Jeigu įtariamasis ar kaltinamasis, dėl kurio padarytos nusikalstamos veikos pradėtas baudžiamasis procesas, taip pat nėra atlikęs visos ar dalies ankstesniu teismo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės, Taisyklių 6-9 punktuose nustatyta tvarka kreipiamasi dėl dviejų Europos arešto orderių išdavimo: į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą – dėl nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo pasislėpusio įtariamojo ar kaltinamojo baudžiamojo persekiojimo ir į apygardos teismą – dėl laisvės atėmimo bausme nuteisto ir nuo šios bausmės vykdymo pasislėpusio asmens sulaikymo.

11. Prireikus ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras ar teismas kreipiasi į teritorinę policijos įstaigą arba bausmę vykdančią instituciją, kad būtų gauta įtariamojo ar kaltinamojo (nuteistojo) nuotrauka, pirštų antspaudai ar kita informacija, reikalinga Europos arešto orderio projektui parengti.

 

III. EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMAS

 

12. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, gavusi Taisyklių II skyriuje nurodytus dokumentus, juos išnagrinėja, ir, esant Taisyklių 4 punkte išvardytoms sąlygoms, išduoda Europos arešto orderį. Jeigu Europos arešto orderiui išduoti trūksta informacijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra kreipiasi į prašymą dėl Europos arešto orderio išdavimo pateikusią instituciją, kad ši pateiktų trūkstamą informaciją per Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nurodytą terminą. Jeigu Europos arešto orderį išduoti nėra sąlygų arba per nurodytą terminą nėra gaunama trūkstama informacija, prašymas išduoti Europos arešto orderį grąžinamas jį pateikusiai institucijai.

13. Apygardos teisme gautus šTaisyklių II skyriuje nurodytus dokumentus nagrinėja apygardos teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko paskirtas teisėjas, kuris, esant Taisyklių 5 punkte išvardytoms sąlygoms, išduoda Europos arešto orderį. Jeigu Europos arešto orderiui išduoti trūksta informacijos, apygardos teismas kreipiasi į dokumentus dėl Europos arešto orderio išdavimo pateikusią instituciją arba teritorinę policijos įstaigą ar bausmę vykdančią instituciją, kad šios pateiktų reikiamą informaciją per apygardos teismo nurodytą terminą. Jeigu Europos arešto orderį išduoti nėra sąlygų arba per nurodytą terminą nėra gaunama trūkstama informacija, priimama motyvuota nutartis atsisakyti išduoti Europos arešto orderį ir apie tai informuojama Europos arešto orderio išdavimą inicijavusi institucija.

14. Europos arešto orderis turi būti išduotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visos Europos arešto orderiui parengti reikalingos informacijos gavimo.

15. Europos arešto orderis rengiamas pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Europos arešto orderio formą.

16. Rengiant Europos arešto orderį būtina atsižvelgti į užsienio valstybių padarytus pareiškimus pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų, Europos Sąjungos institucijų priimtus teisės aktus ir į Europos arešto orderiui išduoti ir jam vykdyti svarbias aplinkybes.

17. Europos arešto orderį pasirašo Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras arba jo įgaliotas prokuroras, jeigu Europos arešto orderį išduoda apygardos teismas, – apygardos teismo teisėjas.

18. Europos arešto orderis surašomas lietuvių kalba. Europos arešto orderio oficialų vertimą į reikalingą užsienio valstybės kalbą užtikrina jį išdavusi institucija.

 

 

 

IV. EUROPOS AREŠTO ORDERIO PERDAVIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖS KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS. PRAŠOMO ASMENS PERĖMIMAS IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS

 

19. Europos arešto orderis užsienio valstybės kompetentingoms institucijoms perduodamas šiais būdais:

19.1. jeigu žinoma ieškomo asmens buvimo vieta, Europos arešto orderis tiesiogiai persiunčiamas kompetentingai tos valstybės institucijai. Prireikus Europos arešto orderis gali būti siunčiamas ir per saugią Europos teisminio tinklo telekomunikacijų sistemą, kai ji bus sukurta, Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją arba Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorą – Lietuvos nacionalinį narį Eurojuste (Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotoją). Visais atvejais Europos arešto orderio kopija tiesiogiai siunčiama ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro padaliniui, atsakingam už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą;

19.2. jeigu ieškomo asmens buvimo vieta nėra žinoma, Europos arešto orderis tiesiogiai siunčiamas Lietuvos kriminalinės policijos biuro padaliniui, atsakingam už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą. Šis padalinys Europos arešto orderį ar jį sudarančią informaciją perduoda per Šengeno informacinę sistemą (SIS II).

20. Jeigu Europos arešto orderį išdavusi institucija nežino kompetentingos užsienio valstybės institucijos, ji pateikia reikiamą užklausimą, taip pat ir per Europos teisminį tinklą, kad gautų tokią informaciją iš sprendimą vykdančios valstybės narės.

21. Visais klausimais, susijusiais su išduoto Europos arešto orderio persiuntimu ir vykdymu, su kompetentingomis užsienio valstybės institucijomis tiesiogiai susižino Europos arešto orderį išdavusi institucija.

22. Gavusi užsienio valstybės sutikimą dėl pagal išduotą Europos arešto orderį sulaikyto asmens perdavimo Lietuvos Respublikai, Europos arešto orderį išdavusi institucija tiesiogiai kreipiasi į Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinį, atsakingą už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą su prašymu organizuoti minėto asmens perėmimą.

23. Dėl suimto asmens vežimo tranzitu per užsienio valstybės teritoriją į kompetentingą užsienio valstybės instituciją kreipiasi Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, gavusi Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinio, atsakingo už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą, prašymą.

24. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra kompetentinga kreiptis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją dėl suimto asmens vežimo tranzitu per jos teritoriją, Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinys, atsakingas už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą, kartu su prašymu parengti prašymą dėl tranzito Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai siunčia Europos arešto orderio ir jo vertimo į užsienio valstybės kalbą kopijas.

 

V. ASMENS PERĖMIMAS IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS LAIKINAI BAUDŽIAMOJO PROCESO VEIKSMAMS ATLIKTI IR JO SUGRĄŽINIMAS PERDAVUSIAI VALSTYBEI

 

25. Asmuo perimamas iš užsienio valstybės laikinai baudžiamojo proceso veiksmams atlikti susitarimo tarp Europos arešto orderį išdavusios institucijos ir vykdančiosios teisminės institucijos pagrindu, susitarime numatytam laikui ir sąlygomis.

26. Gavusi užsienio valstybės sutikimą dėl pagal išduotą Europos arešto orderį sulaikyto asmens perdavimo Lietuvos Respublikai laikinai atlikti baudžiamojo proceso veiksmams, Europos arešto orderį išdavusi institucija tiesiogiai kreipiasi į Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinį, atsakingą už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą su prašymu organizuoti minėto asmens perėmimą.

27. Užsienio valstybei asmenį perdavus laikinai atlikti baudžiamojo proceso veiksmams, Europos arešto orderį išdavusi institucija kontroliuoja, kada su šiuo asmeniu baigiami atlikti baudžiamojo proceso veiksmai arba sueina užsienio valstybės nustatytas laikino perdavimo terminas. Suėjus šiam terminui arba gavus užsienio valstybės reikalavimą grąžinti laikinai perduotą asmenį, Europos arešto orderį išdavusi institucija tiesiogiai kreipiasi į Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinį, atsakingą už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą, ir suimto asmens kardomojo kalinimo (suėmimo) vietos administraciją, kad šis asmuo būtų nedelsiant sugrąžintas jį laikinai perdavusiai valstybei.

28. Europos arešto orderį išdavusi institucija į Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinį, atsakingą už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą, ir į suimto asmens kardomojo kalinimo (suėmimo) vietos administraciją kreipiasi ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki numatytos perduoto asmens sugrąžinimo perdavusiai valstybei dienos.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, apygardų teismai ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro padalinys, atsakingas už perėmimų pagal Europos arešto orderį organizavimą ir koordinavimą, keičiasi informacija apie išduotus Europos arešto orderius, jų vykdymo eigą ir Lietuvos Respublikos perimtus asmenis.

30. Išnykus išduoto Europos arešto orderio sąlygoms ir pagrindams, Europos arešto orderis atšaukiamas jį išdavusios institucijos sprendimu.

31. Paaiškėjus 30 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių reikalinga atšaukti Europos arešto orderį, Europos arešto orderio išdavimą inicijavusi institucija nedelsdama apie tai informuoja Europos arešto orderį išdavusią instituciją.

 

______________

 

 

 

Europos arešto orderio

išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklių

1 priedas

 

 

EUROPOS AREŠTO ORDERIS

 

 

Šį orderį išdavė kompetentinga teisminė institucija. Aš prašau suimti ir perduoti nurodytą asmenį, kad būtų galima vykdyti baudžiamąjį persekiojimą arba nuosprendį, kuriuo paskirta laisvės atėmimo bausmė, arba sprendimą dėl asmens sulaikymo.

 

 

 

 

a)   Informacija apie prašomo perduoti asmens tapatybę:

 

Pavardė: ……………………………………………………………………………………………………..
Vardas (-ai): …………………………………
……………………………………………………………….
Mergautinė pavardė, jei naudojama: ………………
………………………………………………………..
Slapyvardžiai, jei naudojami: ………
………………………………………………………………………
Lytis: …………………
………………………………………………………………………………………
Pilietybė: ……………………………
………………………………………………………………………
Gimimo data: …………………………
…………………………………………………………………….
Gimimo vieta: …………………………………
……………………………………………………………
Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas ………………
……………………………………………….
Kalba (-os), kurią (-ias) prašomas perduoti asmuo supranta (jei žinoma)
…………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………..…………
Prašomo perduoti asmens aprašymas / ypatingi požymiai …………
…………………………………………
…………………………………………………………………
……………………..………………………
Prašomo perduoti asmens nuotrauka ir pirštų atspaudai, jei jie yra ir gali būti perduoti, arba duomenys apie asmenį, iš kurio būtų galima gauti tokią informaciją, arba DNR duomenys (kai tokie duomenys gali būti pateikti, bet jie nebuvo nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   Sprendimas, kuriuo remiantis išduotas arešto orderis:

 

Arešto orderis arba jam prilyginamas teismo sprendimas:………………………………………
Tipas: ………………………………………………………………………………………………...............
Įsiteisėjęs teismo nuosprendis:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...……
…………………………………..
Registracijos numeris: ……………
……………………………………………………………………….

 

 

 


 

 

 

c)   Bausmės trukmės nurodymas:

 

1. Ilgiausias laisvės atėmimo bausmės arba įkalinimo terminas, kurį galima skirti už nusikalstamą (-as) veiką (-as): …………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………
2. Skirtas laisvės atėmimo bausmės arba įkalinimo terminas: ……………………………………….
…….
……………………………………………………………..………………………………………..
…….…
Likęs neatliktas bausmės laikas …………………………………………………………………
………
………………………………………………………………….…………………………………
………

 

 

 

 

d) Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas:

 

1.   Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

 

2.   Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

 

3. Jei pažymėjote 2 punktą, pasirinkite vieną iš šių papunkčių:

 

  3.1a. asmeniui buvo asmeniškai … m. … … d. (metai, mėnuo, diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, taip pat apie tai, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

 

ARBA

 

  3.1b. asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą ir kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

 

ARBA

 

  3.2. žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo savo pasirinktą arba valstybės paskirtą advokatą jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

 

ARBA

 

  3.3. … m. … … d. (metai, mėnuo, diena) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant pasitelkus naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

 

  aiškiai nurodė, kad jis neginčija šio sprendimo;

 

ARBA

 

  per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo;

 

ARBA

 

  3.4. sprendimas asmeniui nebuvo įteiktas asmeniškai, tačiau bus įteiktas nedelsiant po perdavimo, ir

 

- asmeniui įteikus sprendimą jis bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, ir kad po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, ir

 

- asmuo bus informuotas apie laikotarpį, per kurį jis turi prašyti persvarstyti bylą arba pateikti apeliacinį skundą; šis laikotarpis yra … dienų.

 

4. Jei pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunktį, pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga: …………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………….…

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

d)   Nusikalstamos veikos:

Šis orderis susijęs su iš viso: ………………………………………… nusikalstamomis veikomis.
Aplinkybių, kuriomis buvo įvykdyta (-os) nusikalstama (-os) veika (-os), įskaitant laiką, vietą ir prašomo perduoti asmens dalyvavimo joje (-se) laipsnį, apibūdinimas:

…………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………..
Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) pobūdis, teisinė kvalifikacija ir taikytina įstatymo / kodekso nuostata: ………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………………………..
I. Jei taikytina, pažymėkite vieną ar kelias iš šių nusikalstamų veikų, baudžiamų išduodančiojoje valstybėje narėje laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurių maksimali trukmė yra 3 metai ar daugiau pagal išduodančiosios valstybės narės įstatymus:

 

dalyvavimas nusikalstamame organizuotame susivienijime;

terorizmas;

prekyba žmonėmis;

seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija;

neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis;

neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis;

korupcija;

sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos;

nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimas;

valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas;

nusikaltimai informatikai;

ekologiniai nusikaltimai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir augalų rūšimis bei veislėmis;

pagalba siekiant neteisėtai patekti į šalį ir apsigyventi joje;

tyčinis nužudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas;

neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais;

žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas;

rasizmas ir ksenofobija;

organizuotas arba ginkluotas apiplėšimas;

neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius;

sukčiavimas;

reketavimas ir turto prievartavimas;

gaminių klastojimas ir piratavimas;

administracinių dokumentų padirbinėjimas ir prekyba jais;

mokėjimo instrumentų padirbinėjimas;

neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimo skatinimo medžiagomis;

neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviomis medžiagomis;

prekyba vogtais automobiliais;

išžaginimas;

padegimas;

Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai;

neteisėtas orlaivių / laivų užgrobimas;

sabotažas.

 

II. Išsamus nusikalstamos veikos, neįrašytos I dalyje, apibūdinimas: ………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……….………

 

………………………………………………………………………………………………….……….………

 

 

 

 

 

 

e)   Kitos su byla susijusios aplinkybės (neprivaloma informacija):

 

(NB: Čia galima nurodyti eksteritorialumą, senaties terminų eigos sustojimą (nutrūkimą) ir kitas nusikalstamos veikos pasekmes)

 

…………………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………………
……….

 

 

 

 

f)   Šis orderis taip pat taikomas turto, kurio gali reikėti kaip įrodymo, areštui ir perėmimui.

 

Šis orderis taip pat taikomas turto, kurį prašomas perduoti asmuo gavo iš nusikalstamos veikos, areštui ir perėmimui.

 

Turto (ir jo buvimo vietos) (jei žinoma) aprašymas: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

g)   Už nusikalstamą (-as) veiką (-as), dėl kurios (-ių) išduotas šis orderis, baudžiama laisvės atėmimu ar įkalinimu iki gyvos galvos arba tokia bausmė jau yra paskirta ir:

 

-     išduodančiosios valstybės narės teisės sistema leidžia gavus prašymą arba bent po 20 metų persvarstyti paskirtą bausmę arba priemonę ir nutraukti jos vykdymą

 

ir / (arba)

 

-     išduodančiosios valstybės narės teisės sistema leidžia suteikti malonę, į kurią asmuo turi teisę pagal išduodančiosios valstybės narės teisę arba praktiką, siekiant, kad paskirta bausmė arba priemonė nebebūtų vykdoma.

 

 

 

 

h)   Teisminė institucija, kuri išdavė orderį:

 

Oficialus pavadinimas:

 

Jos atstovo pavardė (1): ……………………………………………………………………………………
Einamos pareigos (pareigybė / kategorija): …………
……………………………………………………
Bylos numeris: …………………
………………………………………………………………………….
Adresas: ………………………
……………………………………………………………………………
Telefonas (šalies kodas) (srities / miesto kodas) (…) …
……………………………………………………

 

……………………….
Faksas (šalies kodas) (srities/miesto kodas) (…) …………
…………………………………………….
Elektroninis paštas: ……………………………
…………………………………………………………
Asmens, su kuriuo turi būti susisiekta dėl perdavimo praktinių klausimų, kontaktiniai duomenys: …………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………
…………………………………………………………………

 

 

 

 

Kai už Europos arešto orderio perdavimą ir administracinį priėmimą yra atsakinga centrinė institucija:

 

Centrinės institucijos pavadinimas:

 

…………………………………………………………………………………………………………………..
Asmuo pasiteirauti, jei toks yra (pareigos / kategorija ir pavardė):

 

…………………………………………………………………………………………………….……………..
Adresas: ………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………….……………..
Telefonas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas) (…) ……………………………………
…………………….
Faksas: (šalies kodas) (srities / miesto kodas) (…) ………………………………………
…………………….
Elektroninis paštas: ………………………………………………………………………
……………………

 

 

 

 

Išduodančiosios teisminės institucijos antspaudas ir / arba jos atstovo parašas:

 

………………………………………………………………………………….…………………………….….
Pavardė: ……………………………………………………………………………………………
…………..
Einamos pareigos (pareigybė / kategorija) ……………………………………………………………
………
Data: ………………………………………………………………………………………………
……………

 

Oficialus antspaudas (jei toks yra)

 

 

 

 

 

 

 

Europos arešto orderio

išdavimo ir asmens perėmimo pagal

Europos arešto orderį taisyklių

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE NUMATYTŲ NUSIKALTIMŲ, KURIEMS NETAIKYTINA ABIPUSIO BAUDŽIAMUMO TAISYKLĖ, REKOMENDACINĖ LENTELĖ

 

1.                       Atsižvelgiant į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje išvardytas nusikalstamų veikų rūšis, kurioms netaikoma abipusio baudžiamumo taisyklė, jeigu už šias nusikalstamas veikas Europos arešto orderį išduodančios valstybės įstatymai numato trejų metų ar didesnę laisvės atėmimo bausmę, tokioms nusikalstamoms veikoms prilygintini šie Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyti nusikaltimai:

 

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta nusikalstama veika

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) straipsnis, numatantis ją atitinkantį nusikaltimą, už kurį nustatyta trejų metų ar didesnė laisvės atėmimo bausmė

 

Dalyvavimas nusikalstamame organizuotame susivienijime

BK 121, 249 str.

 

Terorizmas

teroristiniai ir su teroristine veikla susiję nusikaltimai, kaip apibrėžta BK 2521 str. 1 ir 2 d.

 

Prekyba žmonėmis

BK 147, 157 str.

 

Seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija

BK 149 str. 3–4 d., 150 str. 3–4 d., 151 str. 2 d., 1511 str., 162 str., 307 str. 3 d., 308 str. 2 d.

 

Neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis

BK 260–263, 265, 266 str.

 

Neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis

BK 253, 254 str., 267 str. 2 d.

 

Korupcija

BK 225–228 str.

 

Sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

BK 182 str. 1–2 d., 206 str. 2 d., 207 str., 219 str. 1–2 d., 220 str. 2 d.,
221 str. 2 d.

 

Nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimas

BK 189 str. 2 d., 216 str.

 

Valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas

BK 213 str. 1–2 ir 4 d.

 

Nusikaltimai informatikai

BK 196–198 str., 1981 str. 2 d., 1982 str. 2 d.

 

Ekologiniai nusikaltimai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir augalų rūšimis bei veislėmis

BK 270 str., 2702 str. 2 d., 271 str., 272 str. 2–3 d., 274 str. 1 d. 

 

Pagalba siekiant neteisėtai patekti į šalį ir apsigyventi joje

BK 292, 293 str., taip pat BK 307 str. 2–3 d., kiek jos susijusios su neteisėtu valstybės sienos perėjimu arba neteisėtu apsigyvenimu ar darbu Lietuvoje ar užsienio valstybėje

 

Tyčinis nužudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas

BK 115, 116, 129, 130, 131, 135, 136 str.

 

Neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais

BK 129 str. 2 d. 12 p., 135 str. 2 d. 12 p., 138 str. 2 d. 12 p., kiti nusikaltimai, tiesiogiai susiję su neteisėta prekyba žmogaus organais ar audiniais

 

Žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas

BK 146, 156, 252 str.

 

Rasizmas ir ksenofobija

BK 169 str., 170 str. 3 d.

 

Organizuotas arba ginkluotas apiplėšimas

BK 180 str. 2–3 d., jei tai padaryta panaudojant šaunamąjį ginklą, nešaunamąjį ginklą, peilį ar kitą žmogui specialiai sužaloti pritaikytą daiktą arba jeigu tai padaryta dalyvaujant organizuotoje grupėje

 

Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius

BK 178, 183, 199 str. ir kiti nusikaltimai, tiesiogiai susiję su neteisėtu disponavimu didelę istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčiomis vertybėmis

 

Sukčiavimas

BK 182 str. 1–2 d., 207 str.

 

Reketavimas ir turto prievartavimas

BK 181 str.

 

Gaminių klastojimas ir piratavimas

BK 192 str. 2 d.

 

Administracinių dokumentų padirbinėjimas ir prekyba jais

BK 300–302 str.

 

Mokėjimo instrumentų padirbinėjimas

BK 214 str.

 

Neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimo skatinimo medžiagomis

-

 

Neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviomis medžiagomis

BK 256 str.

 

Prekyba vogtais automobiliais

BK 189 str., kiek tai susiję su prekyba vogtais automobiliais

 

Išžaginimas

BK 149–150 str.

 

Padegimas

BK 187 str. 2 d., kiek tai susiję su padegimu

 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai

BK 99–113 str.

 

Neteisėtas orlaivių/laivų užgrobimas

BK 251 str.

 

Sabotažas

BK 114, 118 str.

2.                       Pasikeitus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ar 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalies nuostatoms, taikytinos atitinkamos šių teisės aktų nuostatos.

 

 (1) Įvairiomis kalbomis nurodomas teisminius įgaliojimus turintis asmuo.