Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PASIŪLYMŲ TEIKIMO DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1265
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824) 6 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265

 

 

 

PASIŪLYMŲ TEIKIMO DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pasiūlymų teikimo savivaldybės administracijos direktoriui ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo (toliau – teritorijų planavimo proceso inicijavimas), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarties sudarymo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas ir iki jo įsigaliojimo patvirtintų vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimui ar koregavimui ir (ar) šių procesų finansavimui.

2. Savivaldybės administracijos direktorius ar kitų įstatymų nustatyti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Aprašu, sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį (toliau – inicijavimo sutartis) su fiziniais asmenimis, juridiniais asmenimis ar jų padaliniais, kitomis organizacijomis ar jų padaliniais, kai jų pasiūlymuose dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir inicijavimo sutarties sudarymo nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams ir (ar) aukštesnio ar to paties teritorijų planavimo lygmens galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

3. Inicijavimo sutarties šalys yra:

3.1. savivaldybės administracijos direktorius ar kitų įstatymų nustatyti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai (toliau – planavimo organizatoriai);

3.2fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, inicijuojantys teritorijų planavimo procesą (toliau – planavimo iniciatoriai).

4. Planavimo iniciatoriai su planavimo organizatoriumi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2003, Nr. 17-704) ir Aprašu, prieš tvirtindami teritorijų planavimo dokumentą sudaro teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – įgyvendinimo sutartis), jeigu šiems sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti žemės sklypus ar nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ir (ar) servitutus šiems sklypams, paimti žemę visuomenės poreikiams, plėtoti inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą.

5. Apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

 

II. TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

6. Planavimo iniciatorius pasiūlymą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo raštu teikia savivaldybės administracijos direktoriui pagal siūlomos planuoti teritorijos buvimo vietą arba tiesiogiai įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams, jeigu teritorijų planavimo proceso inicijavimo objektas yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

7. Planavimo iniciatoriaus pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000).

8. Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.

9Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo arba motyvuotai atmesti pasiūlymą. Nagrinėdamas planavimo iniciatoriaus pasiūlymą, planavimo organizatorius negali iš planavimo iniciatoriaus reikalauti pateikti dokumentų ar informacijos, kurie nenurodyti Apraše. Planavimo iniciatoriaus pasiūlymas gali būti atmetamas tik tuo atveju, kai jis prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams ir (ar) kitiems to paties ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintiems ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams. Sprendimas atmesti pasiūlymą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Planavimo organizatorius priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo kartu su sprendimo dėl naujo teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu paskelbia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

11. Planavimo organizatorius, priėmęs sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir planavimo tikslų teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, per 5 darbo dienas raštu apie tai praneša planavimo iniciatoriui, pateikdamas inicijavimo sutarties projektą ir nurodydamas šios sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Terminas sutarčiai pasirašyti negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo pateikimo planavimo iniciatoriui.

 

III. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

12Planavimo iniciatorius turi teisę:

12.1Aprašo 19 punkte nurodytu pagrindu rengti, keisti ar koreguoti teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

12.2savo nuožiūra pasirinkti teritorijų planavimo dokumentų rengėją, kai inicijavimo sutartyje nurodyta, kad planavimo iniciatorius finansuoja teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą.

13Planavimo iniciatorius privalo:

13.1. finansuoti ar iš dalies finansuoti (jeigu kitokia teritorijų planavimo dokumentų finansavimo tvarka nenustatyta kituose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą tik tokiu atveju, kai dėl tokio finansavimo susitariama inicijavimo sutartyje;

13.2. inicijavimo sutarties ir Aprašo 19 punkte nurodytu pagrindu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas (toliau – institucijos), kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme;

13.3. inicijavimo sutarties ir Aprašo 19 punkte nurodytu pagrindu planavimo organizatoriaus vardu teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Kitos planavimo iniciatoriaus teisės ir pareigos nurodytos inicijavimo sutartyje.

 

IV. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS teisės ir pareigos

 

15Planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

16Planavimo organizatorius privalo:

16.1. bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti;

16.3. teritorijų planavimo dokumento rengimo finansavimo ar dalinio finansavimo atveju įstatymų nustatyta tvarka pasirinkti teritorijų planavimo dokumento rengėją;

16.4. bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant viešame svarstyme;

16.5. raštu pritarti parengtai teritorijų planavimo dokumento koncepcijai ir atsisakyti teikti tikrinti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumento projektą, prieštaraujantį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

17. Duomenis apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka privaloma teikti registruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

V. INICIJAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS

 

18. Inicijavimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Aprašu.

19. Inicijavimo sutarties projektą rengia planavimo organizatorius pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties formos pavyzdį, pateiktą 1 priede.

20. Sudarant inicijavimo sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Inicijavimo sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

22. Inicijavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus.

23. Inicijavimo sutartis planavimo organizatoriaus ir planavimo iniciatoriaus (toliau – šalys) rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti pratęsiamas inicijavimo sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas vieniems metams ar ji nutraukiama.

24. Inicijavimo sutarties šalių teisės ir pareigos baigiasi po to, kai patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, pasibaigia inicijavimo sutarties galiojimo terminas ir pratęsimo terminas.

25. Kuriai nors iš šalių pažeidus inicijavimo sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti inicijavimo sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios inicijavimo sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

VI. ĮGYVENDINIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS

 

26. Įgyvendinimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Aprašu.

27. Įgyvendinimo sutarties projektą rengia planavimo organizatorius pagal teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarties formos pavyzdį, pateiktą 2 priede.

28. Įgyvendinimo sutartis sudaroma prieš teritorijų planavimo dokumento tvirtinimą, kai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija patikrina teritorijų planavimo dokumentą ir pateikia teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, kuriuo pritaria teritorijų planavimo dokumento teikimui tvirtinti.

29. Planavimo iniciatorius sudaro įgyvendinimo sutartį savo valia ir sprendimu. Planavimo iniciatoriaus atsisakymas bet kuriuo metu sudaryti įgyvendinimo sutartį nėra pagrindas taikyti planavimo iniciatoriui civilinę atsakomybę.

30. Įgyvendinimo sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

31. Pasirašyta įgyvendinimo sutartis įsigalioja teisės aktų nustatyta tvarka įsigaliojus teritorijų planavimo dokumentui.

32. Įgyvendinimo sutartyje nurodoma, kas organizuoja inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros (toliau – infrastruktūra) projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). Jeigu infrastruktūros statybos darbai finansuojami abiejų šalių, projektavimo ir statybos darbų kaina prieš pasirašant su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu sutartį turi būti šalių suderinta raštu.

33. Įgyvendinimo sutartyje nustatoma, kas ir kam sumoka infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų dalį, kai infrastruktūros statyba užbaigta (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją) ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre.

34. Įgyvendinimo sutartyje susitariama dėl žemės sklypų pertvarkymo išlaidų apmokėjimo ir kompensacijų nekilnojamojo turto savininkams dėl teritorijų planavimo dokumente numatomų apribojimų nekilnojamajam turtui mokėjimo.

35. Įgyvendinimo sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja, iki šalių sutartiniai įsipareigojimai įvykdomi.

36. Įgyvendinimo sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

37. Kuriai nors iš šalių pažeidus įgyvendinimo sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti įgyvendinimo sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios įgyvendinimo sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38Ginčai, kilę dėl inicijavimo sutarties ar įgyvendinimo sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

39. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

__________________

 

 

Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties formos pavyzdys)

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

 

20___ m. ______________ d. Nr. _____

__________

(vieta)

_____________________________________________________________________________ ,

(savivaldybės administracijos direktoriaus ar kitų įstatymų nustatyto specialiojo teritorijų planavimo

___________________________________  (toliau – planavimo organizatorius), atstovaujamas,

organizatoriaus pavadinimas)

kodas ________________, (buveinė) adresas ________________________________________ ,

_____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ________________________________________________________________ ,

ir ____________________________________________________________________________

(fizinių asmenų, juridinių asmenų ar jų padalinių, kitų organizacijų ar jų padalinių, inicijuojančių teritorijų

___________________________________   (toliau – planavimo iniciatorius), atstovaujamas

planavimo procesą, pavadinimas)

kodas ________________, (buveinė) adresas ________________________________________ ,

_____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ________________________________________________________________ ,

(toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šalys susitaria dėl planuojamos teritorijos ___________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

(įrašyti teritoriją sudarančių žemės sklypų identifikavimo duomenis – unikalius numerius, kadastro numerius,

_________________________________________________________________________________________

adresus ar geografines koordinates ir kita)

______________________________________________________________________________

(toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl ____________

______________________________________________________________________________

(įrašyti teritorijų planavimo dokumento pavadinimą, lygmenį ir rūšį)

(toliau – teritorijų planavimo dokumentas), rengimo, keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo (reikiamus įrašus palikti).

 

2. Planavimo TikslaI

 

2.1. ____________________________________________________________________

(įrašyti planavimo tikslus)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3. Planavimo INICIAtoriaus teisės ir pareigos

 

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu rengti, keisti ar koreguoti teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2. Pasirinkti teritorijų planavimo dokumentų rengėją, jeigu šioje sutartyje nurodyta, kad planavimo iniciatorius finansuoja teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.3. Finansuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą tik tuo atveju, kai dėl tokio finansavimo susitariama sutartyje.

3.4. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Pagal sutartį finansuoti ar iš dalies finansuoti (nereikalingą žodį išbraukti) teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą.

3.7. Pasirinkti teritorijų planavimo dokumento rengėją, kai planavimo iniciatorius finansuoja teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą:

_____________________________________________________________________________ .

(įrašyti teritorijų planavimo dokumentų rengėją / rengėjus)

 

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS teisės ir pareigos

 

4.1. Bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

5. Šalių Atsakomybė

 

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. ____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos atsakomybės sąlygos)

 

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus.

6.2Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieniems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

6.5. Kitos šalių sutartos sutarties galiojimo ir nutraukimo sąlygos.

 

7. Kitos sąlygos

 

7.1. ____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

7.2. ____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

7.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.4. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

7.5. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Planavimo organizatorius

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

Planavimo iniciatorius

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties formos pavyzdys)

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

20___ m. ______________ d. Nr. _____

_________

(vieta)

_____________________________________________________________________________ ,

(savivaldybės administracijos direktoriaus ar kitų įstatymų nustatyto specialiojo teritorijų planavimo organizatoriaus

___________________________________  (toliau – planavimo organizatorius), atstovaujamas,

pavadinimas)

kodas ________________, (buveinė) adresas_________________________________________ ,

_____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ________________________________________________________________ ,

ir ____________________________________________________________________________

(fizinių asmenų, juridinių asmenų ar jų padalinių, kitų organizacijų ar jų padalinių, inicijuojančių teritorijų

___________________________________  (toliau – planavimo iniciatorius), atstovaujamas,

planavimo procesą, pavadinimas)

kodas ________________, (buveinė) adresas ________________________________________ ,

_____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ________________________________________________________________ ,

(toliau – šalys) susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos _____________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

(įrašyti teritoriją sudarančių žemės sklypų identifikacinius duomenis – unikalius numerius,

______________________________________________________________________________

kadastro numerius ar kita)

planavimo dokumento ___________________________________________________________

(įrašyti teritorijų planavimo dokumento pavadinimą, lygmenį ir rūšį)

(toliau – teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

 

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

 

2.1. Šalys konstatuoja, kad teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau – infrastruktūra): ____________________________

______________________________________________________________________________

(detaliai aprašyti reikalingą infrastruktūros plėtrą)

_____________________________________________________________________________ .

 

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

3.1. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu.

3.3. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). Jeigu infrastruktūros statybos darbai finansuojami abiejų šalių, projektavimo ir statybos darbų kaina prieš pasirašant su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu sutartį turi būti šalių suderinta raštu.

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti iki _____________________________________________________________.

(nurodyti terminą)

3.5. Sutarties 3.4 punkte nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali būti pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti infrastruktūrą.

3.6.____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

3.7.____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

 

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

 

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės ___________________  procentų

(suma skaičiais)

infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų, o planavimo organizatorius apmokės                       procentų infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų.

(suma skaičiais)

4.2. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) sumokės jam tenkančią infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų dalį planavimo iniciatoriui / planavimo organizatoriui (nereikalingą žodį išbraukti), kai infrastruktūra bus baigta statyti (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją) ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre.

4.3. ____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

 

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti šiuos žemės sklypus:     

(nurodyti pertvarkomų žemės sklypų identifikavimo duomenis – unikalius numerius,

_____________________________________________________________________________ .

kadastro numerius ar kita)

5.2. Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti).

5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės ____________________ procentų

(suma skaičiais)

žemės sklypų pertvarkymo išlaidų, o planavimo organizatorius apmokės ____________________

(suma skaičiais)

procentų žemės sklypų pertvarkymo išlaidų.

5.4.____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

 

6. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

 

6.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia šiuos žemės sklypus paimti visuomenės poreikiams: ____________________________________________________________________

(nurodyti paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų

_____________________________________________________________________________ .

identifikavimo duomenis – unikalius numerius, kadastro numerius ar kita)

6.2.____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

 

7. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTE NUMATOMŲ APRIBOJIMŲ

 

7.1. Teritorijų planavimo dokumente numatomi apribojimai šiam nekilnojamajam turtui:

______________________________________________________________________________

(nurodyti nekilnojamojo turto identifikavimo duomenis – unikalius numerius,

_____________________________________________________________________________ .

kadastro numerius ar kita)

7.2. Teisės aktų nustatytas kompensacijas nekilnojamojo turto savininkams dėl teritorijų planavimo dokumente numatomų apribojimų nekilnojamajam turtui šalys mokės tokiomis dalimis: planavimo iniciatorius –   _________________ procentų, planavimo organizatorius –

(suma skaičiais)

______________________    procentų.

(suma skaičiais)

7.3.____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos sąlygos)

 

8. Šalių TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.1Šalys įsipareigoja:

8.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis;

8.1.2finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą sutartyje nustatytomis proporcijomis;

8.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą šalį.

8.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.

8.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba.

8.4.____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos teisės ir pareigos)

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.2. ____________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos atsakomybės sąlygos)

 

10. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

10.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

10.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

10.4. ___________________________________________________________________ .

(kitos šalių sutartos galiojimo ir nutraukimo sąlygos)

 

11.   Kitos sąlygos

 

11.1. ___________________________________________________________________ .

(šalių sutartos sąlygos)

11.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

11.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

11.4. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Planavimo organizatorius

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

Planavimo iniciatorius

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

––––––––––––––––––––