LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 6, 7, 10 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-742
Vilnius

 

 

 

(Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382, Nr. 149-6027; 2009, Nr. 153-6886;
2010, Nr.
82-4311; 2011, Nr. 155-7355)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

2. 1 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „lavinimo“ įrašyti žodį „ugdymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Šis įstatymas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytoms išlaidoms finansuoti iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ir iš valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų Švietimo ir mokslo ministerijai papildomai skiriami 4 procentai šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytoms išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti per kalendorinius metus panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms produktams ir mokinio reikmenims (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) finansuoti.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pavadinimo ir 3, 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, neįskaitomos jų globojamų ar rūpinamų vaikų pajamos. Vaikai, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, į bendrai gyvenančių asmenų, kurie paskirti globėjais ar rūpintojais, sudėtį neįskaitomi. Kai vaiko laikinoji globa ar rūpyba nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, globojamiems ar rūpinamiems vaikams socialinė parama mokiniams skiriama įvertinus vaiko, jo tėvų ir kitų bendrai gyvenančių asmenų pajamas.“

3. 6 straipsnio 5 dalyje po žodžių „pašalpos dydį“ įrašyti žodžius „išskyrus papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus „1,2“ įrašyti skaičių „1,3“, vietoj skaičiaus ir žodžio „7 procentų“ įrašyti skaičių ir žodį „7,7 procento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama nuo 1,3 iki 7,7 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma.“

 

6 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą atvejį, kai atskiras prašymas nereikalingas. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir 3 dalies 5 punkto pakeitimas

1. 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte po žodžio „dalį“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir šio straipsnio 4 dalies 4 punktą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) nustato atvejus, kuriems esant mokiniai turi teisę į socialinę paramą mokiniams pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalį ir šio straipsnio 4 dalies 4 punktą;“.

2. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarka, ir, jei reikia, kitą informaciją. Be to, savivaldybių administracijos duomenis apie socialinės paramos mokiniams gavėjus ir jiems teikiamą socialinę paramą mokiniams teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);“.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Savivaldybių institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo peržiūri teisės aktus, susijusius su šio įstatymo įgyvendinimu, ir priima atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ