lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

Dėl PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO GYVENAMOSIOSE PATALPOSE KAREIVINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 16  d. Nr. V-1125

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325, 2012, Nr. 135-6875) 10 straipsnio 3 dalimi ir 63 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-722 „Dėl Karių laikino apgyvendinimo bendrosiose gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                             Juozas Olekas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1125

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO GYVENAMOSIOSE PATALPOSE KAREIVINĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse (toliau – kareivinės) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato profesinės karo tarnybos karių (toliau – kariai) apgyvendinimo kareivinėse trukmę ir atsiskaitymo už naudojimąsi jomis tvarką.

2. Šio aprašo nuostatos netaikomos tais atvejais, kai kariai kareivinėse apgyvendinami pratybų, mokymų metu ar kitais Karo tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-163 (Žin., 2009, Nr. 30-1057), numatytais atvejais, kai kariams nustatoma kareivinių režimo tarnyba.

 

II. KARIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO KAREIVINĖSE TRUKMĖ IR TVARKA

 

3. Karys, pageidaujantis apsigyventi kareivinėse ar pratęsti jose gyvenimo terminą ir pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin. 1998, Nr. 49-1325; 2012, Nr. 135-6875) 63 straipsnio 5 dalį turintis teisę būti laikinai apgyvendintas kareivinėse, krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuris naudojasi kareivinėmis (toliau – karinis vienetas, eksploatuojantis kareivines), vadovui pateikia prašymą (1 priedas).

4. Sprendimą laikinai apgyvendinti karį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kario prašymo gavimo dienos priima karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovas, atsižvelgdamas į kario prašymą, kareivinių užimtumą, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų kario laikino apgyvendinimo kareivinėse reikalavimų atitikimą.

5. Karys laikinai apgyvendinamas kareivinėse sprendime nurodytą laiką (nuo nurodyto termino pradžios iki pabaigos) arba iki bus atšauktas sprendimas karį laikinai apgyvendinti.

6. Sprendimas laikinai apgyvendinti karį, taip pat šio sprendimo panaikinimas ar keitimas įforminami šiuos sprendimus priėmusio vado įsakymais. Įsakyme dėl sprendimo laikinai apgyvendinti karį nurodoma laikinai apgyvendinamo kario laipsnis, vardas, pavardė, pareigos, laikino apgyvendinimo vieta ir terminas. Įsakyme dėl sprendimo laikinai apgyvendinti karį panaikinimo nurodomas naikinamas sprendimas laikinai apgyvendinti karį, to priežastys ir kario (nurodomas laipsnis, vardas, pavardė ir pareigos) išsikėlimo iš kareivinių terminas.

7. Karys, laikinai apgyvendintas kareivinėse, privalo:

7.1. laikytis padalinių, į kurių buhalterinės apskaitos registrus įtrauktos kareivinės (toliau – karinis vienetas, administruojantis kareivines), vadovų nustatytų karių gyvenimo kareivinėse taisyklių;

7.2. karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vado nurodymu šiame apraše nurodytais atvejais atlaisvinti kareivines nurodytu laiku, t. y. išsikelti su visais asmeniniais daiktais ir jų priklausiniais;

7.3. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoti karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovą apie teisės aktuose nustatytas aplinkybes, dėl kurių jis praranda teisę laikinai gyventi kareivinėse;

7.4. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuoti karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovą apie pageidavimą išsikraustyti iš kareivinių;

7.5. šio aprašo18 punkte nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už gyvenimą kareivinėse;

8. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovas privalo:

8.1. užtikrinti, kad laikinai apgyvendintas karys būtų pasirašytinai supažindintas su aprašu ir su karių gyvenimo kareivinėse taisyklėmis;

8.2. panaikinti sprendimą laikinai apgyvendinti karį ir nurodyti kariui atlaisvinti kareivines, kai:

8.2.1. gauna aprašo 7.4 punkte nurodytą informaciją (nurodoma kario pageidaujama kareivinių atlaisvinimo data);

8.2.2. paaiškėja aplinkybės, dėl kurių laikinai apgyvendintas karys neturi teisės būti laikinai apgyvendintas kareivinėse (nurodoma atlaisvinti kareivines per 1 darbo dieną);

8.2.3. laikinai apgyvendintas karys išleidžiamas į atsargą (nurodoma atlaisvinti kareivines ne vėliau kaip paskutinę tarnybos dieną);

8.2.4. laikinai apgyvendintas karys vėluoja atsiskaityti už laikiną gyvenimą kareivinėse ilgiau kaip 30 dienų po sąskaitos faktūros gavimo (nurodoma atlaisvinti kareivines ne vėliau kaip per 3 darbo dienas);

8.2.5. kai karys pažeidžia šio aprašo 7.1 punktą (nurodoma atlaisvinti kareivines per 1 darbo dieną);

8.2.6. numatoma kareivines remontuoti, rekonstruoti ar atlikti kitus darbus, kuriuos atliekant laikinai apgyvendintas karys negalėtų jose gyventi, taip pat kai keičiama statinio paskirtis (nurodoma atlaisvinti kareivines ne vėliau kaip paskutinę dieną iki šiame punkte numatytų aplinkybių pradžios);

8.2.7. kitais šiame punkte nenurodytais atvejais, kai dėl tarnybos interesų nėra galimybių leisti kariui laikinai gyventi kareivinėse;

8.3. užtikrinti, kad prašymus pateikusiems kariams būtų teikiama informacija, supažindinant juos raštu su priimtais sprendimais laikinai apgyvendinant (jeigu neleidžiama laikinai apsigyventi, nurodomos tokio sprendimo priežastys), taip pat kad būtų laikinai apgyvendintiems kariams teikiama informacija apie apgyvendinimo trukmės pasikeitimą, sprendimo laikinai apgyvendinti karį panaikinimą (nurodant tokio sprendimo priežastis), kareivinių atlaisvinimo datą ir sąlygas, atsiskaitymo už gyvenimo kareivinėse tvarką;

8.4. užtikrinti, kad krašto apsaugos sistemos institucijoms ar jų padaliniams, administruojantiems kareivines, taip pat buhalterinę apskaitą tvarkantiems padaliniams, gyvenimo kareivinėse taisyklėse nustatyta tvarka, būtų pateikta informacija apie kario apsigyvenimą kareivinėse ir išsikėlimą iš jų ir informacija apie laikinai apsigyvenusio kario padarytą žalą kareivinėms (jei buvo padaryta).

9. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovas turi teisę nurodyti laikinai apgyvendintam kariui atlaisvinti kareivines ir nustatyti išsikėlimo iš kareivinių datą ir terminą, kai kareivinės yra laikinai reikalingos į pratybas, mokymus ar vykdyti užduočių atvykusiems kariams, kuriems nustatoma kareivinių režimo tarnyba, apgyvendinti ir nėra laisvų kareivinių patalpų, į kurias karys gali būti laikinai perkeltas.

10. Apie nurodymą atlaisvinti kareivines aprašo 8.2.6, 8.2.7 ir 9 punktuose nustatytais atvejais karys privalo būti įspėjamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomos kareivinių atlaisvinimo dienos.

11. Jeigu laikinai apgyvendintas karys neatlaisvina kareivinių nurodytu laiku, karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovas sudaro ne mažesnę kaip 3 asmenų komisiją (toliau – komisija), kuri organizuoja laikinai apgyvendinto kario asmeninių daiktų ir jų priklausinių iškraustymą. Komisija informuoja laikinai apgyvendintą karį apie datą ir laiką, kada planuojama iš kareivinių iškraustyti jo daiktus ir jų priklausinius. Jei komisijos nurodytu laiku laikinai apgyvendinto kario kareivinėse nėra, komisija dviem egzemplioriais aprašo kareivinėse esančius laikinai apgyvendinto kario asmeninius daiktus ir jų priklausinius, supakuoja juos, o pakuotę užantspauduoja savo antspaudais taip, kad jų nepažeidus nebūtų galima jos atidaryti, ir supakuotus kario asmeninius daiktus ir jų priklausinius kartu su vienu daiktų ir jų priklausinių aprašo egzemplioriumi perduoda karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovo nurodytam asmeniui bei informuoja laikinai apgyvendintą karį, kur gali atsiimti savo asmeninius daiktus ir jų priklausinius. Kitas laikinai apgyvendinto kario asmeninių daiktų ir jų priklausinių aprašo egzempliorius saugomas kariniame vienete, eksploatuojančiame kareivines.

 

III. ATSISKAITYMO UŽ LAIKINĄ APGYVENDINIMĄ KAREIVINĖSE TVARKA

 

12. Karinio vieneto, administruojančio kareivines, vadas (viršininkas) tvirtina kiekvieno žiemos ir vasaros periodo vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kainą ir jos sudedamąsias dalis (kompensuojamas sumas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir šiukšlių išvežimą), apskaičiuotas pagal aprašo 13 punkte nustatytą formulę ar perskaičiuotas pagal aprašo 16 punktą.

13. Vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kaina (G (gvi) 1 – žiemos periodu ir G (gvi) 2 –vasaros periodu) nustatoma pagal formulę:

G (gvi) 1 = ((I 1 / P s) x M s) / L kd,

ir

G (gvi) 2 = ((I 2 / P s) x M s) / L kd, kur:

I 1 – viso pastato, kuriame įrengtos kareivinės, išlaikymo praėjusių metų žiemos periodo, patvirtinto karinio vieneto, administruojančio kareivines, vado (viršininko) įsakymu, mėnesiais išlaidų (elektros energijai, vandeniui (karštam ir šaltam), šilumos energijai, šiukšlėms išvežti) suma;

I 2 viso pastato išlaikymo praėjusių metų vasaros periodo, patvirtinto karinio vieneto, administruojančio kareivines, vado (viršininko) įsakymu, mėnesiais išlaidų (elektros energijai, vandeniui (karštam ir šaltam), šiukšlėms išvežti) suma;

P s – bendras viso pastato plotas (m2);

M s – kareivinių vienos miegamosios vietos plotas (m2), nustatytas 2004 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-568 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ (Žin., 2004-08-17, Nr. 128-4615);

L kd – praėjusio laikotarpio (žiemos arba vasaros periodo) kalendorinių dienų skaičius.

14. Kariai, gyvendami kareivinėse, kompensuoja karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, sumokėtus mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir šiukšlių išvežimą (mokestis apskaičiuojamas pagal aprašo 15 punkte nustatytą formulę).

15. Kario laikino apgyvendinimo kareivinėse kaina (K apgyv. išl.) nustatoma pagal formulę:

K apgyv. išl. = G (gvi)1 arba G (gvi) 2 x D sk, kur:

D sk. – kario apgyvendinimo einamojo mėnesio kalendorinių dienų skaičius (pagal karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vado įsakyme nurodytą trukmę).

16. Vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kaina turi būti perskaičiuojama, jeigu einamaisiais metais daugiau kaip 20 procentų keitėsi (didėjo arba mažėjo) vienos iš išlaidų rūšių, nurodytų aprašo 13 punkte, kaina, tačiau ne daugiau nei du kartus per metus. Perskaičiuojant taikoma aprašo 13 punkte nurodyta formulė, kurioje kintamųjų I1, I2 vertė apskaičiuojama faktinį atitinkamo praėjusių metų žiemos ar vasaros periodo mėnesiais suvartotos energijos rūšies ar gautų paslaugų (elektros energijos, karšto ar šalto vandens, šilumos energijos, šiukšlių išvežimo), kurių kaina keitėsi daugiau kaip 20 procentų, kiekį padauginus iš naujo jos įkainio, tenkančio vienam atitinkamos energijos rūšies ar gautų paslaugų vienetui,  ir pridėjus  kitų faktinių atitinkamo praėjusių metų žiemos ar vasaros periodo mėnesiais suvartotos energijos rūšių ar gautų paslaugų išlaidų sumą.

17. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, kareivinių eksploatavimo funkcijas vykdantys asmenys pagal aprašo 15 punkte nustatytą tvarką apskaičiuoja kario laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidas, jas įformina Laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidų apskaičiavimo aktu (2 priedas), kurį pasirašo išlaidas apskaičiavęs asmuo. Pasirašytas Laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidų apskaičiavimo aktas pateikiamas buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, kuris kariui išrašo sąskaitą faktūrą. Vienas sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas kariui, kitas lieka buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui.

18. Praėjusio mėnesio sąskaita faktūra kariams pateikiama iki einamojo mėnesio 2 dienos. Jei kariai einamąjį mėnesį atlaisvina kareivines, sąskaita faktūra jiems pateikiama jų išsikėlimo iš kareivinių dieną. Kariai sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą į nurodytą sąskaitą privalo pervesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Kariams suteikta teisė laikinai apsigyventi kareivinėse nesuteikia teisės laikinai jose kartu gyventi jų šeimų nariams ar kitiems asmenims.

20. Karių ginčai dėl apraše nurodytų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto (Žin. 1999, Nr. 51-1635) nustatyta tvarka.

___________

 

 

 

Profesinės karo tarnybos karių

laikino apgyvendinimo

gyvenamosiose patalpose

kareivinėse tvarkos aprašo

1 priedas

 

____________________________________________________

(kario karinis laipsnis, vardas, pavardė)

 

____________________________________________________

(pareigos, KAS institucija ir jos padalinys)

 

____________________________________________________

(kario gyvenamosios vietos adresas)

 

____________________________________________________

(kario telefono numeris, elektroninis paštas)

 

_____________________________

(nurodomas karinio vieneto,
eksploatuojančio kareivines, vadas)

 

PRAŠYMAS

LAIKINAI SUTEIKTI GYVENAMĄJĄ PATALPĄ KAREIVINĖSE

 

___________________________

(data)

___________________________

(vieta)

 

Prašau leisti apsigyventi kareivinėse nuo 20 ___ m. ____________ mėn. ___ d. iki 20 ___ m. ____________ mėn. ___ d., ____________________ kalendorinių (-ę) dienų (-ą).

(nurodyti dienų skaičių)

 

 

Pažymėti – :

Informuoju, kad aš, taip pat mano sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) šioje mano tarnybos vietovėje nuosavybės teise techninius ir higienos reikalavimus atitinkančio buto, namo ar jo dalies neturime / turime.

(nereikalingą išbraukti)

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro patvirtinta profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvenimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarka bei karių gyvenimo kareivinėse taisyklėmis ir su 20-______- įsakymu Nr._______ patvirtinta vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kaina.

Įsipareigoju apmokėti naudojimosi gyvenamąja patalpa kareivinėse išlaidas pagal man pateiktą sąskaitą faktūrą.

Papildoma informacija ir kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimui leisti kariui apsigyventi kareivinėse priimti:       

_____________________________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti duomenys ir informacija yra teisingi________________________________

(kario vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________________

Pildo personalo skyriaus darbuotojas:

Pateikta informacija atitinka/ neatitinka PerVIS esančius duomenis_____________________________________

                                 (nereikalingą išbraukti)                                                   (parašas, (jei turi, laipsnis), vardas, pavardė)

___________

 

 

Profesinės karo tarnybos karių

laikino apgyvendinimo

gyvenamosiose patalpose

kareivinėse tvarkos aprašo

2 priedas

 

LAIKINO APGYVENDINIMO KAREIVINĖSE IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

Data

 

 

(karinio vieneto pavadinimas, adresas)

 

 

 

(laikinai apgyvendinto kario karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos)

 

 

Nuo 20  m. mėn.  d. iki 20  m. mėn.  d.

 

(laikino apgyvendinimo laikotarpis (pagal įsakymą))

 

 

 

(laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičius (pagal įsakymą))

 

 

 

 

(apskaičiuotų išlaidų dėl laikino apgyvendinimo kareivinėse suma (žodžiais))

 

 

Komunalinės paslaugos

 

Patvirtintos vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kainos sudedamosios dalys skaičiuojamąjį periodą (Lt)

 

Kario laikino apgyvendinimo kareivinėse trukmė skaičiuojamąjį periodą

(dienų skaičius)

Kario kompensuojamos apgyvendinimo išlaidos* (Lt)

 

Žiemos periodas

 

Vasaros periodas

 

Žiemos periodas

 

Vasaros periodas

 

Elektros energija

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

 

 

 

 

 

 

Šaltas vanduo

 

 

 

 

 

 

Šilumos energija

 

 

 

 

 

 

Šiukšlių išvežimas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

*Apskaičiuojamos kario apgyvendinimo kalendorinių dienų (pagal įsakymą) skaičių padauginus iš komunalinių paslaugų vienos dienos kainos skaičiuojamąjį periodą

 

__________________________________________________________________________________________________

(išlaidas apskaičiavo (karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos))

_________________________________________________________________________________________________

 

(išlaidų apskaičiavimą patikrino buhalterinę apskaitą tvarkyti paskirtas specialistas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos))

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

(su išlaidų apskaičiavimu laikinai apgyvendintas karys susipažino (karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos))

___________